FAQ

Co je Národní plán obnovy (NPO)?

Členské státy připravily plány obnovy a odolnosti, které stanoví ucelený soubor reforem a investičních iniciativ, jež mají být provedeny do roku 2026 a podpořeny Nástrojem pro oživení a odolnost (RRF). Plán obnovy a odolnosti, který připravila Česká republika, se nazývá Národní plán obnovy. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 7 035,7 mil. euro (179,1 mld. Kč) ve formě grantů. Národní plán obnovy obsahuje milníky, cíle a orientační harmonogram pro provádění reforem a investic; předpokládané investiční projekty a související dobu investic; odhadované celkové náklady reforem a investic, včetně náležitého odůvodnění a vysvětlení jejich souladu se zásadou nákladové efektivnosti a úměrnosti očekávanému účinku na hospodářství a společnost.

NPO byl v roce 2023 aktualizován a jeho celková hodnota nyní odpovídá 9 218 mil. euro, což odpovídá zhruba 228,4 mld. Kč. Tato částka se dělí na 209 mld. Kč ve formě grantů a 19,4 mld. Kč ve formě zápůjček.


Jak Komise posuzovala NPO?

Komise posuzuje plány na podporu oživení a odolnosti na základě 11 kritérií stanovených v samotném Nařízení. U těchto kritérií se vyžaduje posouzení, zda: opatření mají trvalý dopad; opatření řeší problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země nebo jejich významnou část; milníky a cíle, které umožňují sledovat pokrok v oblasti reforem a investic, jsou jasné a realistické; plány splňují cíl 37 % výdajů na oblast klimatu a cíl 20 % výdajů na digitální oblast; plány respektují zásadu „významně nepoškozovat“; plány poskytují přiměřený kontrolní a auditní mechanismus a stanoví věrohodnost informací o nákladech.

Komise posuzovala původní plán v roce 2021 a posuzovala i jeho aktualizaci v roce 2023.

Co je to RRF?

Zkratka pro Recovery and Resilience Facility = Nástroj pro oživení a odolnost; RRF je hlavním prvkem plánu NextGenerationEU, který na podporu investic a reforem v celé EU poskytne 800 mld. euro (v běžných cenách). Nařízení EP a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, naleznete na našich webových stránkách v záložce O NPO/Ke stažení.


Kolik finančních prostředků ČR získá?

Česká republika požádala při aktualizaci o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 8 400 mil. euro (209 mld. Kč) ve formě grantů a 818 mil. euro (19,4 mld. Kč) ve formě zápůjček. Finančním příspěvkem se rozumí jak nevratná, grantová finanční podpora, tak vratná, zápůjčková podpora.

Kolik finančních prostředků již ČR obdržela?

ČR doposud obdržela od Evropské Komise v rámci Národního plánu obnovy zhruba 1,99 mld. EUR, tedy 49,75 mld. Kč z celkové finanční alokace 9,2 mld. EUR (přibližně 228, 4 mld. Kč). Tato suma v sobě obsahuje první předběžnou platbu z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 915 mil. EUR, kterou ČR obdržela v září 2021. Jednalo se o první zálohovou platbu ve výši 13 % z celkového finančního příspěvku v rámci RRF. Druhou předběžnou platbu na předfinancování pilíře – REPowerEU, obdržela ČR ve výši 147 mil. EUR (přibližně 3,6 mld. Kč). Třetí složkou vyplacené sumy je první řádná platba ve výši 928 mil. EUR, kterou Česko obdrželo v březnu 2023. Tato platba již byla podmíněna úspěšnou realizací řady milníků a cílů. V únoru 2024 vydala Evropská Komise předběžné schválení pro vyplacení druhé platby v celkové výši 702 mil. EUR (přibližně 17,5 mld. Kč), jejíž proplacení se očekává v dubnu 2024. Po této platbě bude ČR vyplaceno více jak 29 % zasmluvněné finanční alokace z RRF a zároveň ČR splní více jak 19 % dohodnutých milníků a cílů.

Které subjekty jsou odpovědné z implementace Národního plánu obnovy?

Odpovědnými subjekty jsou tzv. vlastníci komponent, kterými jsou jednotlivá ministerstva. Ta navrhla jednotlivé komponenty a jejich dílčí reformy a investice. Jejich realizace má přispět ke zvýšení odolnosti české ekonomiky a její obnově po pandemii. Vlastník komponenty je subjekt odpovědný za implementaci, dosahování cílů, milníků a dalších požadavků, vč. nastavení komponent a realizace. ČR má celkem 12 vlastníků komponent, kteří mají na starost celkem 37 komponent.

Jaké jsou pilíře NPO?

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 7 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Jednotlivé pilíře Plánu jsou následující:


1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

5. Výzkum, vývoj a inovace

6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

7. REPowerEU

Těchto 7 pilířů obsahuje celkem 37 komponent a ty se dělí na 346 milníků a cílů.

Plán celkově obsahuje 58 reforem a 105 investic.

Co je to DU-MPO?

Pro zajištění koordinace, udržování jednotných standardů vykazování a monitoringu je nad úrovní vlastníků komponent zřízena centrální úroveň, kterou představuje koordinační subjekt – Odbor koordinace NPO zřízený na Ministerstvu průmyslu a obchodu (Delivery unit - MPO). Tento odbor je zároveň jednotným komunikačním a styčným subjektem ve vztahu k Evropské komisi.

Přispívá plán Česka pro oživení a odolnost účinně k digitální transformaci?

Na opatření, která podporují digitální transformaci, Česko investuje 22,8 % prostředků, které mu byly celkově v rámci RRF přiděleny. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích. Zahrnuje také opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.

Podporuje plán Česka pro oživení a odolnost účinně ekologickou transformaci?

Na opatření na podporu cílů v oblasti klimatu Česko věnuje 42,9 % prostředků, které mu byly celkově v rámci RRF přiděleny. Plán zahrnuje investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov. Obsahuje rovněž opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, jakož i investice do udržitelné mobility.

Jak funguje systém plateb?

Finanční příspěvek Unie bude Česku poskytnut Komisí celkem v 9 splátkách. Uvolnění splátek v souladu s dohodou o financování je podmíněno dostupným financováním a rozhodnutím Komise, že Česko uspokojivě splnilo příslušné milníky a cíle identifikované v souvislosti s prováděním Plánu. Aby ČR mohla získat finanční prostředky, musí průběžně uspokojivě plnit milníky a cíle, přičemž všechny musí být splněny nejpozději do poloviny roku 2026.

Co je CID?

Zkratka dokumentu Council Implementing Decision = Prováděcí rozhodnutí Rady; CID je (zjednodušeně) NPO „překlopený“ do sady závazných milníků a cílů (M/T) s pevně stanovenými termíny splnění. Během implementace je pro členské státy a EK schválené znění CID závazné. Při kontrole implementace vychází EK primárně z CID.

Co je to provozní ujednání?

Provozní ujednání (Operational Arrangement - OA); OA blíže specifikuje jednotlivé milníky a cíle, které jsou zakotveny v CID. Ke každému milníku a cíli (ve znění přesně dle CID) je v OA doplněna informace, jakými konkrétními dokumenty ČR doloží splnění stanovených milníků a cílů.

Co to je milník a cíl?

Milníky a cíli se rozumí měření pokroku směrem k dosažení reformy nebo investice, přičemž milníky představují kvalitativní výsledky (příkladem můžeme uvést vydání nového právního předpisu) a cíle představují kvantitativní výsledky (příkladem můžeme uvést vybudování stanoveného počtu cyklostezek, chodníků či bezbariérových tras).

Na koho se mám obrátit, pokud chci zkonzultovat svůj projekt/záměr?

Vaše dotazy zodpoví odpovědné osoby na jednotlivých resortech (ministerstvech), které jsou vlastníky daných komponent. Seznam kontaktních osob naleznete na našich webových stránkách v záložce Kontakty.

Kde najdu informace o výzvách a dalších podmínkách, když chci žádat dotaci/podporu?

Postup pro vyplnění žádostí není jednotně stanoven, ale vždy navázán na danou podporu. Postup vyplnění žádosti o podporu či podmínkách poskytnutí finančních prostředků je vždy stanoven daným poskytovatelem finančních prostředků a zejména tím subjektem, který danou výzvu vypisuje. Na stránkách poskytovatele najdete nejen návodky a příručky, ale zajisté i kontakt na příslušnou osobu, která zodpoví detailní dotazy. Odkazy na webové stránky s přehledem vyhlášených výzev a dalších podrobných informací naleznete na našich webových stránkách v záložce Vyhlášené výzvy.

Mohou o podporu žádat i fyzické osoby?

Vymezení oblastí podpory i stanovení konkrétních podmínek čerpání, včetně oprávněných žadatelů o podporu, je v kompetenci příslušných vlastníků komponent a je vždy uvedeno v textu konkrétní výzvy pro předkládání projektů.

Mohou o podporu žádat velké podniky?

Stanovení konkrétních podmínek a podrobný výčet podporovaných subjektů stanovují vlastníci komponent jakožto vyhlašovatelé výzev. Podrobná specifikace podporovaných subjektů je vždy stanovena v samotné výzvě a v podmínkách poskytnutí podpory, které naleznete na webových stránkách vlastníků komponent či subjektů implementace.

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií