O plánu

Národního plán obnovy je plán reforem a investic České republiky.

Příprava Národního plánu obnovy

Vláda ČR připravila materiál Východiska Národního plánu obnovy, který představuje plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tato východiska byla po konzultacích na národní i evropské úrovni přetavena do Národního plánu obnovy, který je dále konzultován a upravován. Následně bude předložen Evropské komisi. Národní plán obnovy je podmínkou pro čerpání z RRF.

Základní rámec fungování RRF byl schválen a mimořádném jednání Evropské rady (ER) ve dnech 17. - 21. července 2020, a to společně s dohodou na víceletém finančním rámci EU pro roky 2021 - 2027 (VFR) a na tzv. Plánu obnovy (Next Generation EU, NGEU). Ke konečné shodě na balíku dojde až po dokončení jednání s Evropským parlamentem (EP), která aktuálně běží.

Celková alokace *

27,854 mld. Kč

Digitální transformace

85,182 mld. Kč

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

41,006 mld. Kč

Vzdělávání a trh práce

10,895 mld. Kč

Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID

13,200 mld. Kč

Výzkum, vývoj a inovace

12,441 mld. Kč

Zdraví a odolnost obyvatelstva

* alokace je součtem využití grantové části Nástroje pro oživení a odolnost ve výši cca 179 miliard korun a dalších přibližně 11,5 miliard korun ze státního rozpočtu, částky jsou uvedené bez DPH.

Odhadovaná celková alokace na granty

Odhadovaná celková alokace na granty v rámci RRF pro roky 2020-2026 činí v případě ČR 172 mld. Kč (ve stálých cenách roku 2018). Dále bude mít ČR možnost čerpat půjčky do výše cca 405 mld. korun, ty jsou komplementární ke grantům. Komise poskytne členským státům v návaznosti na schválení národního plánu předfinancování ve výši 13 % již v roce 2021, které bude vypočteno ze 100 % celkové výše finančního příspěvku schváleného NPO. Všechny závazky musí být učiněny do konce roku 2023.

Žádosti o platby

Žádat o platby má být možné nejpozději do srpna 2026. Zpětně způsobilé budou rovněž výdaje od 1. února 2020 na opatření spadající do oblasti působnosti RRF, naplňující její obecné cíle, resp. splňující její posuzovací kritéria. RRF je v přímém řízení EK, jíž budou členské státy předkládat své národní plány (na podporu) oživení a odolnosti v rámci tzv. evropského semestru. Cílem je financovat z RRF v rámci NPO strukturální reformy a veřejné investice.

Investice zahrnuté v NPO jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Základními východisky vlády ČR při přípravě Národního plánu obnovy bylo zhodnocení krátkodobých fluktuací výkonu české ekonomiky v kontextu pandemie koronaviru, zhodnocení stavu veřejných financí a analýza dlouhodobých tendencí ekonomiky v oblastech produktivity a konkurenceschopnosti.

Společnými cíli Národního plánu obnovy jsou zvyšování ekonomické prosperity a kvality života, a to prostřednictvím zvyšování produktivity, udržení zaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti. Plán reflektuje specifická doporučení Rady pro ČR z let 2019 a 2020 v rámci tzv. evropského semestru a jeho opatření přispívají k budování odolnosti, k digitální a zelené transformaci. Plán rámcově reflektuje požadavky připravované legislativy, kdy celkem 37 % výdajů má podporovat klimatickou tranzici a dalších 20 % pak digitální transformaci.

Máte dotaz? Napište nám.