Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY PRO

VEŘEJNOU SFÉRU

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

1.12.2021

Ministerstvo životního prostředí

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky

úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken,

zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění

eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či

zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně

s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.1.2022

Ministerstvo životního prostředí

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Cílem výzvy je zajistit efektivní hospodaření se srážkovou vodou

v zastavěném území obcí a zajistit realizaci protipovodňových opatření

s širokým využitím přírodě blízkých prvků

v urbanizovaném území.

Protipovodňová ochrana
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce

ochrana obydlených oblastí proti negativním účinkům povodní, zlepšení zadržování vody v krajině a usnadnění přirozeného režimu stávajících vodních děl v zastavěných oblastech.

Budování lesů odolných klimatické změně
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů

obnova stabilních lesních porostů výsadbou původních a heterogenních druhů

při snaze o vícegenerační a prostorovou skladbu lesa odolného změně klimatu

Zadržování vody v lesích
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

průběžně do roku 2023

Ministerstvo zemědělství

 • vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

zvýšení kapacity zadržování vody v lesích realizací projektů zlepšujících půdní, vodní a mikroklimatické podmínky, jako jsou úpravy na vodních tocích, malé vodní nádrže

Budování kapacit dětských skupin
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

20.4.2022

MPSV

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen "obec"),
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • Ústavy Akademie věd,
 • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
 • Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
 • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách

zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality

poskytovaných služeb.

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.3.2022

MPO

 • Města, městské části, obce a kraje

Poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání.

Výzva č. 2 - Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kyberbezpečnosti a elektronizace zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

31.3.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • - Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČ: 00024341, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR.
 • - Ministerstvo vnitra ČR, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra ČR, IČ: 00007064.
 • - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., IČ: 04767543.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Konzultační a poradenské služby orgánům při realizaci projektů v rámci reforem podle komponenty č. 1.1 a 1.2 a investic podle bodu A komponenty č. 1.1 a bodu B komponenty č. 1.2 plánu oživení
Modernizace a výstavba železniční sítě
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

13.4.2022

MD

 • Správa železnic, s.o.
 • Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře
 • Elektrizace železnic
 • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely)
Výzva č. 3 - Služby elektronického zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo zdravotnictví, IČ: 00024341, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo zdravotnictví.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Stanovení norem, pravidel a požadavků upravující interoperabilitu poskytovatelů zdravotní péče, které budou sloužit jako základ pro úpravu systémů zdravotní péče. Budou stanovena pravidla upravující služby v oblasti telemedicíny, která vymezí podmínky poskytování těchto služeb.
Výzva č. 4 - Vytvoření předpokladů pro digitální justici
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo spravedlnosti, IČ: 00025429, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je

vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo spravedlnosti.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Analýza mapující potřeby v oblasti využívání dat a správy dat v soudnictví a na Ministerstvu spravedlnosti, jež bude sloužit jako základ pro přípravu budoucích projektů zaměřených na digitalizaci tohoto sektoru.
 • Zavedení datového skladu pro Ministerstvo spravedlnosti.
 • Zvýšení počtu konferenčních místností v systému soudnictví vybavených videokonferenčními zařízeními.
 • Zvýšení kapacity pro ukládání dat Ministerstva spravedlnosti, posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a práci na dálku.
Výzva č. 5 - Kybernetická bezpečnost
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Příjemcem je vlastník

rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zvýšení dostupnosti infrastruktury monitorování bezpečnosti v rámci bezpečnostního informačního systému a systému správy událostí, která bude schopna zaznamenávat a vyhodnocovat bezpečnostní incidenty, a rozšíří kapacity a schopnosti policie a Ministerstva vnitra v Česku identifikovat bezpečnostní incidenty a incidenty IKT a reagovat na ně i na dálku, je-li omezen přístup ke kancelářské infrastruktuře.
Výzva č. 6 - Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

14.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt) Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČ: 000 23 817, ustavený zákonem č. 79/1997 Sb.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Rozšíření stávající funkcionality eReceptů o recepty na omamné a psychotropní látky.
Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

13.4.2022

MD

 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy
Výzva č. 7 - Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ: 00551023, které bylo zřízeno na základě zákona

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Příjemcem je vlastník rozpočtové kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • dokončení nového plně funkčního softwarově definovaného datového centra a jeho zpřístupnění koncovým uživatelům.
Výzva č. 8 - Digitální služby pro koncové uživatele
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

29.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČ: 00022985, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky;
 • Dům zahraniční spolupráce, IČ 61386839, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Vybudování jednotné platformy pro občany a firmy umožňující alespoň: podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci; žádost o stanovení použitelných právních předpisů v souladu s nařízením (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení; žádost o důchod a předdůchodové dávky z povinných systémů; žádost o financování vysokoškolského vzdělávání, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce.
Výzva č. 9 - Kybernetická bezpečnost
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

29.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČ: 00023817, ustavený zákonem č. 79/1997 Sb.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČ: 00023833, OSS, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Správa základních registrů, IČ: 72054506, správní úřad zřízený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
Výzva č. 10 - Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

29.4.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Správa základních registrů, IČ: 72054506, správní úřad zřízený zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Český úřad zeměměřický a katastrální, IČ: 00025712, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
Výzva č. 11 - Digitální služby pro koncové uživatele
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

4.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Zahájení provozu čtyř vyvinutých informačních systémů poskytujících služby koncovým uživatelům.
 • Budou dokončeny tyto projekty: rozvoj digitálních registrů; Jednotný portál pro evidenci kontrol (JePEK); SIS_2 Nástroje pro centrální zpracování statistických úkolů; Elektronický cestovní ruch.
Výzva č. 12 - Digitální služby pro koncové uživatele
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

4.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, IČ: 49277600, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 • Správa státních hmotných rezerv, IČ: 48133990, která byla zřízena na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Dokončení propojení projektu Neschopenka, krajských hygienických stanic a projektu Chytrá karanténa za účelem zjednodušení administrativy a zlepšení systémů vyvinutých během pandemie COVID-19 a vývoj a zdokonalení dalších tří informačních systémů: DIP – Databáze informací o povinnostech; Globální distribuční systém v cestovním ruchu; rozšíření služeb Správy státních hmotných rezerv (SSHR).
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

5.5.2022

MPO

 • Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí
 • Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí
 •  rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie
 • Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)
Status umělce – Výzva č. 1/2022
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

6.5.2022

MK

 • státní příspěvkové organizace (SPO) zřizované MK nebo ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci
 • zajistit rozvoj a obnovu kulturního kreativního sektoru (KKS), zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů SPO zaměřených na pořádání prezentací české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury a v rámci studijních pobytů a tvůrčích rezidencí v zahraničí
 • podpora projektů SPO realizovaných v ČR zaměřených na pořádání vzdělávacích akcí v kultuře s mez. přesahem
Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

5.5.2022

MPO

 • malé a střední podniky (dále jen "MSP"), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.
 • modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.
I. výzva Úspory vody v průmyslu
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MPO

 • podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným subjektem
 • podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky
Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

19.5.2022

MODERÁTOR

 • Města Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem a subjekty zřizované územně samosprávnými celky s projektem realizovaným na území uvedených měst

Výzva je zaměřená na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech:  

 • bezpečnost veřejných prostranství, 
 • městská mobilita a monitorování dopravy, 
 • elektronické zdravotnictví, 
 • vzdělávání.
Výzva č. 13 - Služby elektronického zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo zdravotnictví, IČ: 00024341, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČ: 00023833, organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Dokončení projektů Chytrá karanténa 2.0; prosazování digitálních zdravotnických služeb; řešení portálu elektronického zdravotnictví a druhotné využívání údajů o zdravotním stavu.
 • zavedení těchto služeb: 1) katalog norem; 2) katalog digitálních služeb; 3) referenční registr zdravotnických pracovníků;  4)referenční registr pacientů; 5)identifikační/autentizační služby pro pacienty a zdravotnické pracovníky; 6) služby pacientských souhrnů; 7) služby elektronických objednávek.
Výzva č. 14 - Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

12.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, IČ: 00023833, organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, IČ 00023841, státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Rozvoj resortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR.
 • Vybudování infrastruktury pro podporu systému péče o pacienty se vzácnými chorobami a zajištění odborných kapacit.
 • Vybudování a rozvoj informačního systému pro podporu řízení hygienické služby ve čtrnácti regionech ČR (Informační systém KHS).
 • Zajištění vzdělávacích programů pro rozšíření využívání elektronických zdravotnických služeb a digitálních služeb ve zdravotnictví zaměřených především na zdravotnický personál.
 • Konsolidace systému zdravotnických registrů resortu, včetně informačních systémů krajských hygienických stanic, hygienických registrů, Národního zdravotnického informačního systému a integrované vzdělávací platformy.
Výzva č. 15 - Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

20.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Grantová agentury České republiky, IČ: 48549037, organizační složka státu podle § 36 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 • Ministerstvo kultury, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, IČ: 00023671.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Fungování nových nebo zmodernizovaných informačních systémů veřejné správy.
 • Zlepšení komunikace ve veřejné správě a kvality služeb pro klienty veřejné správy.
Výzva č. 16 - Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

25.5.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Grantová agentury České republiky, IČ: 48549037, organizační složka státu podle § 36 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 • Ministerstvo kultury, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, IČ: 00023671.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Vytvoření informačních systémů cloud computingu a Portálu elektronické veřejné správy (eGovernment) s cílem poskytovat datové služby eGovernment cloudu pro umožnění služeb cloud computingu (IaaS, SaaS) orgánům veřejné správy.
 • Vytvoření komunikační a informační infrastruktury a softwarové aplikace pro rozšířené datové centrum v Zelenči.
Ekomobilita
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

6.6.2022

MŽP/SFŽP

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.

rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na

alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Výzva č. 17 - Digitální služby pro koncové uživatele
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

3.6.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo financí, IČ: 00006947, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ: 66002222, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Ministerstvo životního prostředí, IČ: 00164801, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ustavena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
 • Český statistický úřad, IČ: 00025593, který byl zřízen na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Český úřad zeměměřický a katastrální, IČ: 00025712, který byl zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
 • Úřad průmyslového vlastnictví, IČ: 48135097, který je zřízen jako ústřední orgán státní správy České republiky zákonem č. 21/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., IČ: 04767543.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • Opatření povedou ke 100% nárůstu počtu elektronicky vyplněných formulářů podaných prostřednictvím portálů a datových schránek mezi 1. lednem 2025 a 31. prosincem 2025 oproti referenčnímu období, kterým je rok 2019. Tohoto cíle bude dosaženo realizací těchto souvisejících projektů: provedení legislativních změn v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN); nové digitální služby pro malé organizace; digitální služby v rámci integrovaného informačního systému České správy sociálního zabezpečení (IIS ČSSZ); systém prověřování investic; nDIS – vytvoření nového daňového informačního systému; Portál podnikatele; Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana); SIS1 – Jedno sběrné místo – Jednotné rozhraní pro poskytování údajů; služby systému technických a patentových informací; elektronické podávání dokumentů na Ministerstvo životního prostředí; rozvoj podávání dokumentů České správě sociálního zabezpečení a odkaz na digitální služby veřejné správy; další rozvoj České správy sociálního zabezpečení – informační a komunikační rozhraní – řešení v podobě jednotného portálu pro pracovní a sociální záležitosti a jeho propojení s digitálními službami veřejné správy; vývoj nových internetových prezentací pro Ministerstvo zahraničních věcí.
Výzva č. 18 - Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

3.6.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • zavedení systému CzechPOINT 2.0, který bude veřejnosti poskytovat řadu asistenčních služeb, výňatky z informačních systémů veřejné správy a možnost podávat vyplněné formuláře státní správě nebo s ní komunikovat;
 • zprovoznění informačního systému Centrální ověřovací místo pro veřejnou správu, tzv. CAAIS (pro úředníky).
Výzva č. 19 - Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

7.6.2022

MVČR

Oprávněným žadatelem je konečný příjemce (subjekt, který realizuje vlastní projekt)

 • Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

V této výzvě jsou podporované tyto aktivity:

 • propojení systému ePasy s hlavními registry a vízovým systémem EVC2 byla zavedena funkce krátkodobých a dlouhodobých víz v souladu se Systémem vstupu/výstupu (EES)
Výzva č. 2/2022 - Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

6.6.2022

MK

 • Program je určen pro právnické osoby, sídlící na území ČR, s výjimkou státních příspěvkových organizací. O dotaci na výzkumné projekty mohou žádat profesní asociace, oborové platformy, kulturní a výzkumné organizace, vysoké školy a další.
 • Podpořit výzkumnou, rešeršní, analytickou činnost, jejíž výstupy by mohly být využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů MK. Podpořeny budou zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce, dále projekty, jejichž předmětem bude evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a internacionalizace.
Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

6.6.2022

MK

 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby s výjimkou státních příspěvkových organizací, sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby
 • Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu
Výzva programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

19.7.2022

MPO

 • Žadatelem o dotaci mohou být kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů.
 • Cílem výzvy je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy.
Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

11.7.2022

MK

 • Žadatelem o dotaci mohou být kraje, městské části hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, obce, obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem, příspěvkové organizace Územních samosprávních celků, státní příspěvkové organizace.
 • Cílem výzvy je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center.
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

15.8.2022

MŠMT

 • Oprávněným žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost základní školy, která dle MŠMT vykazuje nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním.
 • Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2 a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.
Digitální vysokokapacitní sítě – výzva II. z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

17.8.2022

MPO

 • Oprávněným žadatelem je ústřední orgán státní správy.
 • Cílem výzvy je získání lepších informací o dostupnosti a kvalitě sítí 5G a sítí s velmi vysokou kapacitou poskytujících služby v pevném místě a dokončení měření kvality sítí elektronických komunikací ve všech 76 okresech ČR a v hlavním městě a výsledky těchto měření vhodnou formou prezentace dat realizovat prostřednictvím vizualizačního nástroje.
Výzva vyhlašovaná v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – Výzva č. 2/2022, podprogram: 164 - Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

22.8.2022

MŽP

 • Správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Cílem Výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, soustavě Natura 2000 a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany. Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a regionálních akčních plánů. Opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000. Zajištění podkladových materiálů a odborných studií za účelem prohloubení znalostí o určitém území či fenoménu a využití získaných poznatků k jeho efektivnější ochraně, jako podklad pro managementové plány či vyhodnocení efektivnosti programů a realizovaných opatření z hlediska jejich ekologického přínosu.
Výzva č. 5/2022 – NPO – Status umělce a umělkyně, Mobilita II
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

1.9.2022

MK

 • Oprávnění žadatelé: všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, fyzické i právnické osoby + státní příspěvkové organizace MK
 • Účelem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zacíleny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR (dále jen „KKS“).
Komponenta 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče: "Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“
Příjem žádostí
Vyhlašovatel 
Žadatel
Cíl 
Webové stránky výzvy

21.9.2022

MZ

 • Oprávněný žadatel: Masarykův onkologický ústav
 • Účelem výzvy je podpora předem definovaného projektu s názvem „Vznik a rozvoj centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“.
 • Účelem projektu je vybudování a vybavení nových pracovišť Centra onkologické prevence a Centra inovativní a podpůrné onkologické péče v Masarykové onkologickém ústavu.