Pilíře

Národní plán obnovy je postaven na 6 pilířích, které vytváří podmínky pro rozvoj ekonomiky.

Pilíře Národního plánu obnovy

Vzhledem k nezbytnosti digitální a zelené transformace ekonomiky budou ve všech prioritních oblastech Národního plánu obnovy podporována inovativní řešení založená na výsledcích výzkumu, ve vhodných případech zahrnující výzkumnou a vývojovou fázi realizovaných řešení.

Alokace do pilířů z celkového NPO

Platné ke dni 22. 7. 2021

Pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci

a podporu nejslabších regionů.

Vzhledem k důležitosti zvyšování produktivity práce, k nastávajícím megatrendům a k požadavkům Evropské unie je Národní plán obnovy postaven na šesti pilířích. Pilíře vytváří podmínky pro rozvoj odvětví ekonomiky, reagují na specifická doporučení Evropské komise pro posílení hospodářského růstu, adresují témata udržitelného rozvoje, včetně dekarbonizace, digitalizace a podpory nejslabších regionů:

1. Digitální transformace

Zajistí konektivitu pracovní síly odkudkoli v zemi a digitální komunikací s úřady sníží administrativní zátěž pro firmy

1.1 Digitální služby občanům a firmám
 • Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a Zajištění řízeného přístupu k datům
 • Elektronizace zdravotnictví (eHealth)
 • Digitální služby pro koncové uživatele
 • Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu
 • Digitální služby v resortu justice

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 2,857 mld. Kč bez DPH

1.2 Digitální systémy veřejné správy
 • Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu
 • Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví
 • Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
 • Budování a rozvoj agendových informačních systémů
 • Kybernetická bezpečnost
 • Vytvoření předpokladů pro digitální justici

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 7,054 mld. Kč bez DPH

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě
 • Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací
 • Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G a dalšího rozvoje těchto sítí
 • Vybudování vysokokapacitního připojení
 • Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 5,787 mld. Kč bez DPH

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie
 • Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální agendy a digitální transformace, vč. RIS 3řídící aktivita
 • Nastavení uceleného systému institucionální podpory investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, a nových technologií
 • Podpora strategických odvětví – společná skupina pro podporu a certifikace strategických technologií s Radou pro strategické technologie
 • Evropské centrum excelence v AI "pro bezpečnější společnost"
 • Evropský projekt pro boj s COVID fake news (European Digital Media Observatory HubEDMO)
 • Přenos zahraniční nejlepší praxe a know-how pro digitální transformaci, monitoring a výzkum socio-ekonomických dopadů krize (vznik Samuel Niemann Institute)
 • Platforma pro vzdělávání managementu SME pro post-COVID-19 digitální transformaci
 • Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize (European Blockchain Services Infrastructure – EBSI)
 • Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)
 • Programy Czech Rise-Up
 • Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem po COVID-19
 • Fondy pro rozvoj pre/seedových investic, strategických technologií a univerzitních spin-offů v rámci Evropských center excelence
 • Internacionalizace start-ups
 • Vznik sandboxů v regulovaných odvětvích v souladu s EU prioritami
 • Vybudování kvantové komunikační infrastruktury
 • Podpora VVI v zasažených strategických odvětvích – letecký průmysl

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 5,710 mld. Kč bez DPH

1.5 Digitální transformace podniků
 • Vytvoření infrastruktury pro digitální transformaci
 • Evropská a národní centra digitálních inovací (e/DIH)
 • Evropská referenční testovací centra
 • Programy přímé podpory digitální transformace podniků

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 5,000 mld. Kč bez DPH

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
 • Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe
 • Vytvoření „Agendového informačního systému“ (AIS)
 • Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování
 • Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 1,446 mld. Kč bez DPH

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Zajistí zlepšený pohyb produktů s okolními zeměmi a zároveň napomůžou zlepšování životního prostředí

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
 • Opatření pro rozvoj bezpečnosti, udržitelnosti a rozvoje intermodální dopravy
 • Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře
 • Elektrizace železnic
 • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)
 • Zlepšení životního prostředí – protihluková opatření na silniční síti
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty, tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 24,000 mld. Kč bez DPH

2.2 Snižování spotřeby energie
 • Reformy řešeny mimo NPO

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 8,265 mld. Kč bez DPH

2.3 Přechod na čistší zdroje energie
 • Opatření pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie
 • Opatření pro transformaci a modernizaci sektoru teplárenství
 • Výstavba nových fotovoltaických zdrojů energie
 • Modernizace distribuce tepla

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 6,660 mld. Kč bez DPH

2.4 Rozvoj čisté mobility
 • Reformy řešeny mimo NPO

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 4,884 mld. Kč bez DPH

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
 • Opatření pro realizaci renovační vlny v sektoru domácností
 • Zkvalitnění právního, správního a ekonomického rámce pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie
 • Opatření pro podporu komunitní energetiky (vytváření místních energetických komunit a místních komunit OZE)
 • Nová zelená úsporám Kotlíkové dotace

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 16,081 mld. Kč bez DPH

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
 • Reformy řešeny mimo NPO

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 14,576 mld. Kč bez DPH

2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda
 • Implementace nové legislativy odpadového hospodářství ČR
 • Dopracování a implementace strategie Cirkulární Česko 2040
 • Budování recyklační infrastruktury
 • Budování odpadové Energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů
 • Cirkulární řešení v podnicích
 • Úspora vody v průmyslu

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 4,400 mld. Kč bez DPH

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží
 • Investiční podpora revitalizace specifických území se starou stavební zátěží
 • Investiční podpora revitalizace území ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití
 • Investiční podpora revitalizace území ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 3,332 mld. Kč bez DPH

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem
 • Zajištění ochrany proti suchu a přírodě blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
 • Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
 • Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
 • Reforma - Legislativní ukotvení zvládání sucha a stavu nedostatku vody (Novela vodního zákona)

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 2,984 mld. Kč bez DPH

3. Vzdělávání a trh práce

Pomohou přilákat kapitál, firmy, a které pomohou transformovat hospodářství

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
 • Reforma kurikula a její implementace

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 4,857 mld. Kč bez DPH

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
 • Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově
 • Zavedení opatření pro podporu škol s vyšším počtem vyloučených lokalit
 • Zavedení opatření pro doučování žáků a cílenou přípravu na vyučování

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 13,156 mld. Kč bez DPH

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
 • Reformy řešeny mimo NPO

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 22,993 mld. Kč bez DPH

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Pomohou snížit náklady firem a zvýší kvalitu života občanů zjednodušenou komunikací se státem

4.1 Systémová podpora veřejných investic
 • Zavedení systémové podpory přípravy investičních projektů
 • Zavedení analyticko-metodická podpory přípravy projektů
 • Systémová podpora přípravy investičních projektů

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 2,471 mld. Kč bez DPH

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky
 • Posílení fungování skupiny ČMZRB v roli národní rozvojové banky
 • Kvazikapitálové nástroje ČMZRB

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 1,000 mld. Kč bez DPH

4.3 Protikorupční opatření
 • Zlepšení postavení oznamovatelů
 • Reforma v justici zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
 • Sběr dat o korupci

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: bez nákladů uplatňovaných v NPO

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy
 • Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů evidence-informed ve veřejné správě

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 0,034 mld. Kč bez DPH

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
 • Zavedení statusu umělce
 • Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 7,390 mld. Kč bez DPH

5. Výzkum, vývoj a inovace

Podpoří transformaci hospodářství zevnitř naší země

5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
 • Reformy řešeny mimo NPO

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 5,000 mld. Kč bez DPH

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe
 • Řešení nových příležitostí a výzev prostřednictvím posilování výkonnosti českých podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI)
 • Podpora výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie
 • Podpora zavádění inovací do podnikové praxe
 • Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s RIS3 strategií)
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy
 • Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 8,200 mld. Kč bez DPH

6. Zdraví a odolnost obyvatel

Zvýší kvalitu života v zemi a zároveň posílí odolnost pracovní síly

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
 • Reformy řešeny mimo NPO

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 3,901 mld. Kč bez DPH

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče
 • Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030
 • Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů
 • Vybudování Českého onkologického institutu
 • Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče
 • Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu

Alokace po prioritizaci, verze k 22. 7. 2021: 8,540 mld. Kč bez DPH

Máte dotaz? Napište nám.