vyhlášené

výzvy

 • Veřejná sféra
 • Soukromá sféra
 • Široká veřejnost
Veřejná sféra

Komponenta 1.4 - Výzva II. CEDMO 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

1.7.2024 – 31.7.2024

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem Výzvy je zveřejnění výsledků výzkumu střediska Central European Digital Media Observatory (dále jen „CEDMO“) uvedených v Revidované PŘÍLOZE návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 11047/21 INIT; ST 11047/21 ADD 1; ST 11047/21 COR 1) ze dne 8. září 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka a vytvoření prostředí, které umožní komplementární rozšíření a prodloužení aktivit Středoevropského střediska pro sledování digitálních médií (Central European Digital Media Observatory, dále jen „CEDMO“), jež byly započaty v rámci veřejných zdrojů z The Connecting Europe Facility (CEF) in Telecom (dále jen „CEF TELECOM“), a které jsou prostředkem pro realizaci akčního plánu boje proti dezinformacím.

Uvedené rozšíření aktivit CEDMO bude směřovat do oblasti využití umělé inteligence, které budou mít formou přidané hodnoty další přínos zejména pro Českou republiku.

Žadatel

Oprávněným žadatelem o podporu v roli hlavního žadatele může být organizace pro výzkum a šíření znalostí, neprovozující hospodářskou činnost ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s Provozním ujednáním Národního plánu obnovy.

a) Žadatelem/příjemcem podpory může být:

• Veřejná vysoká škola

b) Partnerem projektu v režimu neveřejné podpory může být:

• Veřejná vysoká škola 

c) Partnerem projektu v režimu podpory de minimis může být:

• Veřejnosprávní instituce,

• Nestátní neziskové organizace


Komponenta 4.5 - Podpora projektů kreativního učení III
Detail výzvy

Příjem žádosti

5.6.2024 – 8.7.2024

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Cíl

Cílem výzvy je poskytnutí dotací na realizace projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj kulturních kompetencí, samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti žáků na aktuálním kulturním dění a jejich zájmu o kulturní aktivity obecně.

Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu.

Cílem výzvy je podpořit projekty, které mají potenciál přinést nové impulzy a dlouhodobě rozvinout spolupráci oblasti umění s odvětvím vzdělávání na poli kreativního učení dětí a mládeže.

Žadatel

Právnické osoby sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby, kromě příspěvkových organizací MK. Okruh č. 1 je určen pouze nezřizovaným organizacím, které čerpaly alespoň jednu dotaci ve výzvě NPO 213 či NPO 313 (Podpora projektů kreativního učení I. a II.).

Žádost předkládá organizace, která je realizátorem projektu (tzn. veškeré náklady a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele, účetnictví je jasně oddělené od ostatních projektů a účetní doklady obsahují specifický znak pro financování z této výzvy realizované z prostředků NPO)


Komponenta 2.9 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu krajiny
Detail výzvy

Příjem žádosti

22.12.2023 – 30.9.2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je podpora revitalizace a renaturace vodních toků

Žadatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR


Komponenta 2.9 – Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií
Detail výzvy

Příjem žádosti

14.6.2024 – 30.11.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je realizace vybraných opatření doporučených v komplexních vodohospodářských studiích opatření za účelem zadržování vody v krajině. Tato opatření musí být zároveň proveditelná z hlediska majetkoprávního. Mezi navrhovaná opatření bude náležet vytváření mokřadů a tůní, obnova rašelinišť, obnova malých vodních nádrží, eliminace plošného odvodnění zemědělské a lesní půdy, revitalizace vodních toků, obnova krajinných prvků (meze, remízy apod.), tvorba zatravněných pásů, průlehy, výsadba dřevin mimo les, revitalizace toku, pomístní zásahy formou řízené renaturace, podpora samovolných renaturací apod.

Žadatel

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • správy národních parků
 • správy jeskyní ČR

Komponenta 2.9 – Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií
Detail výzvy

Příjem žádosti

30.5.2024 – 30.7.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Cíl

Cílem výzvy je realizace opatření na podporu renaturace vodního toku, které přímo vychází ze studií zpracovaných v rámci programu NPO – POPFK, podprogram 166 Komplexní vodohospodářské studie.

Žadatel

 • Podniky povodí
 • Lesy ČR

Komponenta 2.9 – Komplexní vodohospodářské studie
Detail výzvy

Příjem žádosti

30.5.2024 – 30.7.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Cíl

Cílem výzvy je zpracování systematického návrhu opatření na zlepšení hydromorfologických charakteristik vodních toků.

Žadatel

 • Podniky povodí
 • Lesy ČR

Komponenta 2.2 – Energetické úspory veřejných budov
Detail výzvy

Příjem žádosti

1.7.2024 – 31.10.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Žadatel

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Komponenta 6.1 - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech-vysoce specializované péče-popáleniny
Detail výzvy

Příjem žádosti

31.5.2024 – 15.7.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl

Cílem této výzvy je zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v návaznosti na péči v Centrech vysoce specializované traumatologické péče I. typu – Centrech vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami.


Rozvoj infrastruktury (pořízení moderních zdravotnických prostředků) pro poskytování nejmodernější rehabilitační péče poskytované cílové skupině pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb (Centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu – Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami).


Zvýšením kapacity léčebné rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v rámci poskytovatelů zdravotních služeb (Centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu – Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami) dojde k navýšení počtu ošetření pacientů v hodnotě rovné, nebo vyšší než 10 %.

Žadatel

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu Centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu - Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu.


Komponenta 4.1 - 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů s cíli EU (bydlení)
Detail výzvy

Příjem žádosti

2.5.2024 – 30.10.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl

Hlavním cílem je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podpora dostupnosti bydlení.

Mezi parciální cíle patří:

· podpora konkrétních projektů zvyšujících investiční připravenost a absorpční kapacitu veřejných investorů v souladu s cíli EU v oblasti dostupnosti bydlení;

· finanční podpora na přípravu projektů do úrovně připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele v oblasti dostupného (vč. sociálního) a udržitelného bydlení;

·   podpora projektů umožňujících využití inovativních finančních nástrojů (vč. PPP);

·   eliminace prodlev přípravných prací;

· motivace veřejných investorů k přípravě kvalitních projektů dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.

Žadatel

1) obce;

2) dobrovolné svazky obcí a společenství obcí;

3) organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce;

4) Hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví Hlavního města Prahy;

6) městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části;

7) městské části/obvody statutárních měst a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části /obvodu;

8) kraje;

9) organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje.


Každý oprávněný žadatel může do této výzvy podat maximálně dvě žádosti o podporu


Komponenta 7.3 – Výzva NPŽP č. 1/2024: Energetická osvěta a dotační poradenství
Detail výzvy

Příjem žádosti

2. 4. 2024 - 31. 12. 2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.

Předmětem podpory je posílení stávající poradenské a konzultační sítě za účelem poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light.

Žadatel

• Místní akční skupiny (MAS)

• Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

• Mobilní energetická konzultační a informační střediska (dále jen M-EKIS)


Komponenta 3.3 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností IT a Průmyslu 4.0
Detail výzvy

Příjem žádosti

27. 2. 2024 - 27. 5. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Výzva má za cíl podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností, konkrétně v informačních technologiích (dále jen „IT“) a Průmyslu 4.0 a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí, digitálních dovedností, kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce.

Jediným oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR (dále též „ÚP ČR“), který díky své široké síti poboček dokáže reagovat na momentální potřeby trhu práce a distribuovat finanční prostředky do konkrétních lokalit a aktivně přitom spolupracovat s jednotlivými zaměstnavateli, kteří potřebují odborné vzdělávání pro své zaměstnance. Podpora z této výzvy bude poskytována prostřednictvím ÚP ČR, který bude na základě žádostí vybírat a rozdělovat prostředky z NPO, resp. Z Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen „RRF“) na vybrané aktivity zaměstnavatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) prostřednictvím plánovaného projektu využije administrativních kapacit a sítě kontaktních pracovišť ÚP ČR k distribuci podpory cílovým skupinám.

Podpora bude zaměřena na zaměstnavatele a jejich zaměstnance a rovněž na ostatní cílové skupiny uvedené v kapitole 3.4 této výzvy, přičemž podporované aktivity budou zaměřeny na získání a rozvoj digitálních kompetencí a kompetencí vyžadovaných digitalizovanou společností.

Podpora získání digitálních dovedností má na jedné straně zvýšit přístupnost kvalifikovaných a kvalitních pracovních nabídek pro pracovníky a zajistit kvalifikovanou pracovní sílu, která je předpokladem konkurenceschopnosti, a na druhé straně zabránit nezaměstnanosti a podpořit sociální soudržnost. Jedině tak může ÚP ČR zajistit individuální přístup, efektivní poskytování dostupných a kvalitních služeb (zejména v oblasti vzdělávání a rozvoje kompetencí) a zachovat si roli hlavního realizátora politiky zaměstnanosti.

Žadatel

Úřad práce ČR


Komponenta 4.1 - 2. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (velké)
Detail výzvy

Příjem žádosti

12.2.2024 – 31.5.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl

Cílem výzvy je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a tím podpořit konkrétní projekty zvyšující investiční připravenost a absorpční kapacitu veřejných investorů v souladu s cíli EU. Jde o finanční podporu přípravy projektů až do úrovně připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele, projektů umožňujících využití inovativních finančních nástrojů (vč. PPP). Výzvy také cílí na eliminaci prodlev přípravných prací a v neposlední řadě na motivaci veřejných investorů k přípravě kvalitních projektů souladných s cíli EU. Výzva na podporu velkých projektů je určena obcím, krajům a jejich organizacím.

Žadatel

• obce;

• organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce;

• hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy;

• městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části;

• kraje;

• organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje;

• církve a náboženské společnosti.

• nestátní nezisková organizace (spolky, nadace, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby).


Komponenta 4.1 - 3. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (malé)
Detail výzvy

Příjem žádosti

12.2.2024 – 29.11.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl

Hlavním cílem je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU.

Mezi parciální cíle patří:

·Podpora konkrétních projektů zvyšujících investiční připravenost a absorpční kapacitu veřejných investorů v souladu s cíli EU;

· Finanční podpora na přípravu projektů do úrovně připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele;

· Podpora projektů umožňujících využití inovativních finančních nástrojů (vč. PPP);

· Eliminace prodlev přípravných prací;

Motivace veřejných investorů k přípravě kvalitních projektů souladných s cíli EU.

Žadatel

• obce;

• organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce;

• hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy;

• městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části;

• kraje;

• organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje;

• církve a náboženské společnosti.

• nestátní nezisková organizace (spolky, nadace, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby).


Komponenta 4.1 - 4. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU
Detail výzvy

Příjem žádosti

12.2.2024 – 31.5.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl

Hlavním cílem je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších. Toho bude dosaženo podporou zvýšení investičního potenciálu obcí a jejich schopnosti investovat do realizace projektů ve vybraných oblastech. Cílem podpory je rovněž motivovat obce k úspěšné realizaci již připravených projektů.

Žadatel

Obce


Komponenta 1.6 - Zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“ - 2. výzva
Detail výzvy

Příjem žádosti

12.1.2024 – 29.9.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl

Reforma spočívá v institucionálních a procesních změnách a má přinést vysoký stupeň digitalizace stavebního řízení. Za decentralizovanou strukturu stavebních úřadů a jejich provozní podmínky bude odpovídat stát.

Reforma zrychlí stavební řízení a zefektivní povolovací postupy. Příslušní aktéři absolvují odpovídající školení, aby porozuměli novým procesům, byli schopni používat nové informační systémy a pracovali v novém organizačním uspořádání efektivně. Stávající údaje budou převedeny na novou platformu a až do vybudování centrálního (agendového) informačního systému („AIS“) bude zajištěno fungování jednotlivých stávajících informačních systémů. To zahrnuje zajištění nezbytného IT vybavení pro fungování nové struktury stavebních úřadů.

Žadatel

 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady obcí, obecní úřady vykonávající působnost stavebního úřadu, v případě statutárních měst magistráty či úřady městských částí, vykonávají-li působnost stavebního úřadu.
 • krajské úřady
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo spravedlnosti

Komponenta 3.3 –Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence
Detail výzvy

Příjem žádosti

25. 1. 2024 - 31. 8. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Služby sociálního poradenství a sociální prevence přispívají k řešení nepříznivé sociální situace osob a napomáhají k předcházení sociálního vyloučení osob tíživé či nepříznivé sociální situaci. Služba sociálního poradenství poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace osob. Je poskytována se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu. Sociální poradenství zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Dlouhodobým problémem materiálně technické základny sociálních služeb v ČR je jejich nedostatečná kapacita, která nepokrývá současnou poptávku po službách sociálního poradenství a sociální prevence. Cílem výzvy je podpořit činnost služeb sociálního poradenství a sociální prevence ve všech zmiňovaných oblastech při překonávání nepříznivých sociálních situací. Společně tak předcházet vzniku nežádoucích společenských jevů a sociálního vyloučení osob, zvýšit provozní kapacitu těchto služeb a umožnit co nejširšímu spektru poskytovatelů sociálních služeb navýšit stávající či vytvořit novou kapacitu, aby bylo dosaženo v oblastech poradenské a preventivní činnosti požadovaného efektu.

Žadatel

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územní samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územní samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl,
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • Spolky a pobočné spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že v případě pobočného spolku musí podmínky výzvy plnit i hlavní spolek,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 •  Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Komponenta 3.3 – Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury
Detail výzvy

Příjem žádosti

12. 2. 2024 - 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny (komunitní služby pobytové, ambulantní a terénní) prostřednictvím transformace stávajících pobytových zařízení a náhrady stávajících zařízení prostřednictvím nově vybudovaných služeb. Jedná se tedy o výzvu k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky této výzvě mohou stát, kraje, obce a další subjekty, které pobytová zařízení pro děti zřizují, vybudovat síť pobytových zařízení komunitního typu a zároveň posílit síť dostupných terénních a ambulantních sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím transformace stávajících zařízení či nově vybudovanou službou. 3 Přechod od ústavní péče k péči založené na komunitním principu je vyústěním společenských změn postavených na ochraně lidských práv a hodnotách jako lidská důstojnost. Ústavní péče, která dosáhla největšího rozmachu v minulém století odpovídala tehdejší době a společenské situaci, kdy děti byly vnímány jako objekt péče a neměly možnost ovlivňovat vlastní život. Byly umísťovány do velkokapacitních zařízení, která byla z větší části umístěná v okrajových částech měst nebo v malých obcích mimo zraky běžných obyvatel. Jednalo se o velké budovy, kam bylo možné umístit velký počet dětí. I nyní jsou děti umísťovány do ústavních zařízení, která sídlí v bývalých zámcích, velkokapacitních zařízeních, ač jsou rozděleny do rodinných skupin. Místa, kde vyrůstají nejsou podobná bydlení běžných rodin v ČR. Pouze malý počet zařízení prošel transformací a poskytuje pobytové služby komunitního charakteru. Výzvou budou podpořeny snahy, aby děti, které jsou umístěné do ústavní péče, měly zajištěné umístění v domácnostech, jež se neliší od běžných domácností rodin a které jsou umístěny v běžných zástavbách tak, aby na ně byl co nejvíc omezen vliv ústavní kultury. Součástí je také omezení počtu umístěných dětí v těchto institucích tak, aby se rodinná jednotka co nejvíce podobala běžné rodině. Cíl Výzvy vychází z inovačních a reformních aktivit popsaných v národních strategiích v této oblasti a také zejména závazků ČR vycházejících z mezinárodních dokumentů, které Česká republika ratifikovala a zavázala se je dodržovat.

Žadatel

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl,
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Komponenta 3.3 – Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky
Detail výzvy

Příjem žádosti

15. 2. 2024 - 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny (komunitní služby pobytové) prostřednictvím nákupu bytových jednotek. Jedná se tedy o výzvu k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky této výzvě mohou stát, kraje, obce a další subjekty, které pobytová zařízení pro děti zřizují, vybudovat síť pobytových zařízení komunitního typu. Přechod od ústavní péče k péči založené na komunitním principu je vyústěním společenských změn postavených na ochraně lidských práv a hodnotách jako lidská důstojnost. Ústavní péče, která dosáhla největšího rozmachu v minulém století odpovídala tehdejší době a společenské situaci, kdy děti byly vnímány jako objekt péče a neměly možnost ovlivňovat vlastní život. Byly umísťovány do velkokapacitních zařízení, která byla z větší části umístěná v okrajových částech měst nebo v malých obcích mimo zraky běžných obyvatel. Jednalo se o velké budovy, kam bylo možné umístit velký počet dětí. I nyní jsou dětí umísťovány do ústavních zařízení, která sídlí v bývalých zámcích, velkokapacitních zařízeních, ač jsou rozděleny do rodinných skupin. Místa, kde vyrůstají nejsou podobná bydlení běžných rodin v ČR. Pouze malý počet zařízení prošel transformací a poskytuje pobytové služby komunitního charakteru. Výzvou budou podpořeny snahy, aby děti, které jsou umístěné do ústavní péče, měly zajištěné umístění v domácnostech, jež se neliší od běžných domácností rodin a které jsou umístěny v běžných zástavbách tak, aby na ně byl co nejvíc omezen vliv ústavní kultury. Součástí je také omezení počtu umístěných dětí v těchto institucích tak, aby se rodinná jednotka co nejvíce podobala běžné rodině. Cíl Výzvy vychází z inovačních a reformních aktivit popsaných v národních strategiích v této oblasti a také zejména závazků ČR vycházejících z mezinárodních dokumentů, které Česká republika ratifikovala a zavázala se je dodržovat.

Žadatel

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS).

Komponenta 2.2 – Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu
Detail výzvy

Příjem žádosti

1.2.2024 – 31.12.2025 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem výzvy je komplexní revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

Žadatel

 • Organizační složka státu

Komponenta 7.3 – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)
Detail výzvy

Příjem žádosti

5.12.2023 – 30.6.2025 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem výzvy je zejména tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

Žadatel

 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení
 • Obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost
 • Ostatní – fyzická osoba podnikající, spolek, ústav, nadace, nadační fond a evidovaná církevní právnická osoba

Komponenta 7.3 – Zpracování místní energetické koncepce (MEK)
Detail výzvy

Příjem žádosti

5.12.2023 – 30.6.2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem výzvy je zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady

Žadatel

 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec (město, městys, statutární město), městská část, svazek obcí

Komponenta 2.5 –Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
Detail výzvy

Příjem žádosti

5.12.2023 - 30.6.2024 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

 • Cílem výzvy je zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
 • propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
 • informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financován;
 • informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních na konkrétních nemovitostech formou zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).

Žadatel

 • Fyzická osoba podnikající.
 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce.
 • Nestátní neziskové organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, nadace, ústav.
 • Obchodní korporace – akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Komponenta 6.2 - Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom
Detail výzvy

Příjem žádosti

31.1.2024 – 15. 4. 2024 / 15. 7. 2024 / 15. 10. 2024 / 15. 1. 2025

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl

Cílem této výzvy je zlepšení technologického vybavení poskytovatelů zapojených do programu screeningu kolorektálního karcinomu a zvýšení průchodnosti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zkrácení čekacích dob na vyšetření a navýšení podílu preventivních kolonoskopií ze všech provedených vyšetření.tí.

Žadatel

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb v rámci stávající sítě screeningových pracovišť s minimálním počtem 200 ročně provedených preventivních kolonoskopií za rok 2022 dle NRHZS v rámci specifikovaného screeningového pracoviště (v rámci povinné příloha Čestné prohlášení žádosti budou specifikována jednotlivá IČP).


Centra pro screeningovou kolonoskopii dle seznamu dostupného na odkazu - https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Seznam-poskytovatelu-screeningove-pracoviste-v-programu-screeningu-kolorektalniho-karcinomu.pdf.


Komponenta 1.3 - Instalace a otestování inteligentního dopravního systému (C-ITS)
Detail výzvy

Příjem žádosti

19.1.2024 – 30.6.2024

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem Výzvy je instalace a otestování kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS) využívající 5G na vybraném úseku železničního koridoru TEN-T a navazující tratě. Dále otestování kooperativních inteligentních dopravních systémů s použitím sítí 5G má za úkol prověřit, zda lze očekávat významné zvýšení bezpečnosti, plynulosti a efektivity drážního a silničního provozu na železničních přejezdech a u koridorů TEN-T včetně navazujících tratí.

Žadatel

Podniky bez rozlišení velikosti


Komponenta 1.4 - Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie
Detail výzvy

Příjem žádosti

11.1.2024 – 31.8.2024

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem výzvy je zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků zejména v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahraničním trhu prostřednictvím certifikace (např. EU certifikace dle MDR/IVDR, certifikace dle EASA dle Úřadu pro civilní letectví ČR, FAA) a zavádění harmonizovaných mezinárodně přijímaných standardů potřebných pro finální certifikaci.

Žadatel

Malé, střední a velké podniky.


Komponenta 3.3 – Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj
Detail výzvy

Příjem žádosti

15.11.2023 – 30.9.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Dlouhodobým problémem českého trhu práce jsou genderové nerovnosti. Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů je jeden z nejvyšších v rámci EU. Obdobně rozdíl v průměrné mzdě žen a mužů patří v ČR k nejvyšším v rámci EU. Zásadní vliv na tyto nerovnosti má nedostatek služeb péče o malé děti. Nedostupnost a finanční náročnost služeb péče o malé děti je rovněž jednou z příčin, proč není využívána chudšími rodinami a rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí, což dále prohlubuje riziko sociálního vyloučení a menší připravenost dětí z tohoto prostředí na školní výuku.

Řešením výše uvedeného problému je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách (dále DS) zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS a o změně souvisejících zákonů.

Zákon č. 247/2014 Sb. stanovuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v DS, přičemž tyto podmínky byly dne 1. 10. 2021 novelizací zákona upraveny. Mimo jiné byla poskytovatelům služby péče o dítě v DS uložena povinnost předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu. 3 Tato povinnost pro již existující poskytovatele služby péče o dítě v DS znamená, že budou muset splnit aktuální požadavky, které jim v této oblasti ukládá vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 232/2023, vydané dne 28. 7. 2023, (dále jako „novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb.“) nejpozději ke dni odložené účinnosti 1. 1. 2025.

Cílem předkládané výzvy je podpořit stabilní a dlouhodobé fungování stávajících DS formou podpory splnění nových požadavků, které na jejich poskytovatele klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb. v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb.

Nad rámec uvedeného je sekundárním cílem výzvy také možnost navyšování kapacit stávajících DS tak, aby byl umožněn návrat do zaměstnání co největšímu počtu rodičů.

Žadatel

•            Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

•            Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),

•            Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

•            Příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

•            Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

•            Ústavy Akademie věd,

•            Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

•            Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•            Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,

•            Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•            Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

•            Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

a dále jsou oprávněnými žadateli následující subjekty, které provozují dětskou skupinu pro své zaměstnance, nebo pro zaměstnance partnera (pozn. partner musí spadat do některého z následujících subjektů):

•            Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

•            Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

•            Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),

•            Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

•            Příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

•            Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

•            Ústavy Akademie věd,

•            Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.


Komponenta 3.3 – Budování kapacit dětských skupin dle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Detail výzvy

Příjem žádosti

6.11.2023 – 31.5.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Dlouhodobým problémem českého trhu práce jsou genderové nerovnosti. Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů je jeden z nejvyšších v rámci EU. Obdobně rozdíl v průměrné mzdě žen a mužů, patří v ČR k nejvyšším v rámci EU. Zásadní vliv na tyto nerovnosti má nedostatek služeb péče o malé děti. Nedostupnost a finanční náročnost služeb péče o malé děti je rovněž jednou z příčin, proč není využívána chudšími rodinami a rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí, což dále prohlubuje riziko sociálního vyloučení a menší připravenost dětí z tohoto prostředí na školní výuku. Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Žadatel

•            Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•            Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,

•            Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•            Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•            Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.


Komponenta 7.3 – Energetická osvěta a dotační poradenství
Detail výzvy

Příjem žádosti

2.4.2024 – 31.12.2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Žadatel

 • Místní akční skupiny (MAS)
 • Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
 • Mobilní energetická konzultační a informační střediska (dále jen M-EKIS)

Komponenta 3.3 – Budování kapacit dětských skupin dle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Detail výzvy

Příjem žádosti

14.4.2023 – 28.06.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Žadatel

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města
 • Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • Ústavy Akademie věd,
 • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Komponenta 3.3 – Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb
Detail výzvy

Příjem žádosti

14.4.2023 – 28.6.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Cílem výzvy je podpora nákupu, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Žadatel

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty:

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl,
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • Spolky a pobočné spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že v případě pobočného spolku musí podmínky výzvy plnit i hlavní spolek,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Komponenta 3.3 – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče
Detail výzvy

Příjem žádosti

21.7.2023 – 22.7.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Žadatel

 • Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU
 • Žadatel o podporu bude poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2021/12/EU
 • Žadatel o podporu je územní samosprávný celek, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU

Komponenta 2.9 – Péče chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o chráněné druhy rostlin a živočichů
Detail výzvy

Příjem žádosti

22.8.2022 – 30.6.2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, soustavě Natura 2000 a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany. Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a regionálních akčních plánů. Opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000. Zajištění podkladových materiálů a odborných studií za účelem prohloubení znalostí o určitém území či fenoménu a využití získaných poznatků k jeho efektivnější ochraně, jako podklad pro managementové plány či vyhodnocení efektivnosti programů a realizovaných opatření z hlediska jejich ekologického přínosu.

Žadatel

Správy národních parků, Správa jeskyní ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Komponenta 2.9 – Komplexní vodohospodářské studie
Detail výzvy

Příjem žádosti

22.12.2022 – 30.09.2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrh konkrétních opatření. Studie budou zpracovány v několika typech s různou úrovní detailu výstupů s ohledem na rozsah řešeného území. (např. pro území malých povodí nebo samostatné úseky vodních toků a jejich niv.

Žadatel

Správy národních parků, Správa jeskyní ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Komponenta 2.9 – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – správci vodních toků
Detail výzvy

Příjem žádosti

7.6.2023 – 31.08.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Žadatel

 • Státní podniky
 • Správy národních parků

Komponenta 2.9 – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje
Detail výzvy

Příjem žádosti

7.6.2023 – 31.8.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Žadatel

 •  obce
 •  městské části hlavního města Prahy
 •  dobrovolné svazky obcí
 •  kraje

Komponenta 2.7 - Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
Detail výzvy

Příjem žádosti

1.9.2023 – 2.9.2024

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Žadatel

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Komponenta 2.4 – Podpora nákupu vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu v hl. m. Praha
Detail výzvy

Příjem žádosti

21. 12. 2022 – 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo dopravy

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 • Pořízení bateriových trolejbusů
 • Pořízení nízkopodlažních tramvají

Žadatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


Komponenta 2.4 – Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha
Detail výzvy

Příjem žádosti

21. 12. 2022 – 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo dopravy

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 •  Infrastruktura pro veřejnou dopravu – trolejové jednostopé dobíjecí vedení pro bateriové trolejbusy
 • Infrastruktura pro veřejnou dopravu – dobíjecí infrastruktura pro elektrobusy a bateriové trolejbusy

Žadatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


Komponenta 2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení
Detail výzvy

Příjem žádosti

5.5.2022 - 31.12.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Žadatel

Obce a společnosti 100 % vlastněné obcí


Komponenta 2.1 – Modernizace a výstavba železniční sítě
Detail výzvy

Příjem žádosti

13.4.2022 – 31.12.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo dopravy

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 • Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře
 • Elektrizace železnic
 • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely)

Žadatel

Správa železnic, státní organizace


Komponenta 1.2 – Kybernetická bezpečnost – výzva č. 9 verze 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

14. 04. 2023 - 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra