Cíle a pilíře

Jak si vedla česká ekonomika během pandemie koronaviru.

Pilíře Národního plánu obnovy jsou. 1. Digitální transformace, 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, 3. Vzdělávání a trh práce, 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19, 5. Výzkum, vývoj a inovace, 6. Zdraví a odolnost obyvatel.


Pilíře Národního plánu obnovy vycházejí ze situace českého hospodářství, dlouhodobých trendů a dopadů recese. Vycházejí rovněž z řady existujících vládních strategických dokumentů. Pilíře jsou dál členěné na celkem 27 komponent, které zastřešují široké spektrum sociálního a ekonomického života. Základním stavebním kamenem NPO jsou pak investice a strukturální reformy, které přesněji definují zaměření jednotlivých komponent.


Vzhledem k nezbytnosti digitální a zelené transformace ekonomiky budou ve všech prioritních oblastech Národního plánu obnovy podporována inovativní řešení založená na výsledcích výzkumu, ve vhodných případech zahrnující výzkumnou a vývojovou fázi realizovaných řešení. Národní plán obnovy počítá s financemi v celkové výši cca 191 mld. Kč bez DPH, z toho má být cca 179 mld. Kč z evropských zdrojů (z Nástroje pro oživení a odolnost) a zbylá část ze státního rozpočtu.

1. Digitální transformace

Pilíř přispěje například k digitalizaci a zefektivnění státní správy, snížení administrativní zátěže, lepší dostupnosti k internetu, digitalizaci podniků nebo urychlení stavebního řízení.

1.1 Digitální služby občanům a firmám

Oblast politiky:

Digitalizace, eGovernment, veřejná správa


Cíl:

Digitalizovat jednotlivé agendy vykonávané státem a veřejnou správou (včetně zdravotnictví jako komplexního oboru ekonomiky státu, který je min. parciálně řízen prostřednictvím státu a financován z veřejných prostředků) a postupně tyto agendy řetězit do životních situací řešených z jednoho místa pod jedním přihlášením a v identickém rozhraní, a to především prostřednictvím federovaných portálů (Portál veřejné správy, Portál občana, Portál podnikatele, Portál justice, Portál zdravotnictví, …). Zároveň je cílem poskytnout občanům a podnikatelským subjektům přístup k datům v rámci státní a veřejné správy umožňující řešení životních situací, a to včetně neveřejných dat přístupných kvalifikovaným subjektům pomocí řízeného přístupu při zachování principů bezpečnosti, ochrany osobních údajů, ochrany autorských práv apod. V neposlední řadě v rámci tohoto cíle vzniknou komplexní závazná pravidla pro správu dat institucemi státní a veřejné správy. Tento cíl má generovat roční úsporu na straně klientů až ve výši 25 mld. Kč ročně (občané a podnikatelé – viz důvodová zpráva k zákonu č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby). Investice komponenty dále zvyšuje odolnost ČR především v oblasti dostupnosti služeb státu při mimořádných událostech a je v souladu s doporučeními EU pro r. 2019-2021 především v oblastech digitální transformace a infrastruktury a snižování administrativní zátěže. Komponenta zároveň posiluje schopnosti a možnosti evidence based government policy.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 2 857 mil. Kč


Reformy:

 • Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům
 • Elektronizace zdravotnictví (eHealth)


Investice:

 • Digitální služby pro koncové uživatele
 • Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu
 • Digitální služby v resortu justice

Komponentu spravuje:

Ministerstvo vnitra

1.2 Digitální systémy veřejné správy

Oblast politiky:

Digitalizace, eGovernment, veřejná správa


Cíl:

Vytvořit efektivní prostředí pro digitalizaci agend vykonávaných veřejnou správou (a zdravotnictvím jako komplexním oborem ekonomiky financovaným především z veřejných zdrojů), a to především z pohledu:


 • Sdílení dat mezi jednotlivými systémy (orgány a institucemi) prostřednictvím základních registrů, propojeného datového fondu a Informačního systému sdílené služby (eGovernment, SBus),
 • Vytvoření či rozvoj stávajících či nových funkcionalit backendových informačních systémů jednotlivých orgánů a institucí, které slouží především k vlastnímu výkonu agend. Hlavní důraz je zde kladen na vzájemnou spolupráci umožňující vyšší míru vnitřní digitalizace úřadů a institucí,
 • Kybernetické bezpečnosti vybraných centrálních orgánů a poskytovatelů zdravotnických služeb především v regionu Prahy,
 • Sdílení znalostí, kompetencí, metodik a standardů poskytovaných prostřednictvím kompetenčních center vč. jejich přenosu na jednotlivé úřady a instituce.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 7 054 mil. Kč


Reformy:

 • Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu
 • Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví


Investice:

 • Budování a rozvoj agendových informačních systémů
 • Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
 • Kybernetická bezpečnost
 • Vytvoření předpokladů pro digitální justici


Komponentu spravuje:

Ministerstvo vnitra

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě

Oblast politiky:

Digitalizace, telekomunikace

Cíl:

Prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou (sítě VHCN) zajistit v maximální možné míře přístup k datovým službám prostřednictvím připojení k internetu pro obyvatele, podnikatele, veřejnou správu a socioekonomické aktéry, zejména ve venkovských oblastech, a dosáhnout stavu, aby bylo možné fakticky bez omezení využívat potenciál technologického vývoje a digitalizace na celém území státu. Současně by se měly vytvořit podmínky podporující rozvoj sítí a služeb 5. generace (5G), zejména v oblastech doplňujících rozvojová kritéria stanovená aukcí kmitočtů.

Sítě VHCN představují životně důležité tepny zajišťující vazby mezi průmyslovými, dopravními, energetickými systémy, sociálními a finančními systémy a také oblastmi služeb a obchodu. Synergicky vznikající proces konvergence pevných a mobilních sítí elektronických komunikací napomůže růstu dynamické interakce uvedených systémů, které díky globálnímu nástupu nových technologií budou měnit celé hodnotové řetězce a vytvoří příležitosti pro nové obchodní modely a moderní digitální služby a aplikace.

Komponenta by měla dosáhnout završení skokového procesu, kdy Českou republiku bude možné zařadit mezi země plně připravené na gigabitovou společnost.

Alokace z celkového plánu bez DPH: 5 787 mil. Kč

Reformy:

• Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací

• Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G a dalšího rozvoje těchto sítí

Investice:

• Vybudování vysokokapacitního připojení

• Dokrytí koridorů sítěmi 5G a podpora rozvoje sítí 5G

• Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově

• Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Oblast politiky:

Digitalizace, inovace, technologie

Cíl:

Skokově posunout českou ekonomiku v oblasti moderních digitálních technologií, které budou motorem hospodářského oživení a návratu k hospodářskému růstu. Tyto technologie jsou základem digitální transformace podniků (navazující komponenta 1.5), především malých a středních (SME).

Alokace z celkového plánu bez DPH: 5 710 mil. Kč

Reformy:

 • Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální agendy a digitální transformace, vč. RIS 3 - řídící aktivita
 • Nastavení uceleného systému institucionální podpory investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, a nových technologií
 • Podpora strategických odvětví – společná skupina pro podporu a certifikace strategických technologií s Radou pro strategické technologie

Investice:

 • Evropské centrum excelence v AI „pro bezpečnější společnost“
 • Evropský projekt pro boj s COVID fake news (EDMO)
 • Přenos zahraniční nejlepší praxe a know-how pro digitální transformaci, monitoring a výzkum socio-ekonomických dopadů krize (vznik Samuel Neaman Institute)
 • Platforma pro vzdělávání managementu SME pro post-COVID-19 digitální transformaci
 • Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize (EBSI)
 • Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)
 • Programy Czech Rise-Up
 • Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem po COVID-19
 • Fondy pro rozvoj pre/seedových investic, strategických technologií a univerzitních spin-offů v rámci Evropských center excelence
 • Internacionalizace start-ups
 • Vznik sandboxů v regulovaných odvětvích v souladu s EU prioritami
 • Vybudování kvantové komunikační infrastruktury
 • Podpora VVI v zasažených strategických odvětvích – letecký průmysl

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

1.5 Digitální transformace podniků

Oblast politiky:

Digitalizace, průmysl, inovace


Cíl:

Vytvoření a propojení plně fungujícího digitálního ekosystému s komplexní provázaností všech aktérů v systému a jejich aktivní nabídka vůči ostatním subjektům tak, aby došlo k pokrytí potřeb trhu. Principem podpory je umožnit nabídku všem subjektům za účelem zvyšování digitální transformace a využití technologií. Komponenta digitální transformace podniků reflektuje Country Specific Recommendations (CSR) a zaměřuje se na vznik propojeného a dlouhodobě udržitelného ekosystému, jehož fungování bude zastřešovat nově vzniklá Platforma pro digitalizaci hospodářství. Oproti komponentě 1.4, která je spíše zaměřená na výzkum a vývoj v oblasti digitalizace je komponenta 1.5 zacílena hlavně na podporu digitalizace průmyslu přes jednotlivé investice. Jasné a logické provázání investic umožní zreformovat ekosystém podpory digitální transformace průmyslu. Dalším cílem je umožnění podpory podniků zúčastněných v tzv. Významných projektech společného evropského zájmu, tzv. IPCEI – Important Projects of Common European Interest, zejména v oblasti Mikroelektronika a konektivita. Tato spolupráce je zmíněna v Deklaraci k evropské iniciativě o procesorech a polovodičových technologiích, kterou ČR podepsala. Součástí podpory podniků budou především projekty, které jsou zařazeny mezi tzv. Flagships, především v oblasti mikroprocesorů s vazbou na euroHPC. Zároveň je prioritou podpořit ekologickou transformaci zejména malých a středních podniků prostřednictvím digitálních technologií, a to v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 5 000 mil. Kč


Reformy:

• Vytvoření infrastruktury pro digitální transformaci


Investice:

• Evropská a národní centra digitálních inovací (e/DIH)

• Evropská referenční testovací centra

• Programy přímé podpory digitální transformace podniků

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

Oblast politiky:

Digitalizace, veřejná správa, stavebnictví, bydlení


Cíl:

Implementací reformy stavebního práva do praxe dosáhnout zjednodušení, zrychlení a zefektivnění procesů přípravy, umisťování a povolování staveb, což v konečném důsledku povede ke zlepšení investičního prostředí v ČR a zrychlení výstavby. Podle Hodnocení dopadu regulace (RIA) návrhu zákona je odhadováno zkrácení povolovacího řízení z 5,4 roku na 1,25 (tj. o 4,15 roku). Současně jsou řešeny podmínky pro řádné zavedení digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Implementací této komponenty se předpokládá zrychlení stavebního řízení alespoň o 2 roky.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 1 446 mil. Kč


Reformy:

• Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe


Investice:

• Vytvoření „Agendového informačního systému“ (AIS)

• Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

• Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení

Komponentu spravuje:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Pilíř 2: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Pilíř přispěje například k lepší kvalitě životního prostředí, a to prostřednictvím zlepšení udržitelnosti dopravy, snížení energetické náročnosti, čistých zdrojů energie a čisté dopravy nebo investic do recyklační infrastruktury.

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava

Oblast politiky:

Doprava, životní prostředí


Cíl:

Přispět k digitalizaci dopravy, elektromobility v železniční dopravě, zvýšení podílu železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, zvýšení významu aktivní mobility ve městech, zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a snižování vlivu dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví. Problematika alternativních pohonů v silniční dopravě a v městské autobusové dopravě není zahrnuta, neboť je řešena v samostatné komponentě 2.4 Rozvoj čisté mobility.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 24 000 mil. Kč


Reformy:

• Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě


Investice:

• Nové technologie a digitalizace na dopravní infrastruktuře

• Elektrizace železnic

• Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)

• Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty, tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Komponentu spravuje:

Ministerstvo dopravy

2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru

Oblast politiky:

Energetika, stavebnictví, životní prostředí


Cíl:

Zvyšování energetické účinnosti prostřednictvím renovací budov a modernizací veřejného osvětlení je plně v souladu s celkovým kontextem obnovy ekonomiky a naplňuje i požadavek na realizaci tzv. zelených investic. Zvyšování energetické účinnosti přímo ovlivňuje transformaci energetického sektoru, má přímý pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí, rozvoj stavebnictví, na dopravu, na úroveň provozních nákladů ve veřejném sektoru, v podnikatelském sektoru i v sektoru bydlení a souvisí s dalšími aspekty v rámci národního hospodářství. Doporučení EU explicitně uvádějí, že by se členské státy měly zaměřit v rámci investiční hospodářské politiky na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky. Komponenta tedy reflektuje uvedené doporučení, a to jak v oblasti rekonstrukce státních budov, tak v oblasti rekonstrukcí systémů veřejného osvětlení.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 8 265 mil. Kč


Investice:

• Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu

• Realizace projektů zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení

• Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo životního prostředí

2.3 Přechod na čistší zdroje energie

Oblast politiky:

Energetika, životní prostředí


Cíl:

Další rozvoj fotovoltaických zdrojů a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR a snížení emisí znečišťujících látek a dále modernizace rozvodů tepelné energie, konkrétně zejména náhrady parních rozvodů tepla za teplovodní/horkovodní rozvody tepla vedoucí k úsporám primárních energetických zdrojů.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 6 660 mil. Kč


Investice:

• Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

• Modernizaci distribuce tepla v rámci soustav zásobování teplem

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.4 Rozvoj čisté mobility

Oblast politiky:

Doprava, životní prostředí


Cíl:

Urychlit výstavbu dobíjecích a plnicích stanic pro alternativní paliva a zvýšit penetraci vozidel na alternativní paliva. Komponenta počítá s podporou zaměřenou na budování infrastruktury dobíjecích a plnících stanic a pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel na alternativní paliva.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 4 884 mil. Kč


Investice:

 • Budování infrastruktury – pro veřejnou dopravu (Praha)
 • Budování neveřejné infrastruktury
 • Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy
 • Podpora nákupu vozidel – vozidla (el, H2) pro podnikatelské subjekty včetně E-cargo kol
 • Podpora nákupu vozidel (el. H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce, kraje, státní správu
 • Podpora nákupu vozidel – vozidla (bateriové trolejbusy a nízkopodlažní tramvaje) pro veřejnou hromadnou dopravu v Hlavním městě Praha

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo dopravy

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší

Oblast politiky:

Stavebnictví, životní prostředí, energetika


Cíl:

Zajistit energeticky efektivní a adaptované budovy a zlepšit kvalitu bydlení v těchto budovách, snížit emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek v ovzduší, podpořit mitigační a adaptační opatření, zlepšit v místě kvalitu ovzduší a energetickou efektivitu. K naplnění cílů dojde prostřednictvím podpory energetických renovací budov rezidenčního sektoru, výstavby nových budov pro bydlení v pasivním standardu a také prostřednictvím podpory adaptačních a mitigačních opatření na budovách rezidenčního sektoru. Velmi podstatné je kladení důrazu na kvalitní přípravu energeticky úsporných projektů, která se následně projeví v realizaci projektů, které budou mít vyšší kvalitu, koncepčnost a udržitelnost. Dalším cílem komponenty je výměna nevyhovujících zdrojů vytápění v domácnostech na pevná paliva za zdroje nízkoemisní (tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, kotle na biomasu) a optimalizace jejich provozu. Vytápění domácností je v současné době jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší energetické účinnosti topných jednotek. V rámci této komponenty tedy dojde také ke snížení emisí skleníkových plynů. Část prostředků určených na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla bude vyčleněna pro nízkopříjmové domácnosti a bude poskytována za zvýhodněných finančních podmínek (vyšší míra podpory uznatelných nákladů). V neposlední řadě je cílem komponenty výrazné posílení osvěty, výchovy, vzdělávání a informovanosti v oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů, adaptace na změnu klimatu apod. v rezidenčním sektoru.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 16 081 mil. Kč


Reformy:

• Renovační vlna v sektoru domácností


Investice:

 • Renovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu
 • Výměna stacionárních zdrojů znečišťování v domácnostech za obnovitelné zdroje energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie
 • Podpora předprojektové přípravy a osvěty, výchovy, vzdělávání a informovanosti v oblasti úspor energie, využívání OZE a snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek v ovzduší

Komponentu spravuje:

Ministerstvo životního prostředí

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Oblast politiky:

Zemědělství, lesní a vodní hospodářství, životní prostředí


Cíl:

Přispět k udržitelnosti zemědělské a lesnické krajiny z pohledu hospodářského a ekologického v kontextu klimatické změny, zejména zadržováním vody v krajině, zvýšením biodiversity a zlepšením stavu lesnických ekosystémů.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 14 576 mil. Kč


Investice:

• Protipovodňová opatření

• Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

• Závlahy

• Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachování srážek

• Budování lesů odolných klimatické změně

• Zadržování vody v lese

Komponentu spravuje:

Ministerstvo zemědělství

2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda

Oblast politiky:

Průmysl, suroviny, vodní hospodářství, energetika, životní prostředí

Cíl:

V souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Akční plán EU pro oběhové hospodářství, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky. Komponenta se v souladu se strategickými dokumenty EU zaměřuje i na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Alokace z celkového plánu bez DPH: 4 400 mil. Kč

Reformy:

• Implementace nové legislativy odpadového hospodářství ČR

• Dopracování a implementace strategie Cirkulární Česko 2040

Investice:

• Budování recyklační infrastruktury

• Budování odpadové – energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů

• Cirkulární řešení v podnicích

• Úspora vody v průmyslu

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo životního prostředí

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží

Oblast politiky:

Energetická účinnost, renovace budov, stavebnictví/bydlení, klimatická politika, sociální politika, účinnost zdrojů, cirkulární ekonomika

Cíl:

Podpořit v území projekty revitalizace území se starou stavební zátěží se záměrem na jedné straně provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. výstavba nových energeticky účinných budov (tam, kde renovace nebude společensky efektivní) a budování přírodních úložišť uhlíku. Komponenta bude iniciovat komplexní přeměny lokalit, posílí ekologickou stabilitu území, nejen, že omezí zábor nové zemědělské půdy, ale současně vytvoří nové zelené plochy a podpoří zahuštění města bez jeho dalšího rozpínání, což sníží tlak na zabírání zelených ploch ve prospěch výstavby. Komponenta si klade za cíl skloubit podporu regionálního rozvoje pomocí zvýšení atraktivity lokalit zatížených starou stavební zátěží a směřování ekonomiky k uhlíkové neutralitě (pomocí právě budování přírodních úložišť uhlíku a vyšší energetické účinnosti budov). Díky podpoře investičních aktivit bude mít naplnění komponenty významným vliv na rozvoj lokálních investic.

Alokace z celkového plánu bez DPH: 3 332 mil. Kč

Investice:

• Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů

• Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití

• Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití

Komponentu spravuje:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem

Oblast politiky:

Klimatická politika, adaptace, řízení sucha a vody, ochrana biologické rozmanitost

Cíl:

Podpořit hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a zajistit ochranu proti suchu a přírodě blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna. Komponenta dále cílí na zachování a zlepšování stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, obnovu vodních, nelesních a lesních ekosystémů a zmírnění dopadů změny klimatu na tyto ekosystémy, podporu biodiverzity a regulaci šíření invazních druhů.

Alokace z celkového plánu bez DPH: 2 984 mil. Kč

Reformy:

• Novela vodního zákona – Zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Investice:

• Zajistit ochranu proti suchu a přírodě blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna

• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

• Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

• Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Komponentu spravuje:

Ministerstvo životního prostředí

Pilíř 3: Vzdělávání a trh práce

Pilíř přispěje například ke zvýšení digitálních dovedností žáků a kvalitě vzdělávání ve vybraných regionech, nebo pomocí budování kapacit jeslí umožní lepší začlenění matek do pracovního života.

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Oblast politiky:

Vzdělávání, digitalizace, mládež


Cíl:

Adresovat nedostatečnou úroveň digitálních dovedností žáků i pedagogů. V souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2030+ se soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. Cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů jako nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáky.


Rozvinout potenciál pro tvorbu inovací i v oblasti trvale udržitelného podnikání. Zvyšovat podíl pracovních míst v sektorech s vyšší přidanou hodnotou. Snižovat nerovnosti ve vzdělávání.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 4 857 mil. Kč


Reformy:

• Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání

• Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu


Investice:

• Vybavení škol digitálními technologiemi

Komponentu spravuje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů

Oblast politiky:

Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, sociální politika, digitalizace


Cíl:

Zajistit a poskytnout dostupné vysoké školy studentům. Je nutné vybavit a připravit školy na vzdělávání na dálku a zajistit potřebnou podporu žákům, studentům, pedagogům a rodičům u distančních způsobů vzdělávání. Vybavit vysoké školy pro poskytování celoživotního učení a dalšího vzdělávání ve vazbě na up-skiling a re-skilling a podpořit samotnou realizaci re-skilling a up-skilling kurzů ve vysokém školství.


Vzdělávací systém poskytne žákům spravedlivé šance na přístup ke kvalitnímu vzdělání. Cílem je také zvýšení kvality vzdělávání ve školách a regionech, které zaostávají za ostatními částmi vzdělávací soustavy, a podpořit učitele v rozvíjení potenciálu všech žáků.


 • Školy budou vybaveny pro poskytování celoživotního učení a dalšího vzdělávání ve vazbě na up-skiling a re-skilling.
 • Vysoké školy budou schopny poskytovat kvalitní vzdělávání online, připravovat odborníky pro rychle se rozvíjející odvětví a zajišťovat up-skilling a re-skilling v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou.
 • Zvyšuje se podíl dětí, žáků a studentů majících přístup ke kvalitnímu vzdělávání a školy v ČR v regionech poskytují stejně kvalitní vzdělání.
 • Zvyšuje se kvalita výuky heterogenních kolektivů dětí a žáků.
 • Vybudování odolného terciárního sektoru, aby se zvyšovala konkurenceschopnost a bylo umožněno připravovat studenty na život v rychle se měnící společnosti 21. století.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 13 156 mil. Kč


Reformy:

 • Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově
 • Podpora škol


Investice:

• Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

• Doučování žáků škol

Komponentu spravuje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Oblast politiky:

Sociální politika, celoživotní vzdělávání, digitalizace, rovné příležitosti


Cíl:

Pro minimalizaci možných negativních dopadů pandemie COVID-19 a naopak plné využití nabízených příležitostí spjatých s globálními výzvami (4. průmyslová revoluce, demografické změny a výzvy spjaté s klimatickými změnami) je nutné podpořit rozvoj dovedností v celoživotní perspektivě, a to zejména v oblasti rozvoje základních digitálních dovedností a dovedností potřebných z hlediska potřeb a dopadů 4. průmyslové revoluce.


Rovněž je nutné odstraňovat přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce a vytvořit nové kapacity pro zajištění péče o děti v jeslích, kde jsou cílovou skupinou rodiče (zejména matky) dětí do 3 let, kterým bude tímto opatřením umožněna vazba na trh práce. V této části komponenta reaguje na doporučení Rady EU pro ČR „Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin“. S ohledem na nové požadavky na prostory jeslí je třeba zajistit přizpůsobení stávajících prostor hygienickým požadavkům na prostory a provoz a požárním předpisům, což vyplývá z novely zákona č. 247/2014 Sb. A dále se jedná o nákup, rekonstrukce či novou výstavbu těchto zařízení s cílem dále navyšovat stávající kapacity v ČR.


S velmi negativními dopady pandemie COVID-19 se setkává také segment sociálních služeb napříč všemi druhy a cílovými skupinami. Jedním z problémů byla nízká kapacita většiny sociálních služeb (pobytová zařízení, denní péče, domácí péče atd.), což také vedlo k vyšší míře hospitalizací a ničivému tlaku na sektor nemocniční péče, protože chyběl zdravotní, ale i sociální personál, proto je nutné do budoucna zajistit efektivní nakládání s lidskými zdroji a možnostmi státního rozpočtu a nastavit vhodnou proporcionalitu s dodržením zásad péče v rámci principu nezávislého života.


Cílem tedy bude nejen modernizace současných sociálních služeb, zajištění provozních dispozic současných objektů, snížení koncentrace klientů v jednom zařízení, ale i podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které udržují klienta co nejdéle v běžném přirozeném prostředí.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 22 993 mil. Kč


Investice:

• Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání)

• Budování kapacit předškolních zařízení

• Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Komponentu spravuje:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pilíř 4: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19

Pilíř přispěje například k rozvoji podnikání a kulturního a kreativního sektoru, a protikorupčními opatřeními a zvýšením efektivity veřejné správy ke snížení administrativní zátěže.

4.1 Systémová podpora veřejných investic

Oblast politiky:

Veřejná správa, rozvoj regionů


Cíl:

Připravit regionální investory na přechod na zelenou a digitální ekonomiku, a to pomocí cílených školících aktivit, metodickou koordinací a finanční pomocí pro kvalitní přípravu projektů, které budou muset naplňovat cíle zelené či digitální Evropy, zvýšit efektivitu veřejných investic, posílit investiční připravenost, respektive absorpční kapacitu a díky cílené metodické a koordinační práci zvýšit podíl PPP projektů na území ČR. Zásadní inovativní potenciál komponenty spočívá v provázání metodické práce nově vytvořené kompetenční a koordinační jednotky na MMR, koordinovaných školících aktivit a aplikace získaného know-how na přípravě projektů. Sekundárně dojde k vyšší připravenosti strategicky přínosných projektů, systematické práci na zefektivní koordinace investičních politik, v systémovém zvýšení kvality přípravy veřejných investic a v účinné spolupráci veřejných zadavatelů a nastavení pravidel využívání Národního investičního plánu jako manažerského nástroje pro oblast investiční politiky.


Podpora bude cílit do jednotlivých fází přípravy projektů, přičemž v případě, že po první fázi strategické studie prokáží neproveditelnost, finanční či společenskou neefektivitu, bude za výsledek považována právě úspora veřejných prostředků, které by bez důsledného zvážení a smysluplnosti projektu mohly být vynaloženy.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 2 471 mil. Kč


Reformy:

• Podpora přípravy projektů

• Analyticko-metodická opora a IT podpora reformy

Komponentu spravuje:

Ministerstvo pro místní rozvoj

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Oblast politiky:

Malé a střední podniky, digitalizace, životní prostředí


Cíl:

Podpora investiční aktivity malých a středních podniků v souladu s principy udržitelného financování. V rámci skupiny ČMZRB rozvinout vedle stávající úvěrové a záruční produktové řady též inovativní instrumenty tzv. mezaninového financování, zejména prostřednictvím podřízeného dluhu, který umožní mobilizaci soukromých finančních zdrojů zajišťujících rychlejší rozvoj cílových společností.“


Alokace z celkového plánu bez DPH: 1 000 mil. Kč


Reformy:

• Rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky


Investice:

• Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4.3 Protikorupční opatření

Oblast politiky:

Protikorupční opatření


Cíl:

Dosáhnout posílení protikorupčního rámce České republiky se zaměřením na oblasti prevence a odhalování korupce, jak obecně prostřednictvím ochrany oznamovatelů, tak v konkrétních sektorech v souladu s mezinárodními doporučeními a rozšířit vlastní datovou a analytickou základnu, kterou by mohla následně Česká republika využít při navrhování a provádění účinnějších a lépe zacílených protikorupčních opatření. Rovněž ve vztahu k RRF by tak mělo dojít ke snížení rizika, že budou alokované finanční prostředky kvůli korupci čerpány nesprávně.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 0


Reformy:

 • Zlepšení postavení oznamovatelů
 • Reforma v justici zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
 • Sběr dat o korupci v ČR
 • Stanovení pravidel pro lobbování

Komponentu spravuje:

Ministerstvo spravedlnosti

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

Oblast politiky:

Veřejná správa


Cíl:

Posílení uplatňování evidence-informed přístupu v tvorbě veřejných politik, tedy ve strategické i operativní činnosti orgánů veřejné správy. Na základě tohoto cíle bude v budoucnu možné dosáhnout dalších nutných reformních kroků, kterými by měla veřejná správa v České republice v následující dekádě projít. Těmito cíli je zvýšení pro-klientské orientace veřejné správy, tedy posílení pozice občana jako klienta veřejné správy, dále také zefektivnění činnosti jednotlivých orgánů veřejné správy jako takových, posílení koordinace centrálních orgánů vůči území i posílení koordinace mezi jednotlivými centrálními orgány veřejné správy navzájem. V konečném důsledku bude vytvořen nástroj věcný návrh řešení pro lepší řízení přenesené působnosti (tj. státní správy, vykonávané orgány obcí).


Alokace z celkového plánu bez DPH: 34 mil. Kč


Reformy:

• Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů evidence-informed ve veřejné správě

Komponentu spravuje:

Ministerstvo vnitra

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Oblast politiky:

Kultura, rozvoj regionů


Cíl:

Celková reforma přístupu ke kulturnímu a kreativnímu sektoru (KKS) v České republice. Komponenta reaguje na krizi způsobenou COVID-19 a je založena na novém strategickém rámci Ministerstva kultury, který se soustředí na širší roli kultury, zvyšuje odolnost KKS a rozvíjí kulturní a kreativní odvětví (KKO). Společný efekt reforem a investic tak umožní využít KKS pro ekonomickou i společenskou obnovu České republiky.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 7 390 mil. Kč


Reformy:

• Obnova kulturního a kreativního sektoru – status umělce a umělkyně

• Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize

• Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru


Investice:

• Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

• Modernizace kulturních institucí

• Kreativní vouchery

• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd

Komponentu spravuje:

Ministerstvo kultury

Pilíř 5: Výzkum, vývoj a inovace

Pilíř přispěje například ke zlepšení kvality života prostřednictvím podpory výzkumu ve vybraných zdravotnických oborech nebo ke zlepšení inovační výkonnosti ČR.

5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví

Oblast politiky:

Výzkum, lékařské vědy, zdravotnictví


Cíl:

Podpořit primárně základní výzkum v konkrétních, státem vymezených zdravotnických oborech. Tato primární investice do vědecké základny v prioritních oblastech zdravotnického výzkumu přinese i systémovou změnu v podobě vzniku 4-5 funkčních národních výzkumných autorit, které se soustředí na obory s vysokou smrtností, zejména na výzkum v oblasti infekčních chorob a virologie, onkologický výzkum, výzkum metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob, vč., výzkumu v oblasti neurověd, neurodegenerativních chorob a psychiatrie, a společenskovědní výzkum studujících socioekonomické dopady systémových zdravotních rizik.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 5 000 mil. Kč


Investice:

• Systémová podpora výzkumu, vývoje a inovací pro prioritní oblasti lékařských věd a související společenskovědní disciplíny

Komponentu spravuje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

Oblast politiky:

Výzkum, vývoj, inovace


Cíl:

Pomoci obnovení ekonomiky a posílení její odolnosti, a to zvýšením konkurenceschopnosti a flexibilnosti podniků, zejména malých a středních, zvýšením inovační výkonnosti endogenních podnikatelských subjektů a příspěvkem ke zkvalitnění spolupráce v rámci inovačního ekosystému ČR. Toho bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje realizovaného ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru a podporou inovativních podniků v rychlém zavádění inovací, se zvláštním zřetelem na rozvoj digitalizace v oblasti inovací postupů a organizačních inovací a s důrazem na mezinárodní spolupráci a synergické efekty s rámcovým programem na podporu výzkumu a inovací.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 8 200 mil. Kč


Reformy:

• Řešení nových příležitostí a výzev prostřednictvím posilování výkonnosti českých podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací


Investice:

• Podpora výzkumu a vývoje v podnicích (v souladu s Národní RIS3 strategií)

• Podpora zavádění inovací do podnikové praxe

• Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)

• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí

• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy

• Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

Komponentu spravuje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pilíř 6: Zdraví a odolnost obyvatel

Pilíř přispěje například ke zlepšení kvality zdravotní péče a ke zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče.

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Oblast politiky:

Zdravotnictví, sociální politika


Cíl:

Rozvoj systému vzdělávání lékařského a nelékařského personálu v oblasti intenzivní medicíny. Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech. Zlepšení možností plánování personálních kapacit na národní i regionální úrovni. Zlepšení organizace a průchodnosti postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Zlepšení infrastruktury pro zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Rozvoj vysoce specializované péče – vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny.


Alokace z celkového plánu bez DPH: 3 901 mil. Kč


Investice:

• Vznik simulačního centra intenzivní medicíny včetně optimalizace systému vzdělávání

• Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

• Rozvoj vysoce specializované péče – vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

Komponentu spravuje:

Ministerstvo zdravotnictví

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

Oblast politiky:

Zdravotnictví


Cíl:

Přispět ke zvýšení odolnosti systému onkologické prevence a péče, který bude dlouhodobě zatížen negativními dopady pandemie COVID-19, a adaptovat tento systém na budoucí krize a očekávatelný nárůst incidence nádorů a jejich pokročilých forem. Cíle komponenty jsou v souladu s národními strategiemi (Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030) i prioritami Evropské komise (Europe‘s Beating Cancer Plan, Mission on Cancer).


Alokace z celkového plánu bez DPH: 8 540 mil. Kč


Reformy:

• Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030

• Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů


Investice:

• Vybudování Českého onkologického institutu (ČOI)

• Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče

• Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu

Komponentu spravuje:

Ministerstvo zdravotnictví