Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO

SOUKROMÁ SFÉRA

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
Příjem žádostí
Vyhlašovatel
Žadatel
Cíl
Web zadavatele

5. 5. 2022

MPO

malé a střední podniky (dále jen "MSP"), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.

modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

Výzva č. 2/2021: Nová zelená úsporám – Bytové domy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.9.2021

Ministerstvo životního prostředí

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

 • vlastníci stávajících bytových domů
 • stavebníci nových bytových domů
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

22.3.2022

MPO

 • podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem

a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky

podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR

Budování lesů odolných klimatické změně
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů

obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného změně klimatu

Zadržování vody v lesích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže

Podpora připojení adresních míst k VHCN
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

28.4.2022

MPO

a) je podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost

dle definice v Příloze I GBER


• demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem: podnikající fyzická osoba, akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové

sdružení, společnost

s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (s výjimkou bytového), analogická zahraniční právní forma

k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt,


• nepodporované právní formy jsou státní podnik a národní podnik


b) má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; v rámci této výzvy jsou přípustné následující kategorie

CZ-NACE3 :


• 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000)


c)  je registrovaný u Českého telekomunikačního Úřadu


d)  v případě Fyzické osoby nebyl soudem nebo

správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. Pokud

je žadatel/příjemce právnická osoba nebyla mu soudem nebo správním orgánem

pravomocně uložena sankce zákazu činnosti nebo zákazu přijímání dotací a subvenci.

a) Modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla parametrů pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí,


b) Budování nových sítí

s parametry pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí.

Program TREND – výzkum a vývoj technologií 5G
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

28.4.2022

Technologická agentura

České republiky

podnikatelské subjekty,

jako další účastník projektu také výzkumné organizace

Výzkum a vývoj v oblasti technologií 5G a vyšších

s cílem zavedení konkrétních výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a

do nabídky produktů na trhu

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

6. 5. 2022

MPSV

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku;
 • osoba, jež nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce
 • osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která má doložitelnou historii existence delší než tři roky.

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

I. výzva Úspory vody v průmyslu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MPO

 • podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným subjektem
 • podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky
I. výzva Úspory vody v průmyslu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MPO

 • podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným subjektem
 • podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky
Digitální podnik I. výzva
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

16.6.2022

MPO

 • Malé a střední podniky (MSP)
 • Velké podniky (VP)
 • podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání" Národní RIS3 strategie.
Virtuální podnik – I. Výzva
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

16.6.2022

MPO

 • Malé a střední podniky (MSP)
 • Velké podniky (VP)
 • podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 "Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání" Národní RIS3 strategie.
Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

16.6.2022

MK

 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby s výjimkou státních příspěvkových organizací, sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby.
 • Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu. 
4. veřejná soutěž v programu The Country for the Future – podprogram „Inovace do praxe"
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

16.6.2022

MPO

 • Žadatelem mohou být malé a střední podniky
 • zavedení inovace produktu, inovace postupů (tedy procesu výroby nebo poskytování služby) nebo inovace organizační v malých a středních podnicích
Výzva Central European Digital Media Observatory - CEDMO (komponenta 1.4 NPO)
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MPO

 • Účastníci dohody CEDMO

Oprávněným žadatelem o dotaci může být organizace pro výzkum a šíření znalostí, splňující definici dle Nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“) v roli hlavního žadatele, nebo konsorcium zahrnující organizace pro výzkum a šíření znalostí s případnou účastí spolupracujících podniků, které byly podpořeny v rámci nástroje CEF TELECOM Evropské komise a jsou uvedeny v Provozním ujednání Národního plánu obnovy komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie.

 • Cílem je zvyšovat mediální gramotnost společnosti a orientaci v problematice fake news, dezinformací, hoaxů apod. Profitujícími cílovými skupinami jsou novinářská obec, veřejná správa, vzdělávací systém na všech jeho úrovních, ale i široká veřejnost.
I. výzva Cirkulární řešení v podnicích z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika Národního plánu obnovy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

27.7.2022

MPO

 • Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.
 • Výzva je implementací investice 2.7.2.1. Cirkulární řešení v podnicích komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda v rámci pilíře 2 Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.
Výzva č. 1/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

3.8.2022

Agentura

ochrany

přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)


      

 • Všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.


 • Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

15.8.2022

MŠMT


      

 • Oprávněným žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost základní školy, která dle MŠMT vykazuje nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním.
 • Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených vodst.4.2. a 4.3Výzvyškola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.
Výzva č. 5/2022 – NPO – Status umělce a umělkyně, Mobilita II
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

1.9.2022

MK


      

 • Oprávnění žadatelé: všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, fyzické i právnické osoby + státní příspěvkové organizace MK
 • Účelem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR (dále jen „KKS“).
Výzva č. 4/2022 - NPO - iniciativa Status umělce/ umělkyně - komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

2.9.2022

MK


      

 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby, sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby, s výjimkou vysokých škol a školských zařízení a státních příspěvkových organizací. V případě okruhu č. 2 jsou z okruhu oprávněných žadatelů vyloučeny příspěvkové organizace obecně (nejen státní p.o., ale i organizace zřizované územní samosprávou či jiným zřizovatelem).
 • Program je určen výhradně na podporu projektů z oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Jedná se o pilotní dotační řízení realizované z prostředků NPO. Jeho cílem je rozšíření tematické nabídky tradičních oborových dotačních řízení oddělení umění MK. Výzva proto není určena na podporu projektů z oblasti literatury, filmu či neprofesionálního umění, ani na podporu projektů z dalších oblastí kulturního a kreativního sektoru, jako jsou průmyslový design, umělecká řemesla, herní vývojářství či reklama.
Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Výzkum medicinských řešení v době digitalizace
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.9.2022

MPO


      

 • Příjemcem dotace může být jen malý či střední podnikatel podle společné přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo výzkumná organizace, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
 • Cílem výzvy je dokončit dosud neexistující medicinská řešení a jejich uvedení do praxe, která mohou napomoci vypořádat se s následky COVID-19. Projekty s přínosem pro digitalizaci budou bodově zvýhodněny.
Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

11.10.2022

MPO


      

 • Příjemcem dotace může být jen malý či střední podnikatel podle společné přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
 • Cílem výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů, jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení vedoucí k digitální transformaci podniků, včetně zhodnocení nákladů a dopadů.
Výzva č. 6/2022 – Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: individuální tvůrčí a studijní projekty
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

od 6.10.2022

MK


 

 • Příjemcem dotace může být fyzická osoba bez věkového (a v případě překladatele/ překladatelky) i jazykového omezení.

 • Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce / umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru. Tato výzva je určena na podporu individuálních tvůrčí a studijní projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů / příjemců dotací. Zaměření výzvy bylo definováno v kontextu podmínek Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní činnost, který MK realizuje od roku 2008 na základě § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci implementace NPO MK výrazně rozšiřuje okruh potenciálních příjemců podpory a zaměřuje se primárně na umělecké obory s nejvyšší dlouhodobou poptávkou po dotačních programech určených pro fyzické osoby. Nabídka podpory tvůrčích projektů je otevřena pro oblast literatury a výtvarného umění. Nabídka podpory studijních pobytů je otevřena pro obory hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, umělecká řemesla a herní vývojářství. Výzva není určena pro projekty z oblasti filmu.
Výzva komponenty 1.5. Digitální transformace podniků - Národní kofinancování Evropských center digitálních inovací (EDIHs) v rámci programu Digitální Evropa I.
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

do 28.02.2023

MPO


 • Evropská centra pro digitální inovace, která byla vybrána Evropskou komisí pro financování z programu Digitální Evropa (DIGITAL-2021-EDIH-01) 
 • Cílem národní kofinanční výzvy je podpora na vytvoření a činnost Evropských center digitálních inovací (EDIHs) podpořených z programu Digitální Evropa.
Výzva k iniciativě Kreativní vouchery - DESIGN CREDITS
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

03.01.2023

MK


 • Žadatelem o dotaci mohou být malé a střední podniky (MSP) dle Doporučení Komise 2003/361/ES zveřejněném v Úředním věstníku EU L 124 dne 20.5.2003 se sídlem nebo provozovnou na území ČR a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 15.9.2022.
 • Cílem této Výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací, začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a zohlednění jejich funkce motoru inovací a růstu.
Dotace na rekonstrukce staveb – velké projekty
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

20.02.2023

Státní

fond podpory investic


 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby
 • Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci velkých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kdy výše poskytnuté dotace musí převyšovat částku 30 000 000 Kč.
Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

20.02.2023

Státní

fond podpory investic


 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby
 • Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) v rámci velkých projektů. Cílem programu je provedení revitalizace pomocí odstranění stávající nevyužívané stavby a vybudování energeticky účinné novostavby na území zanedbávaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně jiné, než hospodářské a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kde výše poskytnuté dotace musí převyšovat částku 30 000 000 Kč.