kariéra

 • Oddělení metodické podpory
 • Oddělení koordinace ČR a EU
 • Oddělení monitoringu a informačního systému     
 • Oddělení komunikace a publicity
 • Oddělení kontroly a finančního řízení
Oddělení metodické podpory
Volné pozice
O oddělení
 • Nastavuje základní metodické prostředí pro implementaci Národního plánu obnovy.
 • Připravuje metodické pokyny, metodická stanoviska, metodická vysvětlení a zajišťuje metodickou podporu nad klíčovými činnostmi společnými pro všechny komponenty.
 • Podílí se na vyhodnocování a evaluačních činnostech spojených s Národním plánem obnovy.
 • Zajišťuje ověření metodického nastavení z pozice národního koordinačního orgánu.
 • Podílí se na vytvoření analýzy rizik nad Národním plánem obnovy.
 • Zajišťuje školení spojená s implementací Národního plánu obnovy.
 • Spolupracuje s auditními a kontrolními subjekty v rámci své činnosti.
 • V rámci svěřené činnosti připravuje interní metodické dokumenty, příručky a návodky.
 • Zajišťuje archivaci metodických dokumentů a podkladů k aktualizacím.
 • Nastavuje a navrhuje postupy a procesy týkající se implementace Národního plánu obnovy.
 • Zajišťuje činnosti týkající se připomínkových řízení (zahájení připomínkových řízení, archivace zaslaných dokumentů od subjektů implementace, vypořádání připomínek apod.).

Oddělení koordinace ČR a EU
Volné pozice
O oddělení
 • Zajišťuje koordinaci a komunikaci mezi Evropskou Komisí a jednotlivými vykonavateli Národního plánu obnovy.
 • Koordinuje činnosti spojené s plněním plánu.
 • Zajišťuje komunikaci s Evropskou Komisí za účelem vykazování souhrnných Žádostí o platbu a Zpráv o dosaženém pokroku při plnění plánu pro oživení a odolnost.
 • Podílí se na komunikaci s Evropskou Komisí za účelem předávání relevantních informací a pokynů směrem od Komise k implementačním útvarům Národního plánu obnovy.
 • Podílí se na spolupráci s vlastníky komponent a dalšími implementačními útvary za účelem průběžné koordinace a sledování plnění cílů a milníků.
 • Připravuje podklady pro jednání s EK, pro jednání Vlády ČR, pro jednání Řídícího výboru NPO. Spolupracuje na zajištění sekretariátu Řídícího výboru NPO a Výboru NPO.
 • Koordinuje činnosti spojené s realizací externích projektů ve spolupráci s odbornými útvary.
 • Připravuje analytické materiály, předkládá návrhy opatření ke zlepšení realizace programů.
 • Podílí se na přípravě ad hoc stanovisek, konzultací a analytických materiálů.
 • V rámci své činnosti se podílí na přípravě příruček a metodických postupů pro svěřenou oblast.

Oddělení monitoringu a informačního systému     
Volné pozice
O oddělení
 • Zajišťuje monitorování plnění plánu v rámci ČR.
 • Centrálně spravuje informační systém sloužící ke sledování plnění plánu.
 • Monitoruje cíle a milníky na centrální úrovni, zajišťuje ověřování dosažených výsledků vlastníků komponent a jejich následné vyhodnocování.
 • Připravuje a zpracovává podklady pro žádost o vyplacení finančního příspěvku, vč. kompletace všech příloh.
 • Řeší nesrovnalosti nalezené v rámci své činnosti.
 • Spolupracuje s auditními a kontrolními subjekty v rámci své činnosti.
 • Podílí se správě IS využívaného pro koordinační úroveň NPO. Navrhuje a testuje úpravy informačního systém pro sběr dat pro přípravu žádosti o platbu.
 • Provádí zpracování analytických přehledů v kompetenci oddělení.
 • V rámci své činnosti se podílí na přípravě příruček a metodických postupů pro svěřenou oblast.

Oddělení komunikace a publicity
Volné pozice
O oddělení
 • Zjišťuje komunikaci a publicitu Národního plánu obnovy v rámci ČR.
 • Podílí se na komunikaci s Evropskou Komisí v oblasti publicity a propagace plánu.
 • Odpovídá za tvorbu a realizaci komunikačního plánu a komunikační strategie.
 • Zajišťuje komunikační aktivity směrem k veřejnosti, mediím, partnerům.
 • Zajišťuje správu a úpravu webu a sociálních sítí.
 • Zajišťuje realizaci komunikační kampaně k Národnímu plánu obnovy.
 • Podílí se na spolupráci s vlastníky komponent a dalšími implementačními útvary za účelem sběru informací pro propagaci plánu.
 • Zajišťuje vykazování nejvýznamnějších příjemců dotace vůči Evropské komisi.
 • Zajišťuje sběr dat a následné prezentování konkrétních projektů realizovaných z Národního plánu obnovy.
 • Zajišťuje realizaci smluv s externími partnery v oblasti komunikace a publicity.
 • Zajišťuje realizaci interních projektů a plnění cílů spojených s propagací a komunikací plánu.
 • Připravuje analytické materiály, předkládá návrhy opatření ke zlepšení realizace programů.
 • Podílí se na přípravě ad hoc stanovisek, konzultací a dalších materiálů z oblasti publicity, propagace a komunikace plánu.
 • V rámci své činnosti se podílí na přípravě příruček a metodických postupů pro svěřenou oblast.Oddělení kontroly a finančního řízení
Volné pozice
O oddělení
 • Zajišťuje činnosti spojené s ověřováním vykazovaných informací o projektech a příjemcích.
 • Zajišťuje administrativní ověřování kontrolních činností vlastníků komponent a implementačních subjektů.
 • Podílí se na ověřování správných implementačních postupů a zapracování centrálních metodických pokynů do řídících a kontrolních systémů vlastníků komponent.
 • Na národní úrovni řídí finanční toky spojené s Národním plánem obnovy.
 • Pro účel řízení finančních toků spolupracuje na tvorbě metodiky a příruček v této oblasti.
 • Odpovídá za schvalování plánovaných výdajů spojených s realizací plánu ze státního rozpočtu.
 • Ve spolupráci s odbornými útvary MPO zajišťuje činnosti rozdělování příchozích plateb k vlastníkům komponent.
 • Odpovídá za případné finanční opravy.
 • Podílí se na spolupráci a komunikaci s Evropskou Komisí za účelem vykazování souhrnných Žádostí o platbu a Zpráv o dosaženém pokroku při plnění plánu pro oživení a odolnost.
 • Spolupracuje s vlastníky komponent a dalšími implementačními útvary za účelem průběžného ověření činností vlastníků, vč. splnění cílů a milníků.
 • Připravuje podklady pro jednání s EK, pro jednání Vlády ČR v kompetenci oddělení, podílí se na přípravě ad hoc stanovisek, konzultací a analytických materiálů.

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií