Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

1. Žádost o VÝPLATU

ve výši: 1 066 888 563 EUR

předpokládaný termín podání: podzim 2022

Stav Implementace:

splněno

očekávané splnění 

do termínu podání 1. Žádosti o výplatu

očekávané výrazné zpoždění/nesplnění

POČET DIGITÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZAKOUPENÝCH ŠKOLAMI ZA ÚČELEM DÁLKOVÉHO STUDIA
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace


Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

Cíl 172

Pořízení 74 000 digitálních zařízení (tablety, notebooky, mobilní telefony atd.) do škol. Finanční prostředky na IT vybavení pro distanční vzdělávání získalo nejméně 4 102 základních a středních škol.

MŠMT

4Q 2020

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PŘEDLOŽÍ SEZNAM PROJEKTŮ URČENÝCH K PODPOŘE V RÁMCI INVESTICE Č.2
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změn


Investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Milník 134

Předložení databáze obsahující identifikaci projektů, stručný popis a harmonogram jejich dokončení. Projekty se budou týkat výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží v celé České republice.

MZe

3Q 2021

SCHVÁLENÍ NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ POSILUJÍCÍCH DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST A VÝPOČETNÍ MYŠLENÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 3.1: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace


Reforma č. 1 Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání

Milník 168

Schválení nových vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na posílení výuky informatiky z hlediska počtu vyučovacích hodin; rozšíření výuky informatiky o nové oblasti, jako je zpracování a modelování dat, kódování a programování, robotika, rozšířená realita, virtuální realita a digitální technologie.

MŠMT

3Q 2021

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PŘIJME VZOROVOU SMLOUVU PRO SLUŽBY PODLE METODY ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (SMLOUVY O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH) SE ZÁRUKOU ZADÁNÍ 75% VŠECH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTY RENOVACE BUDOV DOSAHUJÍCÍCH ALESPOŇ 30% ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru


Investice č. 1 Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu

Milník 105

Přijetí vzorové smlouvy pro služby podle metody Energy Performance Contracting (smlouvy o energetických službách) se zárukou podpoření realizace projektů s důrazem na maximalizaci výsledných úspor energie v porovnání s vynaloženými prostředky.

MPO

4Q 2021

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PŘIJME PROGRAMOVOU DOKUMENTACI TÝKAJÍCÍ SE OPATŘENÍ K RENOVACI SYSTÉMŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.2: Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru


Investice č. 2 Snížení energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení

Milník 102

Přijetí programové dokumentace týkající se opatření k renovaci systémů veřejného osvětlení. Dokumentace stanoví harmonogram a podmínky podpory opatření k renovaci systémů veřejného osvětlení, včetně inteligentních prvků,

za účelem dosažení cíle spočívajícího v nejméně 30% úsporách primární energie.

MPO

4Q 2021

PŘIJETÍ ZÁKONA O SOUDECH A SOUDCÍCH
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 2 Reforma soudnictví zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Milník 203

Přijetí Zákona o soudech

a soudcích, který zavádí objektivní pravidla pro výběr soudců a soudních úředníků, podrobněji upravuje vedlejší činnost soudců, zefektivňuje soudní řízení, na kterých se podílejí přísedící.

MS

4Q 2021

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI EVROPSKÉHO CENTRA PRO SLEDOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ PRO STŘEDNÍ EVROPU V ČESKÉ REPUBLICE (CEDMO)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technolo


Investice č. 2 Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)

Milník 51

Středisko pro digitální média se jako součást sítě EDMO zaměří na analýzu a boj proti

šíření nepravdivých zpráv, jako jsou dezinformace týkající se onemocnění COVID nebo sítí 5G.

MPO

4Q 2021

PŘIJETÍ STŘEDNĚDOBÉ STRATEGIE NÁRODNÍ ROZVOJOVÉ BANKY (NRB) SCHVÁLENÉ AKCIONÁŘI BANKY (ZASTOUPENÝMI MINISTERSTVY PRŮMYSLU A OBCHODU, FINANCÍ A MÍSTNÍHO ROZVOJE)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.2: Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Národní rozvojové banky


Reforma č. 1 Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky

Milník 198

Schválení nové strategie, která obsahuje ustanovení

o zajištění souladu s technickými pokyny

k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

MPO

4Q 2021

SPUŠTĚNÍ NOVÉHO PROGRAMU PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 5.1: Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví


Investice č. 1 Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín

Milník 223

Spuštění nového systémového nástroje programu podpory výzkumu a vývoje v prioritních lékařských a souvisejících společenskovědních oborech.

MŠMT

4Q 2021

AUDITNÍ STRATEGIE ZAJIŠŤUJÍCÍ NEZÁVISLÝ A ÚČINNÝ AUDIT PROVÁDĚNÍ NÁSTROJE PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit

Milník 211

Přijetí a vstup v platnost auditní strategie pro auditní subjekt zajišťující nezávislý a účinný audit provádění Nástroje pro oživení a odolnost v souladu

s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. 

MS

4Q 2021

DOPRACOVÁNÍ STRATEGIE CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040 MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJÍ PŘIJETÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda


Reforma č. 2: Dopracování a provádění strategie Cirkulární Česko 2040

Milník 146

Dopracování strategie Oběžník Česka 2040. Strategie formuluje vizi, globální a strategické cíle, prioritní oblasti a zásady nezbytné pro dosažení oběhového hospodářství

v České republice.

MŽP

1Q 2022

ZŘÍZENÍ TRIPARTITNÍHO VÝBORU PRO REKVALIFIKACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce


Reforma č. 1: Rozvoj politik zaměstnanosti

Milník 184

Zřízení tripartitního výboru pro rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, který je složený ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zaměstnavatelských svazů a odborů.

MPSV

1Q 2022

ZAHÁJENÍ PROGRAMU NA PODPORU TRANSFORMACE VYSOKÝCH ŠKOL
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 3.2: Adaptace školních programů


Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce

Milník 176

Podpora nejméně 20 vysokých škol v rámci programu, který je zaměřen na přizpůsobení vysokých škol novým formám vzdělávání a zavádění nových studijních programů. Program cílí na odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako je kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, průmysl 4.0 nebo služby elektronické veřejné správy, která trpí nedostatkem vysoce kvalifikovaných odborníků. 

MŠMT

2Q 2022

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2022–2030
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče


Reforma č. 1: Národní onkologický program

Milník 236

Představení Národního onkologického programu, který vznikl v gesci České onkologické společnosti

a dále ve spolupráci

s Ministerstvem zdravotnictví, národními onkologickými centry, centry vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče, Ústavem zdravotnických informací a statistiky, zástupci poskytovatelů zdravotní péče, zdravotními pojišťovnami a organizacemi pacientů.


MZ

4Q 2021

VSTUP NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA V PLATNOST
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.6: Zrychlení a digitalizace stavebního řízení


Reforma č. 1: Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

Milník 72

V platnost vstoupil nový stavební zákon, který přinese zrychlení procesu povolování staveb, digitalizaci procesu a snížení počtu regulačních orgánů.

MMR

3Q 2022

PŘIPRAVENÍ MODELU SPRÁVY NOVÉHO KVAZIKAPITÁLOVÉHO NÁSTROJE
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.2: Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání v roli Národní rozvojové banky


Reforma č. 1 Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky

Milník 199

Schválení prováděcího plánu a vnitřních předpisů

pro správu nového druhu finančních nástrojů. Nová pravidla obsahují podmínky a metody hodnocení projektů v souladu

s technickými pokyny

k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a

s požadavky příslušných oblastí intervence uvedených v příloze VI nařízení (EU) 2021/241

(s koeficientem 40 % nebo 100 %).

MPO

4Q 2021

ZŘÍZENÍ NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY PRO PODPORU PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe


Reforma č. 1 Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu

Milník 226

Zřízení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu a zahájení její fungování. 

MPO

4Q 2021

VYTVOŘENÍ A PROVÁDĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO SPRÁVNÍ SYSTÉM KOORDINAČNÍHO SUBJEKTU, ZEJMÉNA POKUD JDE O DOSTATEČNÉ A SYSTEMATICKÉ PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ V SOUVISLOSTI S NÁSTROJEM PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit

Milník 208

Vytvoření akčního plánu, který  zajistí účinný vnitřní správní systém koordinačního subjektu, zejména pokud jde o dostatečné a systematické předcházení střetu zájmů. 

MS

4Q 2021

DOHODA O FINANCOVÁNÍ S ČESKOMORAVSKOU ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVOU BANKOU JAKO NÁRODNÍ ROZVOJOVOU BANKOU (ČMZRB)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.2: Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v roli národní rozvojové banky


Reforma č. 1 Vývoj nové řady kvazikapitálových nástrojů na podporu podnikání

Milník 200

Podpis dohody

o financování  s Národní rozvojovou bankou (ČMZRB) a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dohoda obsahuje:                   

- investiční politiku;                 - kritéria způsobilosti              - soulad podporovaných příjemců v rámci tohoto opatření s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) 

 

MPO

4Q 2021

VYTVOŘENÍ PLATFORMY PRO DIGITALIZACI HOSPODÁŘSTVÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.5: Digitální transformace podniků


Reforma č. 1: Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství

Milník 68

Zřízení platformy, která bude koordinovat propojení všech aktérů vnitrostátního digitálního ekosystému, jako jsou evropská a národní centra digitálních inovací, centra excelence v oblasti umělé inteligence, vnitrostátní kompetenční centra pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a kybernetickou bezpečnost, evropská referenční testovací a experimentální zařízení, inovační centra a klienti všech těchto center. 

 

MPO

1Q 2022

SYSTÉM PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE VŠECH KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ VČETNĚ VŠECH SKUTEČNÝCH MAJITELŮ (JAK JE STANOVENO V ČL. 3 ODST. 6 SMĚRNICE O BOJI PROTI PRANÍ PENĚZ)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit

Milník 207

Vytvoření postupu popisujícího způsob shromažďování a uchovávání údajů

o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích, skutečných vlastnících. Systém shromažďování a zpřístupňování údajů o konečných příjemcích bude v souladu s požadavky čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení

o RRF.

MS

2Q 2022

POKYNY PRO PŘEDCHÁZENÍ STŘETŮM ZÁJMŮ A JEJICH ŘEŠENÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit

Milník 213

Přijetí pokynů s cílem zajistit, aby subjekty odpovědné za jednotlivé komponenty a další subjekty provádějící reformy a investice v rámci Plánu

pro oživení a odolnost předcházely střetům zájmů a řešily je. Pokyny reflektují celou šíři nezbytných opatření na ochranu rozpočtu EU proti podvodům a nesrovnalostem. 

MS

2Q 2022

ZADÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJMÉNĚ ČTYŘEM KONSORCIÍM PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 5.1: Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví


Investice: č. 1 Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín

Cíl 224

Vydání oznámení o přidělení veřejných zakázek nejméně čtyřem konsorciím

pro výzkum a vývoj

v prioritních lékařských a souvisejících společenskovědních oborech, které zahrnují konkrétně: výzkum infekčních nemocí, výzkum rakoviny, neurovědy, metabolické poruchy nebo výzkum kardiovaskulárních onemocnění a výzkum socioekonomického dopadu onemocnění. 


MŠMT

2Q 2022

DEFINOVÁNÍ SOUBORU PROJEKTŮ PRO INVESTICI Č. 1 - V KOMPONENTĚ 2.1
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 1: Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře

Milník 83

Specifikace projektů zahrnujících 41 km tratí pokrytých globálním systémem mobilních komunikací – železnice (GSM-R), 20 nově instalovaných nebo spolehlivěji napájených základnových stanic (BTS) a zavedení nových technologií a zařízení pro řízení železničního provozu.

MD

2Q 2022

DEFINOVÁNÍ SOUBORU PROJEKTŮ PRO INVESTICI Č. 2 - V KOMPONENTĚ 2.1
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 2: Elektrizace železnic

Milník 86

Specifikace projektů zahrnujících 39,7 km elektrifikovaných tratí a čtyři trakční napájecí stanice se zvýšeným výkonem nebo nově vybudované stanice.

MD

2Q 2022

DEFINOVÁNÍ SOUBORU PROJEKTŮ PRO INVESTICI Č. 3 - V KOMPONENTĚ 2.1
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)

Milník 89

Specifikace projektů zahrnujících cca 121,88 km modernizovaných tratí, devět modernizovaných železničních stanic

s rekonstruovanou tratí a bezpečně a bezbariérově přístupnými nástupišti a

35 staničních budov se sníženou energetickou náročností, zvýšeným komfortem a lepšími službami pro cestující.

MD

2Q 2022

DOKONČENÍ PŘEJEZDŮ SE ZVÝŠENOU BEZPEČNOSTÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Cíl 92

Dokončení výstavby přejezdů se zvýšenou úrovní bezpečnosti, s nově instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením.

MD

2Q 2022

DOKONČENÍ VYBUDOVANÝCH CYKLOSTEZEK, CHODNÍKŮ A BEZBARIÉROVÝCH TRAS
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Cíl 93

Dokončení výstavby cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras v délce 25 km.

MD

2Q 2022

DOKONČENÍ MODERNIZOVANÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NEBO TUNELŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Cíl 94

Modernizace železniční umělé struktury (mosty, tunely). 

MD

2Q 2022

DOKONČENÍ 50 % PROJEKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu


Investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Cíl 135

Vydání zprávy vypracované nezávislým odborníkem o dokončení 50 % projektů týkajích se drobných vodních toků a malých vodních nádrží. 

MZe

2Q 2022

OPATŘENÍ PROTI STŘETU ZÁJMŮ PROVÁDĚNÁ KOORDINAČNÍM SUBJEKTEM.
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit

Milník 209

Provedení následného auditu ze strany auditního orgánu s cílem potvrdit provádění akčního plánu.

MS

2Q 2022

SYSTÉM ÚLOŽIŠŤ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit

Milník 210

Zavedení a zprovoznění archivačního systému

pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Systém shromažďuje údaje

o dosahování milníků a cílů a také shromažďuje, uchovává a zajisťuje přístup k údajům požadovaným v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení o Nástroji

pro oživení a odolnost.

MS

2Q 2022

POSTUPY PRO PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ V SOULADU S ČLÁNKEM 61 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit

Milník 214

Vytvoření účinného vnitřního kontrolního systému Nástroje pro oživení a odolnost pro zamezení střetu zájmů a zajištění účinnosti v oblasti: 

(a) shromažďování, uchovávání a zpracovávání údajů o všech konečných příjemcích, včetně všech skutečných majitelů dle čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849; 

(b) souladu systému vnitřní kontroly pro předcházení, odhalování a nápravu situací střetu zájmů s čl. 61 finančního nařízení 

(c) vnitrostátní kontrolní postupy pro předcházení situacím střetu zájmů u všech skutečných majitelů.

MS

2Q 2022

ANALÝZA SPRÁVY DAT A VYUŽÍVÁNÍ DAT V OBLASTI SOUDNICTVÍ A ZAVEDENÍ DATOVÉHO SKLADU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy


Reforma č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici


Milník 29

Milník zahrnuje analýzu mapující potřeby v oblasti využívání dat a správy dat v soudnictví a na Ministerstvo spravedlnosti, jež bude sloužit jako základ pro přípravu budoucích projektů zaměřených na digitalizaci tohoto sektoru a bude zahrnovat i zavedení datového skladu pro Ministerstvo spravedlnosti.

MV

2Q 2022

DEFINICE NOREM INTEROPERABILITY V SOULADU S EVROPSKÝM RÁMCEM INTEROPERABILITY PRO ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ A DEFINICE PRAVIDEL PRO TELEMEDICÍNU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.1: Digitální služby občanům a firmám


Reforma č. 2: Elektronické zdravotnictví


Milník 3

Stanovení pravidel upravující služby v oblasti telemedicíny, která vymezí podmínky poskytování těchto služeb. Opatření stanoví normy, pravidla a požadavky upravující interoperabilitu poskytovatelů zdravotní péče a bude sloužit jako základ pro úpravu systémů zdravotní péče. 

MV

2Q 2022

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace

na klimatickou změnu


Investice č. 1: Protipovodňová ochrana

Milník 131

Schválení 40 projektů týkajících se protipovodňové ochrany.  U doporučených projektů bude před zahájením stavebních prací zajištěn a prokázán plný soulad s požadavky rámcové směrnice o vodě. 

MZe

1Q 2022

PŘEZKUM DEFINICE SKUTEČNÉHO VLASTNICTVÍ V SOUVISLOSTI SE SYSTÉMEM KONTROLY NÁSTROJE PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 4.3: Protikorupční reformy


Reforma č. 5 Kontrola a audit


Milník 212

Provedení přezkumu souladu vnitrostátních postupů s cílem zajistit, aby uplatňování skutečného vlastnictví v souvislosti

s kontrolním systémem Nástroje pro oživení a odolnost bylo plně v souladu s definicí „skutečných majitelů“ ve smyslu

čl. 3 bodu 6 směrnice 2015/849 ve znění směrnice 2018/843. 

MS

4Q 2021