Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Řídicí výbor Národního plánu obnovy (ŘV NPO)


Je nejvyšším rozhodovacím a schvalovacím orgánem, jehož činnost vychází ze Statutu, Jednacího řádu a Etického kodexu, které byly schváleny usnesením vlády ČR

č. 467 ze dne 17. května 2021. ŘV NPO má rozhodovací, monitorovací a dohledovou funkci nad implementací Národního plánu obnovy. Předsedu ŘV NPO jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Členy ŘV NPO jsou vždy zástupci jednotlivých vlastníků komponent a dále zástupci Ministerstva financí, Úřadu vlády a MPO-Delivery unit. ŘV NPO se schází alespoň dvakrát ročně. Sekretariát ŘV NPO je zajištován MPO - Delivery unit.

Výbor Národního plánu obnovy (V NPO)


Výbor Národního plánu obnovy je výborem poradním, jehož činnost vychází ze Statutu, Jednacího řádu a Etického kodexu, které byly schváleny usnesením vlády ČR

č. 467 ze dne 17. května 2021. Výbor nemá rozhodovací funkci, ale pouze monitorovací a poradní. Je oprávněn dávat podněty k úpravám NPO k projednání na ŘV NPO, o kterých ŘV NPO následně rozhoduje. Členy V NPO jsou vždy zástupci jednotlivých vlastníků komponent a dále zástupci Ministerstva financí, Úřadu vlády, MPO-DU a sociální, hospodářští a územní partneři. V NPO se schází alespoň jednou ročně. Sekretariát V NPO je zajišťován MPO - Delivery unit.