INVESTICE DO VÝZKUMNÝCH CENTER ZVÝŠÍ INOVAČNÍ POTENCIÁL ČESKA

NPO přinese podporu inovací a zjednodušení spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

10 095 mil. Kč

Inovace a objevy jsou pro upgrade Česka nezbytné

Chce-li být Česká republika prosperujícím státem s mezinárodní relevancí a s rostoucí produktivitou práce, je nutné zajistit rozvoj všech složek výzkumu a vývoje, jak základního, tak aplikovaného.

Investice do modernizace výzkumných center a univerzit zvýší inovační potenciál Česka. Vzniknou výzkumné instituce, které se soustředí zejména na oblast infekčních chorob, onkologický výzkum, výzkum metabolických poruch a kardiovaskulárních onemocnění nebo výzkum socioekonomických dopadů nemocí.

Hlavní komponenty

5.1 Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví (5 000 mil. Kč)

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe (5 095 mil. Kč)

5.3 Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací (bez finančního příspěvku)

5000 mil. Kč

Vybudování národních institutů přinese excelentní výzkum a spolupráci univerzit, akademie věd, nemocnic a dalších institucí

HLAVNÍ KOMPONENTY

5.1 Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví (5 000 mil. Kč)

Modernizovat a renovovat vědeckou infrastrukturu v České republice tak, aby odpovídala evropským normám. Rozvoj síťové struktury v oblasti výzkumu a vývoje, a podpora základního výzkum v konkrétních, státem vymezených zdravotnických oborech.

Investice

Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín


Garant

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe (5 095 mil. Kč)

Zvýšení inovační výkonnosti podnikatelských subjektů, přičemž důraz bude kladen na mezinárodní spolupráci a synergické efekty s rámcovým programem na podporu výzkumu a inovací.

Reformy

Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu

Investice

Podpora zavádění inovací do podnikové praxe

Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí

Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace


Garant

5.3 Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací (bez finančního příspěvku)

Zvýšení konkurenceschopnosti a socioekonomických přínosů a dopadů výzkumu, vývoje a inovací podporou excelence, posílením mezinárodní spolupráce a strategickým rozvojem lidského kapitálu.

Reformy

Strategicky řízený a mezinárodně konkurenceschopný ekosystém výzkumu, vývoje a inovací


Garant

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií