Podpora a čerpání


Jak bude probíhat kontrola a rozpočtování prostředků ve státním rozpočtu.

thin

Prostředky potřebné k předfinancování Národního plánu obnovy (NPO), si rozpočtují jednotlivá ministerstva a ostatní správci rozpočtových kapitol (např. Technologická agentura ČR, Český statistický úřad), která plní roli subjektů implementace ve vztahu k dané reformě/investici. Koordinaci a monitoring rozpočtování provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor koordinace NPO, v úzké spolupráci s Ministerstvem financí. Rozpočtované finanční prostředky jsou vždy v souladu se schváleným přehledem financování („costingem“), který byl vládou a Evropskou komisí schválen jako součást dokumentace NPO. Kontrolní a platební činnost provádějí jednotliví správci rozpočtových kapitol v souladu s legislativou ČR.

Jak bude probíhat čerpání podpory

O podporu žádají žadatelé vymezení podmínkami výzev. Podkladovou dokumentaci připravuje a zveřejňuje poskytovatel podpory, jímž je obvykle ministerstvo nebo jiná státní instituce, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Výzvy podpory mohou vyhlašovat i kraje či obce, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, a to v případě, že na ně činnost byla delegována subjektem nadřízeným. Správce výzvy provádí kontrolu, hodnocení a výběr podaných žádostí. Úspěšným žadatelům, při splnění podmínek, bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory. Příjemci prostřednictvím žádostí o platbu vykazují realizované výdaje a poskytovatel podpory (správce výzvy) na jejichž základě budou vyplaceny finanční prostředky. Ve vybraných případech může poskytovatel podpory provádět i kontroly na místě u příjemců.

Kde můžete žádat o čerpání podpory

O čerpání lze žádat na základě vyhlášených výzev u příslušných subjektů implementace, jimiž jsou jednotlivá ministerstva nebo jiné státní instituce, včetně krajů či obcí. Informace o výzvách podpory, lze získat na webových stránkách příslušných subjektů implantace, tj. poskytovatelů podpory či zasláním dotazu skrze odkaz na webových stránkách Národního plánu obnovy.

Aktuálně je vypsaná podpora pro pilíře

Je zde zobrazená pouze aktuálně vypsaná podpora.

Máte otázky, které chcete zodpovědět? Ozvěte se nám.

Jsme tu pro vás.