Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Co je Národní plán obnovy (NPO)?

Členské státy připravily plány obnovy a odolnosti, které stanoví ucelený soubor reforem a investičních iniciativ, jež mají být provedeny do roku 2026 a podpořeny

nástrojem pro obnovu a odolnost (RRF). Plán obnovy a odolnosti, který připravila Česká republika se nazývá Národní plán obnovy. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 7 035,7 mil. eur (179,1 mld. Kč) ve formě grantů. Národní plán obnovy obsahuje milníky, cíle a orientační harmonogram pro provádění reforem a investic; předpokládané investiční projekty a související dobu investic; odhadované celkové náklady reforem a investic, včetně náležitého odůvodnění a vysvětlení jejich souladu se zásadou nákladové efektivnosti a úměrnosti očekávanému účinku na hospodářství a společnost.


Jak Komise posuzovala NPO?

Komise posuzuje plány na podporu oživení a odolnosti na základě jedenácti kritérií stanovených v samotném Nařízení. U 11 kritérií se vyžaduje posouzení, zda: opatření mají trvalý dopad; opatření řeší problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země nebo jejich významnou část; milníky a cíle, které umožňují sledovat pokrok v oblasti reforem a investic, jsou jasné a realistické; plány splňují cíl 37 % výdajů na oblast klimatu a cíl 20 % výdajů na digitální oblast; plány respektují zásadu „významně nepoškozovat“; plány poskytují přiměřený kontrolní a auditní mechanismus a stanoví věrohodnost informací o nákladech.


Co je to RRF?

Zkratka pro Recovery and Resilience Facility = Nástroj pro oživení a odolnost, je hlavním prvkem plánu NextGenerationEU, který na podporu investic a reforem v celé EU poskytne 800 miliard EUR (v běžných cenách). Nařízení EP a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, naleznete na webových stránkách na záložce Dokumenty.


Kolik finančních prostředků ČR získá?

Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 035,7 mil. eur (179,1 mld. Kč) ve formě grantů. Celková výše investic je plánována ve výš 190,6 mld. Kč, která zahrnuje národní financování, jehož výše se bude odvíjet od finální výše příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost. Finančním příspěvkem se rozumí nevratná finanční podpora v rámci tohoto nástroje, která je k dispozici k přidělení nebo je přidělena členským státům.


Kdy ČR obdrží první platbu v rámci nástroje pro obnovu a odolnost?

Evropská komise Česku vyplatila předběžnou platbu z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 915 milionů eur v září loňského roku - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_4912. Jedná se o první zálohovou platbu ve výši 13 % z celkového finančního příspěvku v rámci RRF.


Které subjekty jsou odpovědné z implementace Národního plánu obnovy?

Odpovědnými subjekty jsou tzv. vlastníci komponent, kterými jsou jednotlivá ministerstva. Ta navrhla jednotlivé komponenty a jejich dílčí reformy a investice. Jejich realizace má přispět ke zvýšení odolnosti české ekonomiky a její obnově po pandemii. Vlastník komponenty je subjekt odpovědný za implementaci, dosahování cílů, milníků a dalších požadavků, vč. nastavení komponent a realizace, ČR má celkem 11 vlastníků komponent, kteří mají na starost celkem 27 komponent.


Jaké jsou pilíře NPO?

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:


1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce      

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

5. Výzkum, vývoj a inovace 

6. Zdraví a odolnost obyvatelstva       


Těchto 6 pilířů obsahuje celkem 27 komponent a ty se dělí na 244 milníků a cílů.                                                                           


Co je to DU-MPO?

Pro zajištění koordinace, udržování jednotných standardů vykazování a monitoringu je nad úrovní vlastníků komponent zřízena centrální úroveň, kterou představuje koordinační subjekt – Odbor koordinace NPO zřízený na Ministerstvu průmyslu a obchodu (Delivery unit - MPO). Tento odbor je zároveň jednotným komunikačním

a styčným subjektem ve vztahu k Evropské komisi.

 

Přispívá plán Česka pro oživení a odolnost účinně k digitální transformaci?

Na opatření, která podporují digitální transformaci, Česko investuje 22 % prostředků, které mu byly celkově v rámci RRF přiděleny. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích. Zahrnuje také opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.


Podporuje plán Česka pro oživení a odolnost účinně ekologickou transformaci?

Na opatření na podporu cílů v oblasti klimatu Česko věnuje 42 % prostředků, které mu byly celkově v rámci RRF přiděleny. Plán zahrnuje investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov. Obsahuje rovněž opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, jakož i investice do udržitelné mobility.

 

Jak funguje systém plateb?

Finanční příspěvek Unie bude Česku poskytnut Komisí celkem v devíti splátkách. Uvolnění splátek v souladu s dohodou o financování je podmíněno dostupným

financováním a rozhodnutím Komise, že Česko uspokojivě splnilo příslušné milníky a cíle identifikované v souvislosti s prováděním plánu. Aby ČR mohla získat finanční prostředky, musí průběžně splňovat milníky a cíle a všechny musí mít splněné nejpozději 31. srpna 2026.


Co je CID?

Zkratka dokumentu Council Implementing Decision = Prováděcí rozhodnutí Rady; CID je (zjednodušeně) RRP „překlopené“ do sady závazných milníků a cílů (M/T) s pevně stanovenými termíny splnění. Během implementace je pro členské státy a EK schválené znění CID závazné. Při kontrole implementace vychází EK primárně z CID.

 

Co je to provozní ujednání?

Provozní ujednání (Operational Arrangement - OA); OA blíže specifikuje jednotlivé milníky a cíle, které jsou zakotveny v CID. Ke každému milníku a cíli (ve znění přesně dle CID) bude v OA doplněna informace, jakými přesně dokumenty ČR doloží splnění stanovených milníků a cílů.

 

Co to je milník a cíl?

Milníky a cíli se rozumí měření pokroku směrem k dosažení reformy nebo investice, přičemž milníky představují kvalitativní výsledky (příkladem můžeme uvést vydání nového právního předpisu zákon, vyhláška) a cíle představují kvantitativní výsledky (příkladem můžeme uvést např. vybudování stanoveného počtu cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras).


Na koho se mám obrátit, pokud chci zkonzultovat svůj projekt/záměr?

Vaše dotazy zodpoví odpovědné osoby na jednotlivých resortech (ministerstvech), které jsou vlastníky daných komponent. Seznam kontaktních osob naleznete na našich webových stránkách na záložce Kontakty.

 

Kde najdu informace o výzvách a dalších podmínkách, když chci žádat dotaci/podporu?

Postup pro vyplnění žádostí není jednotně stanoven, ale vždy navázán na danou podporu, tudíž postup vyplnění žádosti o podporu či podmínkách poskytnutí finančních prostředků je vždy stanoven daným poskytovatelem finančních prostředků a zejména tím subjektem, který danou výzvu vypisuje. Na stránkách poskytovatele najdete nejen návodky a příručky, ale také zajisté i kontakt na příslušnou osobu, která Vám zodpoví Vaše detailní dotazy. Odkazy na webové stránky s přehledem vyhlášených výzev a dalších podrobných informací naleznete na webových stránkách národního plánu obnovy v záložce „Pilíře a komponenty“ pod logem vlastníka komponenty (ministerstva).

 

Mohou o podporu žádat i fyzické osoby?

Vymezení oblastí podpory i stanovení konkrétních podmínek čerpání včetně oprávněných žadatelů o podporu je v kompetenci příslušných vlastníků komponent

a bude vždy uvedeno v textu konkrétní výzvy pro předkládání projektů.

 

Mohou o podporu žádat velké podniky?

Stanovení konkrétních podmínek a podrobný výčet podporovaných subjektů opět stanovují vlastníci komponent jakožto vyhlašovatelé výzev a podrobná specifikace podporovaných subjektů bude stanovena v samotné výzvě a podmínkách poskytnutí podpory, které naleznete na webových stránkách vlastníků komponent či subjektů implementace.