Nástroj pro oživení a odolnost je hlavním prvkem plánu NextGenerationEU, který na podporu investic a reforem v celé EU poskytne 800 miliard EUR.

Český plán je součástí nebývalé koordinované reakce EU na krizi COVID-19, jejímž cílem je řešit společné evropské výzvy cestou ekologické a digitální transformace a posílit hospodářskou i sociální odolnost a soudržnost jednotného trhu.


Komise plán Česka posoudila na základě kritérií stanovených v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. V analýze Komise se zejména posuzovalo, zda investice a reformy stanovené v plánu Česka podpoří ekologickou a digitální transformaci, přispějí k účinnému řešení problémů zjištěných v rámci evropského semestru a posílí jeho růstový potenciál, vytváření pracovních míst a hospodářskou a sociální odolnost.

Zajištění ekologické a digitální transformace Česka

Komise ve svém posouzení plánu Česka konstatuje, že na opatření na podporu cílů v oblasti klimatu Česko investuje 42 % prostředků, které mu byly celkově přiděleny. Plán zahrnuje investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov. Obsahuje rovněž opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, jakož i investice do udržitelné mobility.

Dále Komise konstatuje, že na opatření, která podporují digitální transformaci Česko investuje 22 % prostředků, které mu byly celkově přiděleny. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích. Zahrnuje také opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.

Podpora stěžejních investic a reformních projektů

Komise ve svém posouzení konstatovala, že v souladu s požadavky stanovenými v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost žádné opatření obsažené v plánu nebude významně poškozovat životní prostředí.

Opatření navržená v plánu pro oživení a odolnost týkající se kontrolních systémů jsou přiměřená pro předcházení, odhalování a nápravu korupce, podvodů a střetů zájmů v souvislosti s využíváním finančních prostředků. Rovněž se očekává, že tato opatření účinně zabrání dvojímu financování podle uvedeného nařízení a jiných programů Unie. Tyto kontrolní systémy jsou doplněny dodatečnými auditními a kontrolními opatřeními obsaženými v návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, který předložila Komise, jako milníky. Tyto milníky musí být splněny předtím, než Česko předloží Komisi svou první žádost o platbu.

Vyjádření členů sboru komisařů k plánu ČR

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Evropská komise dnes rozhodla dát zelenou plánu Česka pro oživení a odolnost. Tento plán bude hrát klíčovou úlohu při podpoře přechodu na ekologičtější a digitálnější budoucnost Česka. Opatření, která zlepšují energetickou účinnost, digitalizují veřejnou správu a zabraňují zneužívání veřejných prostředků, přesně naplňují cíle plánu NextGenerationEU. Vítám rovněž silný důraz, který plán klade na posílení odolnosti českého systému zdravotní péče, aby se připravil na budoucí výzvy. Budeme s vámi po celou dobu procesu, aby se plán realizoval v plném rozsahu.“


Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis dále uvedl: „Tento plán nasměruje Česko na cestu k oživení a podpoří hospodářský růst v době, kdy se Evropa chystá na ekologickou a digitální transformaci. Česko hodlá investovat do obnovitelné energie a udržitelné dopravy a zároveň zlepšit energetickou účinnost budov. Chce zavést větší digitální konektivitu v celé zemi, podporovat digitální vzdělávání a dovednosti a digitalizovat řadu veřejných služeb. Vítaným způsobem se zaměřuje na zlepšení podnikatelského prostředí a soudního systému, jež podpoří opatření k boji proti korupci a propagaci elektronické veřejné správy (e-government), a to v rámci vyvážené reakce na hospodářskou a sociální situaci v České republice. Jakmile bude tento plán řádně uveden do praxe, přispěje k tomu, že Česko získá pevné základy pro budoucnost.“


Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni řekl: „Plán Česka pro oživení a odolnost výrazně napomůže úsilí této země postavit se po hospodářském šoku způsobeném pandemií opět na nohy. 7 miliard EUR z prostředků NextGenerationEU, které v příštích pěti letech poplynou do Česka, podpoří rozsáhlý program reforem a investic, jejichž cílem je vybudovat udržitelnější a konkurenceschopnější ekonomiku. Prostředky zahrnují velmi rozsáhlé investice do renovace budov, čisté energie a udržitelné mobility, jakož i opatření na podporu digitální infrastruktury a dovedností a digitalizace veřejných služeb. Podnikatelské prostředí bude mít prospěch z podpory elektronické veřejné správy a protikorupčních opatření. Plán rovněž podpoří zkvalitnění zdravotní péče, včetně posílené prevence rakoviny a rehabilitační péče.“