vyhlášené

výzvy

 • Veřejná sféra
 • Soukromá sféra
 • Široká veřejnost
Veřejná sféra

Komponenta 7.3 – Energetická osvěta a dotační poradenství
Detail výzvy

Příjem žádosti

4.4.2023 – 31.8.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Žadatel

 • Místní akční skupiny (MAS)
 • Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
 • Mobilní energetická konzultační a informační střediska (dále jen M-EKIS)

Komponenta 6.2 – Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče
Detail výzvy

Příjem žádosti

15.6.2023 – 30.9.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči. Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika, pokročilé zobrazovací metody, individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy.

Žadatel

 • Oprávněným žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje onkologickou péči na území Karlovarského kraje.
 • Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé nebo děti, nebo statutu vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé, nebo vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
 • Oprávněnými žadateli jsou dále subjekty „ve spolupráci“ a subjekty, které „zajišťují smluvní spolupráci s KOC“ dle výše uvedených věstníků.
 • Všichni oprávnění žadatelé jsou stanoveni bez ohledu na právní formu.

Komponenta 6.2 – Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů
Detail výzvy

Příjem žádosti

14.7.2023 – 30.9.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl

Účelem podpory je vytvoření a implementace komplexních informačních systémů Národního screeningového centra sloužící k zajištění kvality populačních programů screeningu onkologických onemocnění.

Žadatel

Ústav zdravotnických informací a statistiky


Komponenta 6.1 – Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech
Detail výzvy

Příjem žádosti

17.7.2023 – 16.10.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.

Žadatel

poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti nebo statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu


Komponenta 4.5 – Digitalizace kulturního a kreativního sektoru – knihovny
Detail výzvy

Příjem žádosti

15.8.2023 – 20.9.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Cíl

Cílem výzvy je podpora rozvoje digitalizačních pracovišť, kterými jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně. Zmíněné dvě knihovny spolupracují na projektu Národní digitální knihovny (NDK) a návazných procesů, spočívajících v oblastech dlouhodobého uchování digitálního obsahu, jeho zpřístupnění a posílení agregace dat z digitálních knihoven jako správců kulturního a znalostního bohatství, a to prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Výzva se rovněž zaměřuje na optimalizaci a zefektivnění technologie systémů digitalizace, podporu konverze dat do nových formátů nutných pro moderní způsob zpřístupnění a uložení digitálního obsahu a další rozvoj České digitální knihovny a Centrálního portálu knihoven jako centrálních systémů knihoven pro zpřístupnění digitálního obsahu novodobých fondů.

Žadatel

státní příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně, zřizované Ministerstvem kultury


Komponenta 3.3 – Budování kapacit dětských skupin dle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Detail výzvy

Příjem žádosti

14.4.2023 – 15.11.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Žadatel

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města
 • Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • Ústavy Akademie věd,
 • Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Komponenta 3.3 – Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb
Detail výzvy

Příjem žádosti

14.4.2023 – 15.11.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Cílem výzvy je podpora nákupu, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Žadatel

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty:

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl,
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • Spolky a pobočné spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že v případě pobočného spolku musí podmínky výzvy plnit i hlavní spolek,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Komponenta 3.3 – Příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání z Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání
Detail výzvy

Příjem žádosti

28.6.2023 – 31.10.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Výzva má za cíl více a efektivněji podpořit systémový rozvoj oblasti dalšího vzdělávání a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání.

Žadatel

Úřad práce České republiky


Komponenta 3.3 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II
Detail výzvy

Příjem žádosti

20.7.2023 – 31.10.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Žadatel

 • Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU
 • Žadatel o podporu bude poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2021/12/EU
 • Žadatel o podporu je územní samosprávný celek, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU

Komponenta 3.3 – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče
Detail výzvy

Příjem žádosti

21.7.2023 – 22.7.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíl

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Žadatel

 • Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU
 • Žadatel o podporu bude poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2021/12/EU
 • Žadatel o podporu je územní samosprávný celek, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU

Komponenta 3.2 – Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť
Detail výzvy

Příjem žádosti

15.7.2022 – 31.3.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství

Cíl

Cílem výzvy je dostavba objektů v rámci stávajících areálů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity.

Žadatel

veřejné vysoké školy


Komponenta 3.2 – Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
Detail výzvy

Příjem žádosti

2.6.2023 – 30.9.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství

Cíl

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených vodst.4.2. a 4.3Výzvyškola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being, stejně jako posílení profesních kompetencí pracovníků škol při práci s těmito žáky.

Žadatel

právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo střední školy, která dle MŠMT vykazují nadprůměrné zastoupení žáků se socioekonomickým znevýhodněním


Komponenta 2.9 – Péče chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o chráněné druhy rostlin a živočichů
Detail výzvy

Příjem žádosti

22.8.2022 – 30.6.2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, soustavě Natura 2000 a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany. Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a regionálních akčních plánů. Opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000. Zajištění podkladových materiálů a odborných studií za účelem prohloubení znalostí o určitém území či fenoménu a využití získaných poznatků k jeho efektivnější ochraně, jako podklad pro managementové plány či vyhodnocení efektivnosti programů a realizovaných opatření z hlediska jejich ekologického přínosu.

Žadatel

Správy národních parků, Správa jeskyní ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Komponenta 2.9 – Komplexní vodohospodářské studie
Detail výzvy

Příjem žádosti

22.12.2022 – 30.09.2025

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrh konkrétních opatření. Studie budou zpracovány v několika typech s různou úrovní detailu výstupů s ohledem na rozsah řešeného území. (např. pro území malých povodí nebo samostatné úseky vodních toků a jejich niv.

Žadatel

Správy národních parků, Správa jeskyní ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Komponenta 2.9 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu krajiny
Detail výzvy

Příjem žádosti

26.4.2023 – 30.11.2023

Vyhlášeno pro

Široká veřejnost, Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Cíl

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Žadatel

Fyzické osoby, právnické osoby (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)


Komponenta 2.9 – Komplexní vodohospodářské studie a Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií
Detail výzvy

Příjem žádosti

28.4.2023 – 30.09.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Cíl

Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navržených opatření.

Žadatel

Správci vodních toků a územní samosprávné celky (kraje, obce)


Komponenta 2.9 – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – správci vodních toků
Detail výzvy

Příjem žádosti

7.6.2023 – 31.10.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Žadatel

 • Státní podniky
 • Správy národních parků

Komponenta 2.9 – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje
Detail výzvy

Příjem žádosti

7.6.2023 – 31.1.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Žadatel

 •  obce
 •  městské části hlavního města Prahy
 •  dobrovolné svazky obcí
 •  kraje

Komponenta 2.8 - Dotace na rekonstrukce brownfields – malé projekty
Detail výzvy

Příjem žádosti

3.7.2023 – 31.8.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Státní fond podpory investic

Cíl

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (dále jen „brownfield“) prostřednictvím dotace v rámci malých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají, tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Žadatel

Žadatelem o dotaci může být územní samosprávný celek


Komponenta 2.7 - Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
Detail výzvy

Příjem žádosti

1.9.2023 – 1.5.2024

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Žadatel

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Komponenta 2.5 – Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)
Detail výzvy

Příjem žádosti

18.10.2022 - 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji.

Žadatel

Podnikající fyzická osoba tuzemská, místní akční skupina (MAS)


Komponenta 2.5 – Návrh energetických opatření NEO
Detail výzvy

Příjem žádosti

22.3.2023 - 31.12.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“), který zpracuje pouze schválený poradce EKIS. NEO je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a musí splňovat náležitosti určené metodickým pokynem.

Žadatel

EKIS schválený pro aktuální rok


Komponenta 2.5 – Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS)
Detail výzvy

Příjem žádosti

13.04.2023 - 30.9.2025 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Žadatel

Podnikající fyzická osoba tuzemská, místní akční skupina (MAS)


Komponenta 2.5 – Vytvoření platformy pro online vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci OZE
Detail výzvy

Příjem žádosti

4.7.2023 - 31.8.2023

Vyhlášeno pro

Široká veřejnost, Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na vytvoření digitální platformy pro on-line vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla).

Žadatel

Spolek, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo, akciová společnost, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola, školská právnická osoba, město, obec, svazek obcí, statutární město, státní podnik, příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, městys, městská část


Komponenta 2.4 – Podpora nákupu vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu v hl. m. Praha
Detail výzvy

Příjem žádosti

21. 12. 2022 – 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo dopravy

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 • Pořízení bateriových trolejbusů
 • Pořízení nízkopodlažních tramvají

Žadatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


Komponenta 2.4 – Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha
Detail výzvy

Příjem žádosti

21. 12. 2022 – 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo dopravy

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 •  Infrastruktura pro veřejnou dopravu – trolejové jednostopé dobíjecí vedení pro bateriové trolejbusy
 • Infrastruktura pro veřejnou dopravu – dobíjecí infrastruktura pro elektrobusy a bateriové trolejbusy

Žadatel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


Komponenta 2.4 – Ekomobilita
Detail výzvy

Příjem žádosti

6.6.2022 – 15.12.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Žadatel

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Komponenta 2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení
Detail výzvy

Příjem žádosti

5.5.2022 - 30.6.2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Žadatel

Obce a společnosti 100 % vlastněné obcí


Komponenta 2.2 – Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu
Detail výzvy

Příjem žádosti

16.11.2022 - 31.12.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

Žadatel

Organizační složka státu


Komponenta 2.1 – Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu
Detail výzvy

Příjem žádosti

13.4.2022 – 31.12.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo dopravy

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 • Cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy

Žadatel

Státní fond dopravní infrastruktury


Komponenta 2.1 – Modernizace a výstavba železniční sítě
Detail výzvy

Příjem žádosti

13.4.2022 – 31.12.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo dopravy

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:

 • Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře
 • Elektrizace železnic
 • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely)

Žadatel

Správa železnic, státní organizace


Komponenta 1.3 - Rozvoj digitálních technických map
Detail výzvy

Příjem žádosti

10.7.2023 – 30.11.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem výzvy je dokončení digitalizace objektů digitálních technických map, které umožňují přístup k přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů.

Žadatel

 •  kraje
 •  veřejnoprávní subjekty

Komponenta 1.3 - Digitální vysokokapacitní sítě - Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G, Cíl 40A
Detail výzvy

Příjem žádosti

15.9.2023 – 30.11.2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G a následně ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz (dále jen „kmitočtových pásmech určených pro zajišťování sítí a poskytování služeb ve standardu 5G“) zajistit dokrytí vybraných lokalit železničních koridorů TEN-T signálem 5G vykazující minimální výkon referenčního signálu RSRP = -83 dBm (dále jen signálem 5G vyšší úrovně) a další parametry uvedené v Příloze č. 4 Výzvy, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům.

Žadatel

Žadatel o podporu je provozovatelem železniční dopravní cesty (dráhy), na které leží intervenční oblasti má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; v rámci této výzvy jsou přípustné následující kategorie CZ-NACE:

 • 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000)
 • 6120 - Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
 • 410000 Stavebnictví
 • 42 Inženýrské stavitelství
 • 42220 - Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
 • 6820 - Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Komponenta 1.2 – Kybernetická bezpečnost – výzva č. 9 verze 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

14. 04. 2023 - 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:


 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných informačních systémů v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Žadatel

Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Česká správa sociálního zabezpečení, Digitální a informační agentura


Komponenta 1.2 – Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů – výzva č. 15 verze 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

21. 04. 2023 - 30. 06. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:


 • Fungování nových nebo zmodernizovaných informačních systémů veřejné správy.
 • Zlepšení komunikace ve veřejné správě a kvality služeb pro klienty veřejné správy.

Žadatel

Česká správa sociálního zabezpečení, Grantová agentura České republiky, Ministerstvo kultury, Moravské zemské muzeum


Komponenta 1.2 – Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment – výzva č. 16 verze 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

04. 05. 2023 - 31. 12. 2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:


 • Vytvoření informačních systémů cloud computingu a Portálu elektronické veřejné správy (eGovernment) s cílem poskytovat datové služby eGovernment cloudu pro umožnění služeb cloud computingu (IaaS, SaaS) orgánům veřejné správy.
 • Vytvoření komunikační a informační infrastruktury a softwarové aplikace pro rozšířené datové centrum v Zelenči.

Žadatel

Ministerstvo vnitra, Digitální a informační agentura, Státní pokladna Centrum sdílených služeb


Komponenta 1.1 – Digitální služby pro koncové uživatele – výzva č. 11 verze 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

04. 05. 2022 - 31. 08. 2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Dokončení projektů: rozvoj digitálních registrů; Jednotný portál pro evidenci kontrol (JePEK); Elektronický cestovní ruch.

Žadatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká správa sociálního zabezpečení


Komponenta 1.1 – Digitální služby pro koncové uživatele – výzva č. 12 verze 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

28. 04. 2023 - 31. 12. 2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Cílem výzvy je podpořit následující aktivity:


 • Zdokonalení informačního systému DIP – Databáze informací o povinnostech

Žadatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Komponenta 1.1 – Digitální služby pro koncové uživatele – výzva č. 17 verze 2
Detail výzvy

Příjem žádosti

04. 05. 2023 - 31. 12. 2024

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Cílem výzvy je podpořit opatření, která povedou ke 100% nárůstu počtu elektronicky vyplněných formulářů podaných prostřednictvím portálů a datových schránek mezi 1. lednem 2025 a 31. prosincem 2025 oproti referenčnímu období, kterým je rok 2019.

Žadatel

Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Digitální a informační agentura, Česká správa sociálního zabezpečení, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad průmyslového vlastnictví


Komponenta 1.1 – Digitální služby pro koncové uživatele – výzva č. 34
Detail výzvy

Příjem žádosti

02. 06. 2023 - 30. 09. 2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Cílem výzvy je v rámci komplexního projektu Českého statistického úřadu (ČSÚ) provést generační obměnu klíčového informačního systému – Statistického informačního systému (SIS).

Žadatel

Český statistický úřad


Komponenta 1.1 – Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fond – výzva č. 29
Detail výzvy

Příjem žádosti

27. 07. 2023 - 31. 12. 2023

Vyhlášeno pro

Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Cíl

Cílem výzvy je navýšení počtu nových nebo podstatně vylepšených otevřených datových sad zveřejněných v Národním katalogu otevřených dat.

Žadatel

Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav

Soukromá sféra

Komponenta 6.2 – Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče
Detail výzvy

Příjem žádosti

15.6.2023 – 30.9.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu. Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči. Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika, pokročilé zobrazovací metody, individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy.

Žadatel

 • Oprávněným žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje onkologickou péči na území Karlovarského kraje.
 • Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé nebo děti, nebo statutu vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé, nebo vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
 • Oprávněnými žadateli jsou dále subjekty „ve spolupráci“ a subjekty, které „zajišťují smluvní spolupráci s KOC“ dle výše uvedených věstníků.
 • Všichni oprávnění žadatelé jsou stanoveni bez ohledu na právní formu.

Komponenta 6.1 – Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech
Detail výzvy

Příjem žádosti

17.7.2023 – 16.10.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.

Žadatel

poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti nebo statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu


Komponenta 4.5 – Status umělce/umělkyně – Mobilita III
Detail výzvy

Příjem žádosti

15.6.2023 – 14.9.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Cíl

Rozvoj a obnova KKS, posílení kompetencí, odbornosti a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšíření sítě jejich zahraniční spolupráce.

Žadatel

fyzické osoby činné v KKO, právnické osoby, které provozují kulturní, kreativní či uměleckou činnost, SPO zřizovaná MK ČR


Komponenta 2.9 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu krajiny
Detail výzvy

Příjem žádosti

26.4.2023 – 30.11.2023

Vyhlášeno pro

Široká veřejnost, Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Cíl

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Žadatel

Fyzické osoby, právnické osoby (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)


Komponenta 2.8 - Dotace na rekonstrukce brownfields – velké projekty
Detail výzvy

Příjem žádosti

3.7.2023 – 31.8.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra

Vyhlašovatel

Státní fond podpory investic

Cíl

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci velkých projektů. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kdy výše poskytnuté dotace musí převyšovat částku 30 000 000 Kč.

Žadatel

Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby


Komponenta 2.8 - Dotace na demolici a výstavbu brownfields – velké projekty
Detail výzvy

Příjem žádosti

3.7.2023 – 31.8.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra

Vyhlašovatel

Státní fond podpory investic

Cíl

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) v rámci velkých projektů. Cílem programu je provedení revitalizace pomocí odstranění stávající nevyužívané stavby a vybudování energeticky účinné novostavby na území zanedbávaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně jiné, než hospodářské a bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň se jedná o revitalizaci specifických brownfieldů, kde výše poskytnuté dotace musí převyšovat částku 30 000 000 Kč.

Žadatel

Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby


Komponenta 2.7 - Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
Detail výzvy

Příjem žádosti

1.9.2023 – 1.5.2024

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Cíl

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Žadatel

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Komponenta 2.5 – Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)
Detail výzvy

Příjem žádosti

18.10.2022 - 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji.

Žadatel

Podnikající fyzická osoba tuzemská, místní akční skupina (MAS)


Komponenta 2.5 – Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS)
Detail výzvy

Příjem žádosti

13.04.2023 - 30.9.2025 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Žadatel

Podnikající fyzická osoba tuzemská, místní akční skupina (MAS)


Komponenta 2.5 – Vytvoření platformy pro online vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci OZE
Detail výzvy

Příjem žádosti

4.7.2023 - 31.8.2023

Vyhlášeno pro

Široká veřejnost, Soukromá sféra, Veřejná sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl

Dotace je určena na vytvoření digitální platformy pro on-line vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla).

Žadatel

Spolek, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo, akciová společnost, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola, školská právnická osoba, město, obec, svazek obcí, statutární město, státní podnik, příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, městys, městská část


Komponenta 1.4 - Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití sítí 5G
Detail výzvy

Příjem žádosti

31.7.2023 – 30.9.2023

Vyhlášeno pro

Soukromá sféra

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu