Alokace

Národní plán obnovy – plán pro oživení a odolnost ČR

Aby členské státy EU mohly čerpat finanční prostředky z RRF, musí nejprve vytvořit a obhájit národní plány obnovy.


Národní plán obnovy (NPO) ČR je strategickým dokumentem, kterým ČR požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši přibližně 7 036 mil. eur bez DPH (179 mld. Kč) ve formě grantů. Celková výše investic zahrnutých do NPO se předpokládá ve výši přibližně 191 mld. Kč. Rozdíl mezi těmito částkami, tj. necelých 11,5 mld. Kč, bude ČR financovat ze státního rozpočtu.


NPO ČR připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem financí, a se zapojením dalších ministerstev. V ČR se na plánování využití finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost začalo pracovat již na počátku srpna 2020 a v průběhu prvních několika týdnů bylo akumulováno víc než 400 iniciativ, přičemž jejich celková výše mnohonásobně přesáhla možnosti zmiňovaného nástroje. Iniciativy byly vypracovány gestory zastupujícími jednotlivé resorty. Z těchto iniciativ byly v následujících měsících vybrány ty, jenž nejlépe odpovídaly přísným požadavkům Evropské komise a bylo z nich vypracováno 27 komponent, které vytvářejí šest tematických okruhů, tzv. pilířů.


Plán reflektuje specifická doporučení Rady pro ČR z let 2019 a 2020 v rámci tzv. evropského semestru a jeho opatření přispívají k budování odolnosti, k digitální a zelené transformaci. Rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, kdy celkem 37 % výdajů má podporovat klimatickou tranzici a dalších 20 % pak digitální transformaci.


NPO je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech. Plán tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci kromě NPO využít řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.