Alokace

Nástroj pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) je největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU, který byl schválen v červenci 2020 na mimořádné Evropské radě v celkovém objemu 750 mld. eur (ve stálých cenách roku 2018), a to nad rozsah Víceletého finančního rámce programového období 2021–2027.


Členským státům má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie COVID-19 a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími.


Předmětem podpory z RRF je financování provádění strukturálních reforem a projektů veřejných investic členských států. Tato finanční podpora bude poskytována ve formě grantů a doplňujících (dobrovolných) zvýhodněných půjček. Není stanoveno žádné povinné národní spolufinancování. Pro čerpání prostředků z RRF je třeba připravit Národní plán obnovy (NPO) jakožto komplexní a soudržný balíček reforem a investic. RRF je v přímém řízení Evropské komise, které předkládají členské státy své NPO k posouzení.


RRF představuje celkem 672,5 miliardy eur (ve stálých cenách roku 2018) na období 2020-2026, z toho 312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v podobě půjček. Podporu z RRF je třeba zazávazkovat do roku 2023 (70 % z ní pak již do roku 2022). Jedná se o vztah na mezinárodní úrovni mezi členským státem a Evropskou komisí, nikoli na národní úrovni mezi vlastníky komponent (gestory opatření), konečnými příjemci podpory a (sub)dodavateli.


Způsobilá jsou opatření (reformy a investice), která byla zahájena od začátku února 2020 a splňují požadavky stanovené v nařízení – směřují k jejímu obecnému cíli, spadají do oblasti působnosti RRF a jsou v souladu s jejími horizontálními principy. NPO musí navíc být v souladu se souvisejícími národními dokumenty - tzv. klimaticko-energetickým plánem, Národním programem reforem (NPR), Plánem spravedlivé územní transformace, Realizačním plánem programu Záruky pro mládež, Dohodou o partnerství a operačními programy kohezních fondů.


Podporu bude Evropská komise vyplácet zpětně (na žádost členského státu podávanou až dvakrát ročně) po splnění dohodnutých milníků a cílů – tj. na základě výkonu implementace NPO a dle ex ante stanoveného odhadu nákladů, nikoliv skutečných (ex post) nákladů. Poslední milník nebo cíl musí být dosažen nejpozději do srpna 2026. V roce 2021 bude vyplaceno předfinancování ve výši 13 % stanovené finanční podpory schváleného NPO.


Obecným cílem RRF je podpora (ekonomické, sociální i teritoriální) soudržnosti EU prostřednictvím: zlepšování odolnosti (vč. připravenosti na krize a schopnosti přizpůsobení se) i potenciálu růstu členských států; zmírňování dopadů krize (sociálních i hospodářských, zejm. těch na ženy); podpory zelené transformace a přispívání k dosažení unijních klimatických cílů do roku 2030 (z nařízení o tzv. evropském klimatickém zákoně) i k splnění cíle klimatické neutrality EU do roku 2050; podpory digitální transformace. To má přispět k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnově a podpoře udržitelného růstu, integraci ekonomik členských států, podpoře tvorby vysoce kvalitních pracovních míst a přispění ke strategické autonomii EU souběžně s otevřeností ekonomiky a k vytváření evropské přidané hodnoty.


Oblast působnosti RRF je tvořena šesti pilíři:

1) zelená transformace;

2) digitální transformace;

3) inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst vč. ekonomické soudržnosti, pracovních míst, produktivity, konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací a funkčního jednotného trhu se silnými malými a středními podniky;

4) sociální a územní soudržnost;

5) zdravotní, ekonomická, sociální a institucionální odolnost vč. ohledu na zvýšení schopnosti reakce a připravenosti na krize;

6) politiky pro „příští generaci“, děti a mládež vč. vzdělávání a dovedností.