Sdílej

09. 02. 2024 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů

80 milionů korun je vyčleněno na mokřady, tůně, biotopy, vodní toky a výsadbu dřevin v rámci Komponenty 2.9 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. 

Do 29. března 2024 mají čas jak fyzické, tak právnické osoby, vlastníci nemovitosti, nájemci i pachtýři.

Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Podporovanými opatřeními jsou zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, péče o cenné nelesní biotopy, tvorba a obnova mokřadů včetně tůní a malých vodních nádrží, dále revitalizace a renaturace vodních toků nebo výsadba dřevin mimo les. Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. Maximální výše podpory je 250 000 Kč na jeden projekt. Více informací: 👉https://1url.cz/Iu0DX #narodniplanobnovy #NextGenerationEU

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií