NOVÝ PILÍŘ NPO POSÍLÍ ENERGETICKOU BEZPEČNOST ČESKA

Investice a reformy v rámci REPowerEU urychlí celkovou energetickou transformaci.

REPowerEU

17 461,3 mil. Kč

Pilíř REPowerEU je součástí aktualizace NPO

V reakci na narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu realizuje Evropská komise plán REPowerEU. Iniciativa, která byla zahájena v květnu 2022, má za cíl pomoci zemím EU šetřit energií, vyrábět čistou energii a diverzifikovat její dodávky.

V rámci REPowerEU získá Česko dodatečné finanční prostředky především na posílení energetické bezpečnosti a na pomoc s energetickou transformací. Připravovaná opatření zároveň urychlí dekarbonizaci a přispějí ke snížení nákladů na energie pro české domácnosti, firmy, ale i veřejný sektor.

Energetickou transformaci podpoří řada reforem, například novelizace energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, vytvoření Elektroenergetického datového centra, urychlení povolovacích procesů pro instalaci nových zdrojů OZE nebo podpora zelených dovedností a programů na vysokých školách.

Hlavní komponenty

7.1 Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava (9 272,2 mil. Kč)

7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky (800 mil. Kč)

7.3 Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice (4 000 mil. Kč)

7.4 Přizpůsobení škol - podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách (1 000 mil. Kč)

7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (760 mil. Kč)

7.6 Elektrifikace železniční dopravy (1 318 mil. Kč)

7.7 Zjednodušení povolovacích řízení v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (311,1 mil. Kč)

1 318 mil. Kč

Elektrifikace českých železničních sítí přinese modernizaci.

HLAVNÍ KOMPONENTY

7.1 Infrastruktura pro obnovitelné zdroje energie a elektrizační soustava (9 272, 2 mil. Kč)

Podpora zavádění projektů obnovitelných zdrojů energie zjednodušením postupů udělování povolení a správních postupů pro obnovitelné zdroje energie a zároveň zjednodušením a zvýšením transparentnosti postupů pro připojení k distribuční soustavě

Reformy

Zjednodušení povolovacích řízení pro obnovitelné zdroje energie

Zrychlení a digitalizace povolovacího řízení pro obnovitelné zdroje energie

Zlepšení předvídatelnosti, transparentnosti a dostupnosti postupu připojení k distribuční soustavě

Zlepšení transparentnosti postupu připojení k distribuční soustavě

Regulační pobídky pro provozovatele elektrizačních soustav ke zvýšení flexibility sítě

Investice

Výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních soustav

Rozšířené opatření v rámci složky č. 2.3. (Přechod na čistší zdroje energie) - Zavádění fotovoltaiky


Garant


7.2 Podpora decentralizace a digitalizace odvětví energetiky (800 mil. Kč)

Podpora přechodu na nový energetický systém založený na decentralizované výrobě energie z obnovitelných zdrojů, digitalizaci a větší účasti občanů. Tato složka přispívá k usnadnění zavádění nových činností v odvětví elektroenergetiky, jako je skladování, agregace, sdílení energie a nové způsoby využití, které podporují flexibilitu a dekarbonizaci celé elektrizační soustavy.

Reformy

Energetická společenství

Skladování energie a rámec flexibility pro nefosilní zdroje

Investice

Elektroenergetické datové centrum


Garant


7.3 Komplexní reforma poradenství týkajícího se renovační vlny v České republice (4 000 mil. Kč)

Zefektivnění procesu přípravy projektů renovací, zvýšení odborné znalosti a kapacity v oblasti energeticky účinných renovací, zvýšení povědomí o energetické chudobě a dostupných řešeních a zvýšení počtu a kvality projektů renovací bytových domů.

Reformy

Jednotná kontaktní místa pro energetická společenství a energeticky účinné renovace

Údaje a metodické pokyny pro poradenský systém

Investice

Poskytování poradenských služeb domácnostem

Zvyšování informovanosti


Garant

7.4 Přizpůsobení škol - podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách (1 000 mil. Kč)

Řešení výzev souvisejících s ekologickou transformací vzdělávacího systému, a to zejména podporou rozvoje zelených dovedností u studentů vysokých škol a obyvatelstva obecně.

Reformy

Transformace vysokých škol s cílem přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu práce

Investice

Strategie udržitelné a ekologické transformace

Vytváření strategických partnerství


Garant

7.5 Dekarbonizace silniční dopravy (760 mil. Kč)

Větší využívání různých typů vozidel s nulovými emisemi v Česku a prostřednictvím investic a reforem podpořit rozvoj dobíjecí a vodíkové infrastruktury.

Reformy

Národní akční plán čisté mobility a cíle zavádění mobility s nulovými emisemi

Daňová opatření na podporu mobility s nulovými emisemi

Zlepšení regulačního rámce pro vodík z obnovitelných zdrojů

Základní podmínky pro infrastrukturu alternativních paliv s nulovými emisemi

Pobídky pro mobilitu s nulovými emisemi prostřednictvím změn nákladů na dálniční známky a jejich struktury

Investice

Podpora na nákup vozidel s nulovými emisemi a nákladních elektrokol pro soukromé společnosti


Garant

7.6 Elektrifikace železniční dopravy (1 318 mil. Kč)

Zvýšení elektrifikace a modernizace českých železničních sítí.

Investice

Elektrifikace v brněnském regionu


Garant

7.7 Zjednodušení povolovacích řízení v oblasti životního prostředí a vymezení oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (311, 1 mil. Kč)

Zjednodušení procesu vydávání environmentálních povolení pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie vytvořením zvláštních oblastí, v nichž se zefektivní a zjednoduší správní a povolovací řízení.

Reforma

Jednotné environmentální stanovisko

Oblasti pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie


Garant

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií