Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO

ŠIROKOU VEŘEJNOST

Výzva č. 1/2021 : Nová zelená úsporám – Rodinné domy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.9.2021

MŽP

 • vlastník stávajícího rodinného domu;
 • stavebník nového rodinného domu;
 • nabyvatel nového rodinného domu;
 • osoba, které svědčí právo stavby rodinného domu.

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných domech.

Výzva č. 2/2021: Nová zelená úsporám – Bytové domy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.9.2021

MŽP

 • vlastníci stávajících bytových domů
 • stavebníci nových bytových domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Budování lesů odolných klimatické změně
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

MZe

 • vlastníci a držitelé lesů

obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného změně klimatu

Zadržování vody v lesích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

MZe

 • vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže