Představení


Národní plán obnovy zvýší ekonomickou prosperitu

a posílí kvalitu života. 

thin

Úvodní slovo

Národní plán obnovy je poctivě připravený a důkladně prodiskutovaný plán, který obsahuje priority vlády ČR. A především platí, že je to plán pro každého z nás.


Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41,6 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 22,1 % na digitalizaci. NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami České republiky, jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná.


Počítáme s tím, že prostředky z plánu půjdou do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.


Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech, NPO tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond, programu TREND, který administruje Technologická agentura ČR aj.


Ze seminářů, které k NPO pořádáme v krajských městech, víme, že je již v přípravě celá řada zajímavých a kvalitních projektů, což mě opravdu těší. Věřím, že společně dosáhneme toho, že Česká republika bude ekonomikou založenou na inovacích a že prostředky vynaložené z NPO zlepší život všech.

Ing. Silvana Jirotková
Náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání

Česká ekonomika prochází krizí vyvolanou pandemií COVID-19. Vláda ČR připravila Národní plán obnovy představující plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat využitím prostředků v rámci evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Hlavní cíle Národního plánu obnovy

  • Vyvedení české ekonomiky z krize vyvolané pandemií COVID-19
  • Akcelerace digitální a zelené tranzice ekonomiky
  • Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života
  • Posílení produktivity, konkurenceschopnosti a odolnosti ekonomiky
  • Udržení zaměstnanosti a zlepšení podmínek pro vzdělávání
  • Zlepšení efektivity veřejné správy
  • Budování znalostní ekonomiky

Plnění cílů NPO podrobně

Hlavními cíli Národního plánu obnovy jsou zvyšování ekonomické prosperity a kvality života. A to prostřednictvím zvyšování produktivity, udržení zaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti. Plán bere v úvahu požadavky legislativy RRF, kdy celkem 37 % výdajů má podporovat klimatickou tranzici a dalších 20 % pak digitální transformaci.


Česká republika požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši přibližně 179 miliard korun bez DPH ve formě grantů, na které navazuje možnost čerpat půjčky do výše 405 miliard Kč. ČR v současné době nepředpokládá využití půjček.


Investice a reformy Národního plánu obnovy jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize, urychlit digitální transformaci, přispět ke splnění evropských reformních a investičních požadavků a položit základní kámen pro dlouhodobý ekonomický rozvoj ČR.


Základem plánu je 6 pilířů, které vycházejí ze stávající situace českého hospodářství, dlouhodobých trendů, dopadů úpadku způsobeného pandemií a dalších vládních strategických dokumentů.

1.

Digitální transformace

2.

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3.

Vzdělávání a trh práce

4.

Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

5.

Výzkum, vývoj a inovace

6.

Zdraví a odolnost obyvatel

Důležité je pochopit kontext, světové trendy v odvětvích, ekonomice a politice.