DEKARBONIZACE DOPRAVY A PRŮMYSLU POVEDE K LEPŠÍMU ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Investice do železniční infrastruktury, renovace budov, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, adaptace na změnu klimatu a další opatření přinesou úlevu životnímu prostředí, ale přinesou také významné úspory.

fyzická infrastruktura a zelená tranzice

95 013 mil. Kč

Zelená tranzice připraví Českou republiku na klimatické změny a zvýší její odolnost.

Kvalitní fyzická infrastruktura je důležitým předpokladem pro růst konkurenceschopnosti regionů. Přesun k energeticky efektivnějším dopravním sítím, budování veřejné infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu v Praze, budování dobíjecích bodů pro elektromobilitu a doprava na alternativní pohon přispívají k plnění zelené agendy. 

Druhou oblastí pilíře je dekarbonizace, tedy přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Jedná se o rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie, přechod z fosilních paliv na bezemisní zdroje, snižování spotřeby energie, zlepšení energetické účinnosti, budování odpadové a recyklační infrastruktury. 

Třetí oblastí je ochrana přírody, adaptace na změnu klimatu a boj se suchem, jež jsou nezbytnou investicí do naší budoucnosti.Hlavní komponenty

2.1 Udržitelná doprava (24 000 mil. Kč)

2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru ( 9 765 mil. Kč)

2.3 Přechod na čistší zdroje energie (6 660 mil. Kč)

2.4 Čistá mobilita (4 884 mil. Kč)

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší (18 060,5 mil. Kč)

2.6 Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu (12 984 mil. Kč)

2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda (2 950 mil. Kč)

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží (3 332 mil. Kč)

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem (3 877,5 mil. Kč)

2.10 Dostupné bydlení (8 500 mil. Kč)

12 984 mil. Kč

Udržování drobných vodních toků a budování přírodě blízkých nádrží ve volné krajině i v lesích přispějí k ozdravení naší krajiny.

HLAVNÍ KOMPONENTY

2.1 Udržitelná doprava (24 000 mil. Kč)

Přispět k rozvoji elektrizace železniční dopravy, zvýšit její podíl v nákladní a osobní dopravě, zvýšit význam aktivní mobility ve městech, zvýšit bezpečnost dopravního provozu a snižovat vliv dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví.

Reformy

Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě

Investice

Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře

Elektrizace železnic

Podpora železniční infrastruktury

Bezpečnost silniční a železniční dopravy


Garant

2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru (9 765 mil. Kč)

Zvýšení energetické účinnosti ve veřejném sektoru prostřednictvím renovace státních a veřejných budov a modernizace veřejného osvětlení.

Investice

Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu

Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení

Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů


Garant

2.3 Přechod na čistší zdroje energie (6 660 mil. Kč)

Modernizace rozvodů tepelné energie a další rozvoj fotovoltaických zdrojů a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR.

Reformy

Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění

Investice

Vývoj nových zdrojů fotovoltaické energie

Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění


Garant

2.4 Čistá mobilita (4 884 mil. Kč)

Urychlit výstavbu dobíjecích a plnicích stanic pro alternativní paliva a zvýšit podíl vozidel na alternativní paliva. Vybudování infrastruktury dobíjecích a plnících stanic a pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel na alternativní paliva.

Investice

Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praze

Budování neveřejné infrastruktury - dobíjecí stanice pro soukromé společnosti

Budování infrastruktury - dobíjecí stanice pro obytné budovy

Podpora nákupu vozidel - vozidla (elektrická, H2, nákladní elektrokola) pro podnikatelské subjekty

Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty a jiné organizace

Podpora nákupu vozidel (bateriových trolejbusů a nízkopodlažních tramvají) pro veřejnou hromadnou dopravu v hl. m. Praze


Garant

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší (18 060,5 mil. Kč)

Zajistit energeticky efektivní a adaptované budovy, zlepšit kvalitu bydlení v těchto budovách, snížit emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek v ovzduší, podpořit mitigační a adaptační opatření, zlepšit místně kvalitu ovzduší a energetickou efektivitu.

Reformy

Renovační vlna v rezidenčním sektoru

Podpora energetických společenství

Investice

Renovace a revitalizace budov pro úspory energie

Nahrazení stacionárních zdrojů znečištění v domácnostech obnovitelnými zdroji energie

Podpora předprojektové přípravy a osvěty, vzdělávání, odborné přípravy a informovanosti v oblasti úspor energie a snižování emisí skleníkových plynů a dalších látek znečišťujících ovzduší


Garant

2.6 Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu (12 984 mil. Kč)

Přispět k udržitelnosti zemědělské a lesnické krajiny z pohledu hospodářského a ekologického v kontextu klimatické změny, zejména zadržováním vody v krajině, zvýšením biodiversity a zlepšením stavu lesnických ekosystémů.

Investice

Protipovodňová ochrana

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Provádění pozemkových úprav

Budováni lesů odolných klimatické změně

Zadržování vody v lese


Garant

2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda (2 950 mil. Kč)

Podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami. Podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci její využívání v podnikatelské sféře.

Reformy

Provádění nové legislativy

Dopracování a provádění strategie Cirkulární Česko 2040

Investice

Budování recyklační infrastruktury

Oběhová řešení v podnicích

Úspora vody v průmyslu


Garant

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží (3 332 mil. Kč)

Zahájení komplexní přeměny brownfieldů a zvýšení ekonomické stability území vytvořením nových zelených ploch bez vlivu na zemědělskou půdu.

Investice

Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů

Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití

Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití


Garant

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem (3 877,5 mil. Kč)

Zlepšení ochrany před suchem a povodněmi efektivnějším zadržováním vody v krajině a v městských oblastech. Realizace investic do ochrany lokalit soustavy NATURA 2000 a zvláště chráněných oblastí.

Reformy

Novela vodního zákona


Investice

Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna

Hospodaření se srážkovými vodami v městských aglomeracích

Péče o územní soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu


Garant

2.10 Dostupné bydlení (8 500 mil. Kč)

Zvýšení nabídky cenově dostupného bydlení poskytováním zvýhodněných a podřízených úvěrů investorům a zřízením fondu pro společné investice veřejného a soukromého sektoru na rekonstrukci a výstavbu dostupného bydlení.

Reformy

Vstup zákona o dostupném bydlení v platnost

Investice

Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů (půjčka)

Nástroj pro poskytování podřízených úvěrů (půjčka)

Nástroj pro společné investice (půjčka)


Garant

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023