Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO

ŠIROKOU VEŘEJNOST

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
Příjem žádostí
Vyhlašovatel
Žadatel
Cíl
Web zadavatele

5. 5. 2022

MPO

malé a střední podniky (dále jen "MSP"), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.

modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

Výzva č. 1/2021 : Nová zelená úsporám – Rodinné domy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.9.2021

Ministerstvo životního prostředí

 • vlastník stávajícího rodinného domu;
 • stavebník nového rodinného domu;
 • nabyvatel nového rodinného domu;
 • osoba, které svědčí právo stavby rodinného domu.

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Výzva č. 2/2021: Nová zelená úsporám – Bytové domy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.9.2021

Ministerstvo životního prostředí

 • vlastníci stávajících bytových domů
 • stavebníci nových bytových domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Budování lesů odolných klimatické změně
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů

obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného změně klimatu

Zadržování vody v lesích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže

Výzva č. 1/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

3. 8. 2022

Agentura

ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

 • Všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Cílem výzvy

je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní,

nelesní a lesní ekosystémy.

Výzva vyhlašovaná v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – Výzva č. 1/2023: podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

28. 3. 2023

Agentura

ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

 • Fyzické osoby, právnické osoby s omezením dle výzvy

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro

zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Výzva vyhlašovaná v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – Výzva č. 2/2023: podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

26. 4. 2023

Agentura

ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

 • Fyzické osoby, právnické osoby (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro

zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.