Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO

SOUKROMÁ SFÉRA

Výzva č. 2/2021: Nová zelená úsporám – Bytové domy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.9.2021

MŽP

 • vlastníci stávajících bytových domů
 • stavebníci nových bytových domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

22.3.2022

MPO

 • podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem

a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky

podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR

Budování lesů odolných klimatické změně
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

MZe

 • vlastníci a držitelé lesů

obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného změně klimatu

Zadržování vody v lesích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

MZe

 • vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže

Podpora připojení adresních míst k VHCN
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

28.4.2022

MPO

a) je podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost

dle definice v Příloze I GBER


• demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem: podnikající fyzická osoba, akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové

sdružení, společnost

s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (s výjimkou bytového), analogická zahraniční právní forma

k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt,


• nepodporované právní formy jsou státní podnik a národní podnik


b) má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; v rámci této výzvy jsou přípustné následující kategorie

CZ-NACE3 :


• 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000)


c)  je registrovaný u Českého telekomunikačního Úřadu


d)  v případě Fyzické osoby nebyl soudem nebo

správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. Pokud

je žadatel/příjemce právnická osoba nebyla mu soudem nebo správním orgánem

pravomocně uložena sankce zákazu činnosti nebo zákazu přijímání dotací a subvenci.

a) Modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla parametrů pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí,


b) Budování nových sítí

s parametry pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí.

Program TREND – výzkum a vývoj technologií 5G
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

28.4.2022

Technologická agentura

České republiky

podnikatelské subjekty,

jako další účastník projektu také výzkumné organizace

Výzkum a vývoj v oblasti technologií 5G a vyšších

s cílem zavedení konkrétních výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a

do nabídky produktů na trhu

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

6. 5. 2022

MPSV

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku;
 • osoba, jež nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce
 • osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která má doložitelnou historii existence delší než tři roky.

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

5. 5. 2022

MPO

 • malé a střední podniky (dále jen „MSP“), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.
 • modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.
I. výzva Úspory vody v průmyslu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MPO

 • podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným subjektem
 • podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky