FAQ

Co je Národní plán obnovy (NPO)?

Členské státy připravily plány obnovy a odolnosti, které stanoví ucelený soubor reforem a investičních iniciativ, jež mají být provedeny do roku 2026 a podpořeny Nástrojem pro oživení a odolnost (RRF). Plán obnovy a odolnosti, který připravila Česká republika, se nazývá Národní plán obnovy. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 7 035,7 mil. euro (179,1 mld. Kč) ve formě grantů. Národní plán obnovy obsahuje milníky, cíle a orientační harmonogram pro provádění reforem a investic; předpokládané investiční projekty a související dobu investic; odhadované celkové náklady reforem a investic, včetně náležitého odůvodnění a vysvětlení jejich souladu se zásadou nákladové efektivnosti a úměrnosti očekávanému účinku na hospodářství a společnost.


Jak Komise posuzovala NPO?

Komise posuzuje plány na podporu oživení a odolnosti na základě 11 kritérií stanovených v samotném Nařízení. U těchto kritérií se vyžaduje posouzení, zda: opatření mají trvalý dopad; opatření řeší problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země nebo jejich významnou část; milníky a cíle, které umožňují sledovat pokrok v oblasti reforem a investic, jsou jasné a realistické; plány splňují cíl 37 % výdajů na oblast klimatu a cíl 20 % výdajů na digitální oblast; plány respektují zásadu „významně nepoškozovat“; plány poskytují přiměřený kontrolní a auditní mechanismus a stanoví věrohodnost informací o nákladech.

Co je to RRF?

Zkratka pro Recovery and Resilience Facility = Nástroj pro oživení a odolnost; RRF je hlavním prvkem plánu NextGenerationEU, který na podporu investic a reforem v celé EU poskytne 800 mld. euro (v běžných cenách). Nařízení EP a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, naleznete na našich webových stránkách v záložce O NPO/Ke stažení.


Kolik finančních prostředků ČR získá?

Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 7 035,7 mil. euro (179,1 mld. Kč) ve formě grantů. Celková výše investic je plánována ve výši 190,6 mld. Kč a zahrnuje národní financování, jehož výše se bude odvíjet od finální výše příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost. Finančním příspěvkem se rozumí nevratná finanční podpora v rámci tohoto nástroje, která je k dispozici k přidělení nebo je přidělena členským státům. V současné době se vyjednává aktualizace NPO, kterou se celkový objem finančních prostředků navýší o dalších přibližně 50 mld. Kč.

Kolik finančních prostředků již ČR obdržela?

Evropská komise Česku vyplatila předběžnou platbu z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 915 mil. euro v září 2021. Jednalo se o první zálohovou platbu ve výši 13 % z celkového finančního příspěvku v rámci RRF. První řádnou platbu ve výši 928 mil. euro obdrželo Česko v březnu 2023. Tato platba již byla podmíněna úspěšnou realizací řady milníků a cílů. Celkem tak ČR získala z tohoto nástroje již přes 1,8 mld. euro.

Které subjekty jsou odpovědné z implementace Národního plánu obnovy?

Odpovědnými subjekty jsou tzv. vlastníci komponent, kterými jsou jednotlivá ministerstva. Ta navrhla jednotlivé komponenty a jejich dílčí reformy a investice. Jejich realizace má přispět ke zvýšení odolnosti české ekonomiky a její obnově po pandemii. Vlastník komponenty je subjekt odpovědný za implementaci, dosahování cílů, milníků a dalších požadavků, vč. nastavení komponent a realizace. ČR má celkem 11 vlastníků komponent, kteří mají na starost celkem 27 komponent.

Jaké jsou pilíře NPO?

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Jednotlivé pilíře Plánu jsou následující:


1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

5. Výzkum, vývoj a inovace

6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

Těchto 6 pilířů obsahuje celkem 27 komponent a ty se dělí na 244 milníků a cílů.

Aktualizace NPO počítá se 7. pilířem REPowerEU, jehož rozsah a komponenty budou schváleny v září 2023.

Co je to DU-MPO?

Pro zajištění koordinace, udržování jednotných standardů vykazování a monitoringu je nad úrovní vlastníků komponent zřízena centrální úroveň, kterou představuje koordinační subjekt – Odbor koordinace NPO zřízený na Ministerstvu průmyslu a obchodu (Delivery unit - MPO). Tento odbor je zároveň jednotným komunikačním a styčným subjektem ve vztahu k Evropské komisi.

Přispívá plán Česka pro oživení a odolnost účinně k digitální transformaci?

Na opatření, která podporují digitální transformaci, Česko investuje 22 % prostředků, které mu byly celkově v rámci RRF přiděleny. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích. Zahrnuje také opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.

Podporuje plán Česka pro oživení a odolnost účinně ekologickou transformaci?

Na opatření na podporu cílů v oblasti klimatu Česko věnuje 42 % prostředků, které mu byly celkově v rámci RRF přiděleny. Plán zahrnuje investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov. Obsahuje rovněž opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, jakož i investice do udržitelné mobility.

Jak funguje systém plateb?

Finanční příspěvek Unie bude Česku poskytnut Komisí celkem v 9 splátkách. Uvolnění splátek v souladu s dohodou o financování je podmíněno dostupným financováním a rozhodnutím Komise, že Česko uspokojivě splnilo příslušné milníky a cíle identifikované v souvislosti s prováděním Plánu. Aby ČR mohla získat finanční prostředky, musí průběžně uspokojivě plnit milníky a cíle, přičemž všechny musí být splněny nejpozději do 31. srpna 2026.

Co je CID?

Zkratka dokumentu Council Implementing Decision = Prováděcí rozhodnutí Rady; CID je (zjednodušeně) NPO „překlopený“ do sady závazných milníků a cílů (M/T) s pevně stanovenými termíny splnění. Během implementace je pro členské státy a EK schválené znění CID závazné. Při kontrole implementace vychází EK primárně z CID.

Co je to provozní ujednání?

Provozní ujednání (Operational Arrangement - OA); OA blíže specifikuje jednotlivé milníky a cíle, které jsou zakotveny v CID. Ke každému milníku a cíli (ve znění přesně dle CID) je v OA doplněna informace, jakými konkrétními dokumenty ČR doloží splnění stanovených milníků a cílů.

Co to je milník a cíl?

Milníky a cíli se rozumí měření pokroku směrem k dosažení reformy nebo investice, přičemž milníky představují kvalitativní výsledky (příkladem můžeme uvést vydání nového právního předpisu) a cíle představují kvantitativní výsledky (příkladem můžeme uvést vybudování stanoveného počtu cyklostezek, chodníků či bezbariérových tras).

Na koho se mám obrátit, pokud chci zkonzultovat svůj projekt/záměr?

Vaše dotazy zodpoví odpovědné osoby na jednotlivých resortech (ministerstvech), které jsou vlastníky daných komponent. Seznam kontaktních osob naleznete na našich webových stránkách v záložce Kontakty.

Kde najdu informace o výzvách a dalších podmínkách, když chci žádat dotaci/podporu?

Postup pro vyplnění žádostí není jednotně stanoven, ale vždy navázán na danou podporu. Postup vyplnění žádosti o podporu či podmínkách poskytnutí finančních prostředků je vždy stanoven daným poskytovatelem finančních prostředků a zejména tím subjektem, který danou výzvu vypisuje. Na stránkách poskytovatele najdete nejen návodky a příručky, ale zajisté i kontakt na příslušnou osobu, která zodpoví detailní dotazy. Odkazy na webové stránky s přehledem vyhlášených výzev a dalších podrobných informací naleznete na našich webových stránkách v záložce Vyhlášené výzvy.

Mohou o podporu žádat i fyzické osoby?

Vymezení oblastí podpory i stanovení konkrétních podmínek čerpání, včetně oprávněných žadatelů o podporu, je v kompetenci příslušných vlastníků komponent a je vždy uvedeno v textu konkrétní výzvy pro předkládání projektů.

Mohou o podporu žádat velké podniky?

Stanovení konkrétních podmínek a podrobný výčet podporovaných subjektů stanovují vlastníci komponent jakožto vyhlašovatelé výzev. Podrobná specifikace podporovaných subjektů je vždy stanovena v samotné výzvě a v podmínkách poskytnutí podpory, které naleznete na webových stránkách vlastníků komponent či subjektů implementace.

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií