Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO

VEŘEJNOU SFÉRU

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
Příjem žádostí
Vyhlašovatel
Žadatel
Cíl
Web zadavatele

5. 5. 2022

MPO

malé a střední podniky (dále jen "MSP"), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.

modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

1.12.2021

Ministerstvo životního prostředí

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky

úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken,

zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění

eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či

zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně

s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.1.2022

Ministerstvo životního prostředí

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Cílem výzvy je zajistit efektivní hospodaření se srážkovou vodou

v zastavěném území obcí a zajistit realizaci protipovodňových opatření

s širokým využitím přírodě blízkých prvků

v urbanizovaném území.

Protipovodňová ochrana
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce

ochrana obydlených oblastí proti negativním účinkům povodní, zlepšení zadržování vody v krajině a usnadnění přirozeného režimu stávajících vodních děl v zastavěných oblastech.

Budování lesů odolných klimatické změně
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů

obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů

při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného změně klimatu

Zadržování vody v lesích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže

Budování kapacit dětských skupin
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

20.4.2022

MPSV

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen "obec"),
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • Ústavy Akademie věd,
 • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
 • Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
 • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách

zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality

poskytovaných služeb.

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.3.2022

MPO

 • Města, městské části, obce a kraje

Poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání.

Výzva č. 2 - Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kyberbezpečnosti a elektronizace zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

31.3.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • - Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČ: 00024341, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR.
 • - Ministerstvo vnitra ČR, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra ČR, IČ: 00007064.
 • - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., IČ: 04767543.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Konzultační a poradenské služby orgánům při realizaci projektů v rámci reforem podle komponenty č. 1.1 a 1.2 a investic podle bodu A komponenty č. 1.1 a bodu B komponenty č. 1.2 plánu oživení
Modernizace a výstavba železniční sítě
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

13.4.2022

MD

 • Správa železnic, s.o.
 • Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře
 • Elektrizace železnic
 • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely)
Výzva č. 3 - Služby elektronického zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo zdravotnictví, IČ: 00024341, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo zdravotnictví.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Stanovení norem, pravidel a požadavků upravující interoperabilitu poskytovatelů zdravotní péče, které budou sloužit jako základ pro úpravu systémů zdravotní péče. Budou stanovena pravidla upravující služby v oblasti telemedicíny, která vymezí podmínky poskytování těchto služeb.
Výzva č. 4 - Vytvoření předpokladů pro digitální justici
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo spravedlnosti, IČ: 00025429, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je

vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo spravedlnosti.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Analýza mapující potřeby v oblasti využívání dat a správy dat v soudnictví a na Ministerstvu spravedlnosti, jež bude sloužit jako základ pro přípravu budoucích projektů zaměřených na digitalizaci tohoto sektoru.
 • Zavedení datového skladu pro Ministerstvo spravedlnosti.
 • Zvýšení počtu konferenčních místností v systému soudnictví vybavených videokonferenčními zařízeními.
 • Zvýšení kapacity pro ukládání dat Ministerstva spravedlnosti, posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a práci na dálku.
Výzva č. 5 - Kybernetická bezpečnost
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník

rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zvýšení dostupnosti infrastruktury monitorování bezpečnosti v rámci bezpečnostního informačního systému a systému správy událostí, která bude schopna zaznamenávat a vyhodnocovat bezpečnostní incidenty, a rozšíří kapacity a schopnosti policie a Ministerstva vnitra v Česku identifikovat bezpečnostní incidenty a incidenty IKT a reagovat na ně i na dálku, je-li omezen přístup ke kancelářské infrastruktuře.
Výzva č. 6 - Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt) Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČ: 000 23 817, ustavený zákonem č. 79/1997 Sb.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Rozšíření stávající funkcionality eReceptů o recepty na omamné a psychotropní látky.
Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

13.4.2022

MD

 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy
Výzva č. 7 - Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ: 00551023, které bylo zřízeno na základě zákona

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • dokončení nového plně funkčního softwarově definovaného datového centra a jeho zpřístupnění koncovým uživatelům.
Výzva č. 8 - Digitální služby pro koncové uživatele
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

29.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČ: 00022985, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky;
 • Dům zahraniční spolupráce, IČ 61386839, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Vybudování jednotné platformy pro občany a firmy umožňující alespoň: podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci; žádost o stanovení použitelných právních předpisů v souladu s nařízením (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení; žádost o důchod a předdůchodové dávky z povinných systémů; žádost o financování vysokoškolského vzdělávání, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce.
Výzva č. 9 - Kybernetická bezpečnost
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

29.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČ: 00023817, ustavený zákonem č. 79/1997 Sb.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČ: 00023833, OSS, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Správa základních registrů, IČ: 72054506, správní úřad zřízený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
Výzva č. 10 - Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

29.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Správa základních registrů, IČ: 72054506, správní úřad zřízený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Český úřad zeměměřický a katastrální, IČ: 00025712, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
Výzva č. 11 - Digitální služby pro koncové uživatele
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

4.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zahájení provozu čtyř vyvinutých informačních systémů poskytujících služby koncovým uživatelům.
 • Budou dokončeny tyto projekty: rozvoj digitálních registrů; Jednotný portál pro evidenci kontrol (JePEK); SIS_2 Nástroje pro centrální zpracování statistických úkolů; Elektronický cestovní ruch.
Výzva č. 12 - Digitální služby pro koncové uživatele
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

4.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, IČ: 49277600, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 • Správa státních hmotných rezerv, IČ: 48133990, která byla zřízena na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Dokončení propojení projektu Neschopenka, krajských hygienických stanic a projektu Chytrá karanténa za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení systémů vyvinutých během pandemie COVID-19 a vývoj a zdokonalení dalších tří informačních systémů: DIP – Databáze informací o povinnostech; Globální distribuční systém v cestovním ruchu; rozšíření služeb Správy státních hmotných rezerv (SSHR).
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

5.5.2022

MPO

 • Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí
 • Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí
 •  rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie
 • Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)
Status umělce – Výzva č. 1/2022
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

6.5.2022

MK

 • státní příspěvkové organizace (SPO) zřizované MK nebo ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci
 • zajistit rozvoj a obnovu kulturního kreativního sektoru (KKS), zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů SPO zaměřených na pořádání prezentací české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury a v rámci studijních pobytů a tvůrčích rezidencí v zahraničí
 • podpora projektů SPO realizovaných v ČR zaměřených na pořádání vzdělávacích akcí v kultuře s mez. přesahem
Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

5.5.2022

MPO

 • malé a střední podniky (dále jen "MSP"), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.
 • modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.
I. výzva Úspory vody v průmyslu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MPO

 • podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným subjektem
 • podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky
Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

19.5.2022

MODERÁTOR

 • Města Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem a subjekty zřizované územně samosprávnými celky s projektem realizovaným na území uvedených měst

Výzva je zaměřená na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech:  

 • bezpečnost veřejných prostranství, 
 • městská mobilita a monitorování dopravy, 
 • elektronické zdravotnictví, 
 • vzdělávání.
Výzva č. 13 - Služby elektronického zdravotnictví