Často se nás ptáte

thin
  • Všeobecné
  • Podpora
  • Pojmy
Všeobecné
Jak budou finanční prostředky z RRF využity?

Prostředky budou členským státům vypláceny na základě národních plánů podpory pro oživení a odolnost, které zahrnují reformy a veřejné investiční projekty.

Které subjekty jsou odpovědné za implementaci Národního plánu obnovy?

Odpovědnými subjekty jsou tzv. vlastníci komponent, kterými jsou jednotlivá ministerstva. Ta navrhla jednotlivé komponenty a jejich dílčí reformy a investice. Jejich realizace má přispět ke zvýšení odolnosti české ekonomiky a její obnově po pandemii.

Jakým způsobem Evropská komise kontroluje plnění cílů a milníků ze strany státních orgánů ČR?

Každý cíl a milník je povinna Česká republika vykázat a doložit prostřednictvím podpůrných dokumentů. Těmi mohou být vládní dokumenty (návrhy zákonů, vyhlášek, akčních plánů v případě reforem). V případě projektů v oblasti zelené transformace se bude jednat např. o smlouvy s dodavateli, protokoly o převzetí staveb a pozemkových úprav, energetické posudky o snižování energetické účinnosti, posudky vlivu na životní prostředí. V případě digitální transformace se bude jednat o protokoly o převzetí nových sítí, certifikáty ověřující kybernetickou bezpečnost, protokoly z testování nových digitálních služeb.

Podpora
Jaké typy projektů mohou být v rámci NPO podpořeny?

Jedná se především o projekty zaměřené na digitální transformaci a zelenou transformaci, na tyto dvě oblasti je vyčleněna největší část finančního příspěvku EU. V rámci digitální transformace se jedná o nákupy hardware, softwaru, zvyšování kybernetické bezpečnosti, zvyšování kapacity internetového připojení, zavádění nových digitálních služeb ve veřejném i soukromém sektoru. V rámci zelené transformace je cílem projektů snížení spotřeby energie, snížení produkce skleníkových plynů, zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatické změně (vůči suchu, povodni, tornádu apod.) a zvýšení její biodiverzity (zastoupení rostlinných a živočišných druhů). Jsou to ale také projekty na podporu vzdělávání a zdravotnictví, výzkumu a vývoje, malých a středních podniků. Cílem je v prvé řadě podpořit českou ekonomiku při její obnově a oživení po hospodářské krizi způsobené pandemií COVID-19, ale současně také celkové zvýšení konkurenceschopnosti a větší odolnost na opakování těchto typů krizí i na dopady způsobené klimatickou změnou, jimiž jsou extrémní sucha, tornáda, povodně apod.

Mohou o podporu žádat i fyzické osoby?

FO patří mezi možné potenciální žadatele/příjemce podpory z NPO. Vymezení oblastí podpory i stanovení konkrétních podmínek čerpání včetně oprávněných žadatelů o podporu je v kompetenci příslušných vlastníků komponent a bude vždy uvedeno v textu konkrétní výzvy pro předkládání projektů.

Kde se zjistím více informací, popřípadě, kde se dozvím jak správně žádost vyplnit a podat?

Vzhledem k velké heterogennosti finančních podpor, postup pro vyplnění žádostí není jednotně stanoven, ale vždy navázán na danou podporu, tudíž postup vyplnění žádosti o podporu či podmínkách poskytnutí finančních prostředků je vždy stanoven daným poskytovatelem finančních prostředků a zejména tím subjektem, který danou výzvu vypisuje. Na stránkách poskytovatele najdete nejen návodky a příručky, ale také zajisté i kontakt na příslušnou osobu, která Vám zodpoví Vaše detailní dotazy.

Pojmy
Co je to RRF?

Zkratka pro Recovery and Resilience Facility, Nástroj na podporu oživení a odolnosti, jež je ústředním pilířem plánu na podporu oživení Evropy nazvaného Next Generation EU. Poskytuje zemím EU finanční podporu na zmírnění sociálních a hospodářských dopadů krize COVID-19.

Co je to NPO?

Zkratka pro Národní plán obnovy, který je souhrnem reforem a investic, které bude Česká republika realizovat v letech 2021–2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tvoří ho šest pilířů: Digitální transformace, Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, Vzdělávání a trh práce, Instituce a regulace a podpora podnikání, Výzkum, vývoj a inovace a Zdraví a odolnost obyvatel.

Co znamená „cíl“ vzhledem k NPO a jaké jsou s ním spojeny povinnosti při vykazování?

Cíl definuje kvalitativní přínos dané reformy nebo investice. Příkladem můžeme uvést vydání nového právního předpisu (zákon, vyhláška), kdy Evropské komisi bude postupně dokládán popis všech fází legislativního procesu včetně souhrnného vyhodnocení a popisu toho co legislativní změna přinese tj. např. změny v chování obyvatel, náklady a přínosy pro obyvatele, dopad na životní prostředí, snížení byrokratické zátěže, zkrácení administrativních lhůt apod.

Co znamená „milník“ vzhledem k NPO a jaké jsou s ním spojeny povinnosti při vykazování?

Milník definuje v měrných jednotkách kvantitativní přínos dané reformy nebo investice. Je třeba vykázanou hodnotu doložit podpůrnými dokumenty, jimiž mohou být certifikáty příslušných autorit, posudky vlivu na životní prostředí, posudek energetického auditora, pokud se týká snížení energetické účinnosti apod.

Co znamená "Reformy budou řešeny mimo NPO“?

"Reformy řešeny mimo NPO" lze označit za technickou záležitost určující zdroj financování dané vymezené oblasti. V daném případě bude předmětná reforma, která je zahrnuta v NPO, financována ze státního rozpočtu.

Co je to digitální transformace?

Při zelené transformace dochází k významným změnám v získávání a využití energie, materiálů a dalších zdrojů v ekonomice (např. průmyslu, energetice, dopravě). Celkově se jedná o přechod od fosilních paliv (uhlí, ropa a z nich vyráběné produkty) k obnovitelným zdrojům energie a cirkulární ekonomice. Významným ukazatelem této změny, pomocí něhož také Evropská komise bude tento proces v členských státech sledovat a požadovat v tomto ohledu vykazování je objem skleníkových plynů, které ekonomika produkuje (metan, oxid uhličitý aj.) a objem odpadů. Ty je třeba trvale snižovat až na cíle, které EK ve svých směrnicích stanovuje.

Co je to zelená transformace?

Při zelené transformace dochází k významným změnám v získávání a využití energie, materiálů a dalších zdrojů v ekonomice (např. průmyslu, energetice, dopravě). Celkově se jedná o přechod od fosilních paliv (uhlí, ropa a z nich vyráběné produkty) k obnovitelným zdrojům energie a cirkulární ekonomice. Významným ukazatelem této změny, pomocí něhož také Evropská komise bude tento proces v členských státech sledovat a požadovat v tomto ohledu vykazování je objem skleníkových plynů, které ekonomika produkuje (metan, oxid uhličitý aj.) a objem odpadů. Ty je třeba trvale snižovat až na cíle, které EK ve svých směrnicích stanovuje.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Napište nám na e-mail nebo nám odešlete zprávu přes formulář vpravo.

E-mail:

npo@mpo.cz