Pilíře

Národní plán obnovy je postaven na 6 pilířích, které vytváří podmínky pro rozvoj ekonomiky.

Pilíře Národního plánu obnovy

Vzhledem k nezbytnosti digitální a zelené transformace ekonomiky budou ve všech prioritních oblastech Národního plánu obnovy podporována inovativní řešení založená na výsledcích výzkumu, ve vhodných případech zahrnující výzkumnou a vývojovou fázi realizovaných řešení.

Alokace pro ČR – rozdělení do pilířů

Platné ke dni 25. 3. 2021

Pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci

a podporu nejslabších regionů.

Vzhledem k důležitosti zvyšování produktivity práce, k nastávajícím megatrendům a k požadavkům Evropské unie je Národní plán obnovy postaven na šesti pilířích. Pilíře vytváří podmínky pro rozvoj odvětví ekonomiky, reagují na specifická doporučení Evropské komise pro posílení hospodářského růstu, adresují témata udržitelného rozvoje, včetně dekarbonizace, digitalizace a podpory nejslabších regionů:

1. Digitální transformace

Zajistí konektivitu pracovní síly odkudkoli v zemi a digitální komunikací s úřady sníží administrativní zátěž pro firmy

1.1 Digitální služby občanům a firmám
 • Digitální služby pro koncové uživatele;
 • Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu;
 • eHealth

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 3,757 mld. Kč

1.2 Digitální systémy státní správy
 • Budování a rozvoj agendových informačních systémů;
 • Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment;
 • Kybernetická bezpečnost;
 • Kompetenční centra a centra excelence pro podporu eGovernmentu;
 • Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 4,202 mld. Kč

1.3 Digitální vysokorychlostní sítě
 • Vybudování vysokokapacitního připojení pro domácnosti, školy a další soc. ekonomické aktéry v tzv. bílých místech;
 • Vybudování vysokokapacitních přípojných sítí do obcí ČR;
 • Vybudování vysokokapacitního připojení pro školy a další soc. ekonomické aktéry (nezahrnující bílá místa);
 • Digitální technické mapy; 5G koridory a podpora 5G (5G Alliance)

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 6,100 mld. Kč

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie
 • Platforma pro automatizaci post-COVID-19 - výbor pro digitální transformaci, koordinace strategických technologií a RIS3;
 • Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G);
 • Přenos nejlepší praxe a know-how digitální transformace a monitoring socio-ekonomických dopadů krize (vznik Samuel Niemann Institute);
 • EU projekt pro financování digitalizace SME pro překonání krize (EBSI);
 • Boj s COVID fake news (European Digital Media Observatory Hub);
 • Rozvoj pre/seedových investic, investic do strategických technologií a univerzitních spin-off fondů v rámci Evropských center excelence (vč. projektu Creators fund);
 • Programy Czech Rise-Up 2.0; Vznik sandboxů v regulovaných odvětvích v souladu s EU prioritami;
 • Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem po COVID-19;
 • Internacionalizace start-ups;
 • Technologická inkubace a scouting;
 • Podpora VVI v zasažených strategických odvětvích - Letecký průmysl;
 • Podpora certifikace strategických technologií; Podpora quantum computing

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 5,960 mld. Kč

1.5 Digitální transformace podniků
 • Evropská a národní centra digitálních inovací (e/DIH);
 • Evropská centra excelence;
 • Evropská referenční testovací centra;
 • Programy přímé podpory digitální transformace podniků

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 5,000 mld. Kč

1.6 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
 • Rozvoj regionálních kulturních center;
 • Státní program stipendií a kompenzací pro postižené sektory KKS;
 • Adaptace kulturních institucí na COVID-19 s využitím digitálních technologií;
 • Technologická modernizace kulturních institucí;
 • Financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních projektů;
 • Zvyšování odbornosti a síťování v kulturním a kreativním sektoru;
 • Podpora internacionalizace subjektů v KKS; Status umělce;
 • Investiční projekty v oblasti divadel a uměleckých institucí živého umění;
 • reativní vouchery;
 • Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize;
 • Vznik komunikační platformy v oblasti kulturních a kreativních odvětví;
 • Mapování kulturních a kreativních odvětví;
 • Transformace MK;
 • Digitalizace grantového systému

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 7,340 mld. Kč

1.7 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
 • Jednorázové náklady na implementaci rekodifikace;
 • Vytvoření Agendového informačního systému;
 • Posílení výpočetní techniky úředníků při výkonu stavební agendy;
 • Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení;
 • Posílení centrálních komunikačních komponent pro gigabitovou konektivitu;
 • Studie proveditelnosti, analýzy a evaluace, platformy pro spolupráci, školení, semináře, konference

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 1,750 mld. Kč

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Zajistí zlepšený pohyb produktů s okolními zeměmi a zároveň napomůžou zlepšování životního prostředí

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
 • Nové technologie a digitalizace na silniční a železniční infrastruktuře;
 • Elektrizace železnic;
 • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury);
 • Zlepšení životního prostředí - protihluková opatření na silniční síti;
 • Investice Zlepšení energetické efektivity dopravy (obnova železničních vozidel v elektrické trakci pro regionální dopravu, podpora rozvoje infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu v elektrické trakci a podpora intermodální nákladní dopravy);
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely)

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 22,000 mld. Kč

2.2 Snižování spotřeby energie
 • Realizace energeticky úsporných opatření při rekonstrukci státních budov;
 • Realizace energeticky úsporných opatření při rekonstrukci systémů veřejného osvětlení

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 4,800 mld. Kč

2.3 Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie
 • Výstavba nových fotovoltaických zdrojů;
 • Modernizace distribuce tepla v rámci soustav zásobování teplem;
 • Modernizace lokomotiv

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 6,660 mld. Kč

2.4 Rozvoj čisté mobility
 • Budování infrastruktury - budování veřejné infrastruktury;
 • Budování infrastruktury - budování infrastruktury pro veřejnou dopravu (Praha);
 • Budování neveřejné infrastruktury;
 • Budování infrastruktury - Budování dobíjecích stanic pro obytné budovy;
 • Budování infrastruktury - Budování dobíjecích stanic pro municipality a jimi zřízené instituce;
 • Podpora nákupu vozidel - Vozidla (el, H2, CNG/LNG) pro podnikatelské subjekty včetně E-cargokol **;
 • Podpora nákupu vozidel - Vozidla (el, H2, CNG) pro obce, kraje, státní správu **;
 • Podpora nákupu vozidel - Vozidla (elektrobusy a hybridní autobusy pro veřejnou hromadnou dopravu v Hlavním městě Praha);
 • Podpora nákupu vozidel - Železniční (kolejová) vozidla na alternativní pohon;
 • Podpora nákupu vozidel - Říční plavidla na alternativní pohon***;
 • Investiční podpora výroby bioCNG

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 7,020 mld. Kč

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
 • Nová zelená úsporám;
 • Kotlíkové dotace

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 19,000 mld. Kč

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
 • Protipovodňová ochrana;
 • Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích;
 • Závlahy;
 • Provádění pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny;
 • Zlepšování stavu lesních ekosystémů;
 • Zadržování vody v lese

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 15,000 mld. Kč

2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda
 • Odpady - infrastruktura;
 • Podpora využití druhotných surovin;
 • Cirkulární řešení v podnicích;
 • Úspora vody v průmyslu

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 4,400 mld. Kč

2.8 Regenerace brownfieldů
 • Příprava projektů regenerace brownfieldů;
 • Investiční podpora regenerace brownfieldů s cílem zajištění vysoké úrovně energetické účinnosti a adaptace na klimatické změny;
 • Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití;
 • Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 0,000 mld. Kč

3. Vzdělávání a trh práce

Pomohou přilákat kapitál, firmy, a které pomohou transformovat hospodářství

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
 • Digitalizace stávajících obsahů a forem vzdělávání;
 • Digitální a informační gramotnost spolu s kritickým myšlením žáků a studentů;
 • Fond mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a digitalizace škol

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 4,857 mld. Kč

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
 • Posílení kapacit vysokých škol pro výuku online, vzdělávání v rychle se rozvíjejících odvětvích a pro up-skilling a re-skilling;
 • Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť;
 • Zlepšení podmínek pro další vzdělávání a celoživotní učení ve vazbě na podporu celoživotního vzdělávání a učení, a kapacity škol pro re-skilling a up-skilling pro transformaci ekonomiky;
 • Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro vzdělávání dospělých v rámci dalšího vzdělávání realizovaného ve škole;
 • Snižování bariér v přístupu k předškolnímu vzdělávání s cílem zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání prostřednictvím zajištění obědů pro děti z ekonomicky znevýhodněných rodin;
 • Zajištění kvalifikovanosti a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenní skupinou dětí a žáků ve všech regionech;
 • Doučování žáků základních škol; Motivační příspěvek a zajištění plné kvalifikovanosti pedagogů

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 13,131 mld. Kč

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
 • Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání)
 • Budování kapacit předškolních zařízení
 • Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 23,000 mld. Kč

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

Pomohou snížit náklady firem a zvýší kvalitu života občanů zjednodušeno komunikací se státem

4.1 Systematická podpora veřejných investic
 • Podpora přípravy projektů;
 • Metodická a koordinační podpora přípravy projektů

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 2,490 mld. Kč

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 4,000 mld. Kč

4.3 Protikorupční reformy

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 0,000 mld. Kč

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 0,051 mld. Kč

5. Výzkum, vývoj a inovace

Podpoří transformaci hospodářství zevnitř naší země

5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
 • Systémová podpora VaVaI pro prioritní oblasti lékařských věd a související společenskovědní disciplíny

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 5,000 mld. Kč

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe
 • Podpora výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie;
 • Podpora zavádění inovací do podnikové praxe;
 • Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s RIS3 strategií);
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí;
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 8,200 mld. Kč

6. Zdraví a odolnost obyvatel

Zvýší kvalitu života v zemi a zároveň posílí odolnost pracovní síly

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
 • Rozvojové investice resortu zdravotnictví na území hl. města Prahy jakožto centra superspecializované péče;
 • Rozvojové investice resortu zdravotnictví v oblasti nejmodernější péče;
 • Rozvoj infrastruktury poskytovatelů péče na zdravotně sociálním pomezí – dlouhodobá péče včetně domácí, psychiatrická péče;
 • Optimalizace systému vzdělávání s ohledem na přizpůsobení se aktuálním trendům

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 7,850 mld. Kč

6.2 Prevence onkologických onemocnění
 • Vznik a rozvoj center onkologické prevence;
 • Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů;
 • Rozvoj onkologických center se zaměřením na nejmodernější péči (včetně hematoonkologie);
 • Vybudování národního onkologického centra

Alokace po prioritizaci, verze k 25. 3. 2021: 7,520 mld. Kč

Komponenty 6.1 a 6.2 budou doplněny.

Máte dotaz? Napište nám.