Alokace

Národní plán obnovy – plán pro oživení a odolnost ČR

Aby členské státy EU mohly čerpat finanční prostředky z RRF, musí nejprve vytvořit a obhájit národní plány obnovy.


NPO ČR připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem financí, a se zapojením dalších ministerstev. V ČR se na plánování využití finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost začalo pracovat již na počátku srpna 2020 a v průběhu prvních několika týdnů bylo akumulováno víc než 400 iniciativ, přičemž jejich celková výše mnohonásobně přesáhla možnosti zmiňovaného nástroje. Iniciativy byly vypracovány gestory zastupujícími jednotlivé resorty. Z těchto iniciativ byly v následujících měsících vybrány ty, jenž nejlépe odpovídaly přísným požadavkům Evropské komise a bylo z nich vypracováno 27 komponent, které vytvářejí šest tematických okruhů, tzv. pilířů.


Plán reflektuje specifická doporučení Rady pro ČR z let 2019 a 2020 v rámci tzv. evropského semestru a jeho opatření přispívají k budování odolnosti, k digitální a zelené transformaci. Rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, kdy celkem 37 % výdajů má podporovat klimatickou tranzici a dalších 20 % pak digitální transformaci.


NPO je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech. Plán tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci kromě NPO využít řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.