digitalizace

přinese

lepší služby

státu vůči

občanům

Reforma veřejné správy a digitalizace přinese lepší služby státu, méně byrokracie a větší transparentnost.

Digitální

transFOrmace

27 854 mil. Kč

Digitalizace je příležitostí pro rozvoj české ekonomiky

Rychlá digitalizace je zdrojem konkurenční výhody, naopak zaostávání za evropskými a světovými lídry v této oblasti se rychle stane konkurenční nevýhodou. Je proto nutné vytvořit a rozvíjet plně funkční a udržitelný digitální ekosystém pro podporu zavádění nových a vznikajících technologií do ekonomiky. 

Cílem je proto zvýšit konkurenceschopnost firem, usnadnit život občanům a snížit náklady státu. Součástí této proměny je rovněž podpora inovativních start-upů a nových technologií a zrychlení stavebního řízení.

Hlavní komponenty

1.1 Digitální služby občanům a firmám (2 857 mil. Kč)

1.2 Digitální systémy veřejné správy (7 054 mil. Kč)

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě (5 787 mil. Kč)

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie (5 710 mil. Kč)

1.5 Digitální transformace podniků (5 000 mil. Kč)

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení (1 446 mil. Kč)

5 787 mil. Kč

Digitální vysokokapacitní sítě podpoří rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově.

HLAVNÍ KOMPONENTY

1.1 Digitální služby občanům a firmám (2 857 mil. Kč)

Digitalizovat jednotlivé agendy vykonávané státem a veřejnou správou a postupně tyto agendy řetězit podle životních situací řešených z jednoho místa pod jedním přihlášením a v identickém rozhraní. V neposlední řadě v rámci tohoto cíle vzniknou komplexní závazná pravidla pro správu dat institucemi státní a veřejné správy.

Reformy

Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům

Služby elektronického zdravotnictví

Investice

Digitální služby pro koncové uživatele

Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu

Digitální služby v resortu justice


Garant

1.2 Digitální systémy veřejné správy (7 054 mil. Kč)

Hlavní důraz je zde kladen na vzájemnou spolupráci umožňující vyšší míru vnitřní digitalizace úřadů a institucí, kybernetické bezpečnosti vybraných centrálních orgánů a poskytovatelů zdravotnických služeb především v regionu Prahy, sdílení znalostí, kompetencí, metodik a standardů poskytovaných prostřednictvím kompetenčních center vč. jejich přenosu na jednotlivé úřady a instituce.

Reformy

Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronizace zdravotnictví

Budování a rozvoj systémů podporujících digitalizaci a zdravotnictví

Investice

Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Vytvoření předpokladů pro digitální justici


Garant

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě (5 787 mil. Kč)

Prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou (sítě VHCN) zajistit v maximální možné míře přístup k datovým službám díky připojení k internetu pro obyvatele, podnikatele, veřejnou správu a socioekonomické aktéry, zejména ve venkovských oblastech.

Reformy

Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací

Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G

Investice

Vybudování vysokokapacitního připojení

Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje sítí 5G

Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově

Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G


Garant

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie (5 710 mil. Kč)

Skokový posun české ekonomiky v oblasti zavádění moderních digitálních technologií, které jsou vnímány jako motor hospodářského oživení a návratu k hospodářskému růstu. Tyto technologie jsou základem digitální transformace především malých a středních podniků.

Reformy

Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální agendy a digitální transformace, vč. strategie RIS 3

Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie

Investice

Zahájení činnosti Evropského centra excelence v AI "pro bezpečnější společnost"

Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)

Přenos zahraniční nejlepší praxe a know-how pro digitální transformaci, monitoring a výzkum socio-ekonomických dopadů krize (Samuel Neaman Institute)

Platforma pro vzdělávání managementu MSP pro post-COVID-19 digitální transformaci

Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize (evropská infrastruktura blockchainových služeb - EBSI)

Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)

Programy Czech Rise-Up

Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem

Pilotní fondy společného investování pro rozvoj pre-seedových investic, strategických technologií a univerzitních spin-offů v rámci evropských středisek excelence

Internacionalizace začínajících podniků

Regulační sandboxy v souladu s prioritami EU

Vybudování kvantové komunikační infrastruktury

Podpora výzkumu a inovací v leteckém průmyslu


Garant

1.5 Digitální transformace podniků (5 000 mil. Kč)

Podpora digitalizace průmyslu, využívání technologií a vzniku propojené a dlouhodobě udržitelné vnitrostátní vrstvy evropského digitálního ekosystému prostřednictvím center digitálních inovací. Prioritou je podpora ekologické transformace zejména malých a středních podniků prostřednictvím digitálních technologií, a to v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Reformy

Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství

Investice

Evropská a národní centra digitálních inovací (e/DIH)

Evropské referenční testovací a experimentálního zařízení

Digitální transformace zpracovatelských a nevýrobních podniků a zvýšení jejich odolnosti


Garant

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení (1 446 mil. Kč)

Implementací reformy stavebního práva do praxe dosáhnout zjednodušení, zrychlení a zefektivnění procesu přípravy staveb (vydání stavebního povolení). Současně jsou řešeny podmínky pro řádné zavedení digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Implementací této komponenty se předpokládá zrychlení stavebního řízení.

Reformy

Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe

Investice

Agendový informační systém ("AIS")

Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení


Garant

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií