Harmonogram


Jak probíhá příprava návrhu Národního plánu obnovy a jednání s Evropskou komisí.

thin

Harmonogram přípravy NPO nebyl závazně stanoven, členské země si potřebné termíny navrhovaly samy a projednávaly je s Evropskou komisí. Finální verze NPO je kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami jednotlivých rezortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, se kterými se při jeho přípravě jednalo. V meziresortním připomínkovém řízení přišlo z 80 různých míst víc než 1 500 podnětů a návrhů na změny plánu, které Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo.

Fáze 1

Srpen – září 2020


Od přípravy Hospodářské strategie k Východiskům Národního plánu obnovy

 • Pilíře připravované Hospodářské strategie 2030 byly pro účely Národního plánu obnovy doplněny o Zdraví a odolnost obyvatel a další složky v reakci na COVID-19.
 • Byly sesbírány projekty a aktivity k realizaci v jednotlivých oblastech v příštích letech celkově za téměř 1 bilion Kč, ty byly následně zúženy na realizovatelné akce celkem za 282 mld. Kč.
 • Gesční rezorty koordinovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem vlády, připravily text Východisek Národního plánu obnovy.

Fáze 2

Říjen – prosinec 2020


Předložení Východisek NPO Evropské komisi a zahájení konzultací

 • 15. října ČR jako první členský stát předložila Východiska NPO z rukou premiéra Andreje Babiše předsedkyni Komise paní Ursule von der Leyen.
 • Byly zahájeny oficiální pravidelné konzultace s Komisí pod taktovkou Úřadu vlády i s hospodářskými, sociálními, územními i dalšími partnery v pravidelných týdenních intervalech i na individuální bázi řízené Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Rezorty rozpracovaly jednotlivé komponenty Plánu do detailu včetně nastavení cílů, milníků i rozvržení výdajů do jednotlivých let realizace.
 • ČR postupně zaslala EK komponenty k dalšímu jednání.

Fáze 3

Leden – březen 2021


Detailní technické konzultace k jednotlivým komponentám NPO na evropské i národní úrovni

 • 12. února 2021 vešlo v platnost příslušné Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, a které stanovilo finální rámec pro přípravu NPO.
 • Pokračovaly konzultace i úpravy dle připomínek na národní i evropské úrovni a sladění Plánu s legislativním rámcem EU.
 • Proběhla jednání ve výborech Senátu a výborech a podvýborech Sněmovny Parlamentu ČR.
 • Probíhala finalizace pracovní verze NPO.

Fáze 4

Březen – září 2021


Zahájení schvalovacího procesu na národní i evropské úrovni

 • Finalizovaly se všechny části NPO.
 • Plán byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení, které trvalo od 9. do 23. dubna 2021.
 • 17. května 2021 byl Plán (s celkovou alokací ve výši 200 mld. Kč) předložen vládě ČR k projednání a následně schválen s tím, že vláda pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu k dopracování technických detailů a zapracování připomínek EK.
 • 1. června 2021 byl plán po úpravách oficiálně zaslán Evropské komisi ke schválení.
 • Evropská komise vydala dne 19. července 2021 kladné hodnocení k českému NPO. Schválení plánu Radou EU očekáváme na začátku září.

Jak bude probíhat kontrola a rozpočtování prostředků ve státním rozpočtu.